Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 838   Vol. 22  No. 17  June 18, 2018

Research and reports


Bone marrow stem cells

Exosomes from bone marrow mesenchymal stem cells regulate the balance of Foxp3+ Treg/Th17 in asthmatic mice

Lin Ying, Hu Jin-zhang, Zhuansun Yong-xun, Ran Pi-xin, Chen Rui, Du Yu-mo, Lin Lin, Li Jian-guo

[ Full text ]


Cesarean section has no impact on bone marrow mesenchymal stem cell homing in pregnant rats   

Sha Wen-qiong, She Rui-lian, Wang Shuo-shi, Wang Qian, Xu Man, Shi Wei, Li Lan

[ Full text ]


Transferring adenovirus vector-mediated enhanced green fluorescent protein gene into rabbit bone marrow mesenchymal stem cells: effectiveness and toxicity   

Wu Cheng-cong, Rong Shu, Ren Jing, Wu Zheng, Liu Tao, Liu Ke-ting, Zhu Bo, Huang He-fei, Wang Fang

[ Full text ]


Effect of prostaglandin E1 on paracrine and migration of rat bone marrow mesenchymal stem cells     

Zeng Kuan, Zhang Lu, Deng Bao-ping, Gao Min-nan, Jiang Hui-qi, Wang Meng, Deng Yu-bin, Yang Yan-qi

[ Full text ]


Roles of Rev-erb alphya and Ror alpha in osteoblastogenesis of mouse bone marrow mesenchymal stem cells   

Lin Fu-wei, Xu Xiao-mei, Cui Yan, Xie Yi-jia, Zhao Qing

[ Full text ]


Optimization of the protocols for induction and differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells into chondrocytes: a synergistic action between transforming growth factor beta1 and insulin-like growth factor 1     

Tan Rong-bang, Chen Hong-ming, Luo Shi-guan, Li Ri-zhu, Zeng De-chuang

[ Full text ]


Adipose-derived stem cells

Human adipose-derived mesenchymal stem cells and synovial-derived mesenchymal stem cells synergistically inhibit the degeneration of inflammatory chondrocytes   

Song Zhuo-yue, Wang Yang, Lian Xiao-lei, Ding Kang, Li Guang-heng

[ Full text ]


Effect of serum concentrations on differentiation of adipose-derived stem cells into adipocytes   

Yang Duo, Li Na

[ Full text ]


Tumor stem cells

Silencing of SATB1 inhibits the invasion and migration of tumor stem cells in TE-1 cell line of esophageal squamous cell carcinoma

Li Xiao-lei, Xu Jun, Hu Xin, He Wen-wu, Zheng Yin-bin

[ Full text ]


miR-34a inhibits the proliferation and invasion of colon cancer stem cells by regulating SIRT1 expression     

Li He, Li Jun, Chen Xing-chao

[ Full text ]


Umbilical cord and umbilical cord blood stem cells

Optimal conditions for transfecting Wharton's Jelly-derived mesenchymal stem cells with electroporation method   

Wang Ze, Li Chun-hua, Zhang Ning-kun, Gao Lian-ru, Chen Yu

[ Full text ]


Exosomes from human umbilical cord mesenchymal stem cells at passage 2 and 5: a comparative study on microRNA profilesLin Qing-keng, Yin De-hong, Liu Ju-fen, Zhang Xue-juan, Bai Ying-ying, Song Yi-jia, Pan Xing-hua, Liu-Gao Mi-yang

[ Full text ]


Human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells differentiate into neuron-like cells induced by combination of mouse nerve growth factor and brain-derived neurotrophic factor     

Chen Jun, Yang Zi-jin, Li Hong-mei

[ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell transplantation

Intra-articular migration of transplanted bone marrow mesenchymal stem cells in rats with articular cartilage injury   

Sun Bai-chuan, Wang Shou-feng, Liu Xue-jian, Zhang Kai-hong, Chen Peng, Huang Shao-dai, Lu Chang-feng, Wang Chong, Yu Wen, Wang Yu, Zhang Zeng-zeng, Zhou Cheng-fu, Peng Jiang

[ Full text ]


Assessing facial fat volume at 6 months after structural fat grafting   

He Jia, Zhao Xian, Han Xue-song, Dai Xiao-ming, Liu Bo-yan, Zhang Ying, Liu Liu

[ Full text ]


Stem cell culture and differentiation

Co-culture with dental stem cells ameliorates neuronal apoptosis induced by 1-methyl-4-phenyl pyridinium   

Zhu Hong-qian

[ Full text ]


A comparative study on biological characteristics of mesenchymal stem cells from two different sources     

Wang Gang, Li Dong-sheng, Guan Yu-tao, Zhu Yu-yuan, Liao Pin-fu, Xu Jun-rong, Chen Zhi-cong

[ Full text ]


miR-146b facilitates the differentiation of induced pluripotent stem cells into neuron-like cells   Li Qiang, Zhang Ming-wei, Li Jian-ming, Hu Jun-lin

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Core decompression combined with autologous bone marrow mesenchymal stem cells for femoral head necrosis: a meta-analysis of safety and efficacy     

Wang Qian, Huang Guo-xin, Chen Lei, Li De-sheng, Ai Jin-wei, Pei Bin

[ Full text ]


Review and special topics

Treating glioma with umbilical cord mesenchymal stem cells: mechanism of action, safety and future application

Zhou Xin-kui, Ma Shan-shan, Liu Teng-fei, Zhou Jian-kang, Xing Qu, Huang Tuan-jie, Wang Ya-ping, Yang Bo, Guan Fang-xia

[ Full text ]


Immunomodulation of mesenchymal stem cells in inflammatory microenvironment   

Zhou Dian, Yan Fei, Zhou Ze-kun, Li Chen, Liu Ou-sheng

[ Full text ]


Impact of oxidative stress on dental pulp stem cells: a key issue in tissue repair     

Chen Jun-ting, Zhang Jing-ying

[ Full text ]


Effects of mechanical stresses on neural differentiation of mesenchymal stem cells   

Jiang Jing-yi, Fan Yu-bo, Zheng Li-sha

[ Full text ]


Embryonic stem cells and construction of a genetic disease model

Qiu Jia-hui, Tan Ji-chun

[ Full text ]


Stem cells in orthopedics diseases: existing problems and application prospects   

Wu Zhan-yu, Ye Chuan

[ Full text ]


Latest advances in high-throughput cell capture and arrangement

Hun Ting-ting, Qiu Chang-jun, Zhao Ying-tong, Zhao Feng, He Jing-wen, Sun Yan

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org