Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 832   Vol. 22 No. 11   April 18, 2018

Research and reports


Artificial prosthesis

Application of lower edge of teardrop on restoring anatomical hip center height in total hip arthroplasty

Lu Yu-feng, Guo Wan-shou, Sun Wei, Liu Lin, Xu Peng

[ Full text ]


Total hip arthroplasty in lateral decubitus position based on direct anterior minimum invasive surgery

Ye Shan-shan, Gao Hui, Zhang Yu, He Chun-lei

[ Full text ]


Application of iASSIST-assisted total knee arthroplasty in the treatment of genu varum or genu valgus

Huang Chen-yu, Liu Shuai, Tian Shu-chang, Yao Qing-qiang, Wang Li-ming

[ Full text ]


Correlation of synovectomy with blood loss and knee joint function in primary total knee arthroplasty

Li Jian-feng, Cui Xue-wen

[ Full text ]


Influence of the artificial disc size on cervical artificial disc replacement   

Song Qing-peng, Tian Wei, He Da, Han Xiao, Wang Jin-chao, Li Zu-chang, Feng Xiao

[ Full text ]


Orthopedic implants

Efficacy of elastic intramedullary nail versus locking plate fixation in the treatment of middle clavicle fracture   

Peng Lin-bo, Chen Xiao-bin, Zhang Jian-zheng, Wang Xiao-wei, Sun Tian-sheng

[ Full text ]


Elastic intramedullary nail for treating 22-A fracture in the forearm of adults

Chen Hao, Li Min-ying, Pan Jun-xi, Li Shao-shuo, Wan Lu-chao, Sun Han-qiao, Zhao Jing-tao

[ Full text ]


Comparison of three internal fixation methods for treatment of intertrochanteric fracture of the femur in elder patients

Cao Jun, Hu Pan-yong, Cai Bao-ta, Yang Shao-an

[ Full text ]


Fenestration and debridement combined with percutaneous minimally invasive fibula implantation in the treatment of senile degenerative osteonecrosis of the femoral head: a study protocol for a non-randomized controlled trial

Li Li-xun, Qin Di

[ Full text ]


Bone and joint biomechanics

Anatomical and biomechanical characteristics of sternoclavicular joint

Yang Kun, Wu Tian-hao, Li Gen, Yang Yun-kang, Ge Jian-hua, Bai Rui, Xiang Fei-fan, Sun Yuan-lin

[ Full text ]


Techniques and methods


Digital orthopedics

Application value of three-dimensional printing personalized navigation template in posterior lower cervical pedicle screw placement

Hao Shen-shen, Liu Zhi-bin, Wang Fei, Liu Yan-xiong, Liu Rong-rong, Ao Le, Yang Cui-ping, Li Xia

[ Full text ]


Establishment and significance of a three-dimension finite element model of the whole cervical spine (C0-T1) in normal human   

Liu Wei-cong, Chen Xiong-sheng, Zhou Sheng-yuan, Chen Bo,Xu Zheng

[ Full text ]


Clinical significance of anatomic parameters of acetabular anterior column of normal male and female adults by digital measurement   

Wang Jian, Yun Wen-ke, Li Ge-dang, Cai Yong-qiang, Zhang Shao-jie, Enhejirigala, Wang Xing, Wang Wei, Wang Hai-yan, Gao Shang, Wang Jian-zhong, Wang Zhi-qiang, Gao Ming-jie, Ma Jie-rong, Li Xiao-he

[ Full text ]


Modeling and simulation of human lower limb skeletal muscle based on UG and ADAMS

Liu Yun-ting, Guo Hui, Huang Jiang-cheng

[ Full text ]


Finite element analysis of intertrochanteric fractures in older adults based on Hypermesh 14.0 and LS-DYNA software   

He Xiang-xin, Lin Zi-ling, Li Peng-fei, Du Gen-fa, Sun Wen-tao, Chen Xin-min, Liang Zi-yi

[ Full text ]


Three-dimensional simulation and simulated mechanical test of individual femoral prosthesis   

Li Kang, Jiang Yan, Tian Da-wei, Liu Xiang-yang

[ Full text ]


Three-dimensional finite element analysis on splint fixation for treating ulnar styloid process fracture

Li Yong-yao, Cheng Hao, Zhao Yong, Liu Guang-wei, Cheng Yong-zhong, Guan Ji-chao

[ Full text ]


Bone and joint imaging

Measurement and clinical significance of lumbar pedicle CT imaging parameters

Guan Zhe-heng, Yang Hui-lin, Luo Zong-ping, Cui Xu-dong, Pan Xiao-yu, Yan Mo-qi, Wang Yi-fan, Lu Ji-hang

[ Full text ]


Morphology of intervertebral disc in Chinese adults evaluated using computer tomography three-dimensional imaging

Xiao Kan-kan, Li Bing, Peng Xiao-zhong, Zhuo Xiang-long, Xie Chao-xian

[ Full text ]


Real-time shear wave elastography and multimodal imaging for analyzing anatomical features of foot plantar fascia

Li Ping, Wang Xing-guo, Wang Dong-hai, Guo Fang-fang, Wu Dan-ni

[ Full text ]


Review and special topics

Finite element analysis applied in the biomechanical study of hallux valgus: reliability and room for improvement   

Zhang Zhan-yue, Dong Le-le, Zuo Qiang, Guo Peng-nian, Lv Guo-dong, Liu Rui

[ Full text ]


Application prospect and value of finite element modeling in lumbar spondylolysis   

Xu Ze-chuan, Wei Bing, Yang Hong-sheng, Cao Zong-rui, Yan Xiao-hu, Li Yu-gang, Chang Shan

[ Full text ]


Classification characteristics and clinical application of lumbar interspinous distraction system   Lu Jun-feng, Wang Bao-dong, Cao Yang

[ Full text ]


Asymptomatic bacteriuria before arthroplasty

Zhang Qing-yu, Gao Fu-qiang, Sun Wei

[ Full text ]


Perioperative hidden blood loss in unilateral total knee arthroplasty: problems and characteristics

Wang Yun-long, Zhen Ping

[ Full text ]


Heterotopic ossification after artificial disc replacement: problems and prospects

Zhao Bin-xiu, Sun Yu

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Efficacy and safety of topical versus intravenous tranexamic acid on total knee arthroplasty: a meta-analysis

Shi Zhi-gang, Han Bing, Fu Yu, Wang Yin-sheng, Li Jun, Jing Jue-hua

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org