Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Current Issue

Current Issue

Total No. 1070   Vol.28 No.33 November 28, 2024

Research and reports


Bone and joint biomechanics

Effect of total ligament superimposed injury on biomechanical characteristics of the lumbar spine

Wang Duoduo, Lyu Jie, Guo Panjing, Ding Lijun, Cao Jinfeng, Zhou Nan, Lyu Qiang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Finite element analysis of characteristics of spinal cord compression in patients with early cervical spondylotic myelopathy under dynamic position

Li Chengwei, Zhang Yisheng, Li Zhifei, Zhong Yuanming, Meng Jiwen, Liang Qinqiu, Chen Hualong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Mechanical performance and collapse risk prediction of avascular necrosis of femoral head under walking movement

Gao Yongchang, Fu Yantao, Zhao Xin, Cui Qingfeng, Zhang Zhifeng, Chen Shibin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Stress changes of knee joint with different degrees of medial collateral ligament injury

Jiang Yaqiong, Lu Tan, Xu Biao, Yang Junliang, Yin Yujiao

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Action mechanism of gluteus medius width ratio in progression of non-traumatic femoral head necrosis by finite element analysis

Yuan Yingjia, Jiang Yulai, Li Jin, Wang Ke, Wang Yu, Lin Tianye, Zhang Qingwen, He Wei, Wei Qiushi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Design and finite element analysis of a new type of plate for hyperextension varus tibial plateau fractures

Liang Zhongshuai, Wang Renchong, Zhang Lu, Hu Juzheng, Shi Zhanying, Xie You, Mao Chunhua

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Finite element analysis of three-dimensional frame screws and minimally invasive plate for fixation of Sanders III calcaneal fractures

Kong Dewei, Song Chao, Wu Liang, Wu Ming, Gong Lulu, Wang Jiaqi, Pan Hongyuan, Fan Xinbin, Zhang Yan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Digital orthopedics

Machine learning to analyze risk factors for postoperative failure of proximal humeral fractures with medial column instability

Xu Daxing, Ji Muqiang, Tu Zesong, Xu Weipeng, Xu Weilong, Niu Wei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Quantitative analysis of three-dimensional deformity indexes of the first metatarsal bone after osteotomy and orthosis for hallux valgus deformity

Zhao Xiaoliang, Sun Meilan, Yan Tianyuan, Zhang Shizhe, Niu Guochang, Guan Yulong, Li Hua

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Causal association of micronutrients with osteonecrosis: evidence from a bidirectional Mendelian randomization trial

Li Wei, Chai Jinlian, Jia Haifeng, Li Hanzheng, Sun Tiefeng, Liang Xuezhen

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Osteoporotic vertebral compression fracture predicted by functional cross-sectional area of paravertebral muscles

Zhang Wensheng, Song Zhenjie, Guo Haiwei, Wu Chunfei, Yang Handi, Li Ying, Li Wenchao, Liu Hongjiang, Yang Xiaoguang, Yuan Chao

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Mechanism by which miR-34a-5p/PLCD3 axis regulates osteoarthritis progression

Ying Pu, Xu Yue, Lu Tong, Xue Yi, Miao Yiming

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Causal effects of serum trace elements and nutrients on osteonecrosis: a Mendelian randomization analysis

Liu Yi, Liu Yuan, Liu Jinbao, Li Nianhu, Zhu Weiming, Xu Bo

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Artificial prosthesis

Application advantages of Brainlab Knee 3 navigation combined with gap balance in total knee arthroplasty

Sun Jinghua, Qi Zhiming, Ruan Wenli, Zhang Jiaguo, Yang Zhitong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Risk factors of delirium after total knee arthroplasty in elderly patients and establishment of nomogram prediction model

Lin Ying, Liao Qi, Yan Laixiu, Lai Jianhong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Topical application of vancomycin in prevention of early incision infection in total knee arthroplasty

Li Zhengyuan, Hao Lin, Chen Shenghong, Peng Kai, Wang Jun, Yin Zongsheng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


orthopedic implant

Inverted triangle cannulated screw assisted transverse lag screw and femoral neck system fixation for Pauwels III femoral neck fractures

Shen Shi, Xu Yulin, Li Yujie, Xu Xuepeng, Xiang Feifan, Ye Junwu, Zhuo Naiqiang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Subcutaneous endplate bone graft reduction combined with percutaneous pedicle screw fixation for A3+B2 thoracolumbar burst fractures

Sun Houjie, Han Jianhua, Cai Xiaojun, Li Daijun, Fan Rui

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Atlantoaxial dislocation treated by posterior atlantoaxial lateral mass interarticular release, posterior screw reduction and fusion with bone graft

Shen Qingfeng, Li Lingbo, Xia Yingpeng, Ma Shibo

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Techniques and methods


Bone and joint imaging

Feasibility of constructing a diagnostic classification model for cervical instability by magnetic resonance imaging radiomics

Lu Guangqi, Cui Ying, Li Jing, Yu Zhangjingze, Zhu Liguo, Yu Jie, Zhuang Minghui

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect of different fusion devices on cervical sagittal parameters after anterior cervical discectomy and fusion for cervical spondylotic myelopathy

Ren Hangling, Song Na, Xu Daxia, Li Zonghuan, Zhang Zhi, Zhang Jingtao

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Role and significance of deep learning in intelligent segmentation and measurement analysis of knee osteoarthritis MRI images

Yu Guangwen, Xie Junjie, Liang Jiajian, Liu Wengang, Wu Huai, Li Hui, Hong Kunhao, Li Anan, Guo Haopeng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect of MRI preoperative quantitative assessment of the range of talus osteochondral injury on surgical selection and medium- to long-term follow-up results

Liu Hongda, Yan Rongliang, Gao Yan, Chen Jianghua, Qu Pingyan, Wang Lei, Peng Yi, Cao Lihai, Du Xiaojian, Qu Jiafu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Big data analysis related to orthopedic implants


Bibliometric and visual analysis of domestic and foreign scoliosis orthoses

Yuan Yanli, Pan Yuejun, Guan Tianmin, Cheng Kai, Wang Xiangheng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Exoskeleton-assisted walking rehabilitation for spinal cord injury: CiteSpace analysis of research hotspots

Xu Yi, Deng Yubin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org