Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 855   Vol. 22 No. 34  December 8, 2018

Research and reports


Tissue-engineered bone materials

Evaluation of osseointegration of plasma electrolytic oxidation coated titanium implants in vivo

He Tao, Zhang Yunhui, Zhang Chao, Xu Zhiguo, Dong Yuqi

[ Full text ]


Percutaneous osteoplasty combined with multiholed catheter bone cement injection for metastatic tumor-induced impending fracture of the long bone

Ye Yong, Liu Xunwei, Wang Zhiguo, Li Zunyong, Xie Zhiyong, Sun Gang

[ Full text ]


Development and physicochemical characterization of a porous calcium phosphate/bone matrix gelatin composite cement

Wang Song, Yang Han, Yang Jian, Zhang Kaiquan, Kang Jianping, Wang Qing

[ Full text ]


Relationship between bone cement leakage and vascular anatomy of the thoracolumbar vertebral body: a retrospective analysis of 105   cases

Zhang Yang, Gong Weiming, Song Hongliang, Zhong Jiangbo, Jia Tanghong

[ Full text ]


Kyphoplasty with polyethylene terephthalate treats Kummell disease

Li Zhijun, Ci Yuan, Zheng Yupeng, Zhang Guangyu

[ Full text ]


Structural allogeneic freeze-dried bone bone for treatment of lumbar tuberculosis

Wang Pengbo, Sheng Weibin, Wang Bingchao, Cao Rui, Xu Tao, Pulati Maimaiti

[ Full text ]


Tissue-engineered oral materials

Influence of additives on the tetragonal phase purity and grain size of zirconia

Zang Sitian, Yang Qian, He Ningxiang, Ji Yang, Yang Huazhe

[ Full text ]


Repair of mandibular defects with polyetheretherketone/biphase bioceramic composites   

Yu Hedong, Leng Weidong, Chen Yongji, Ni Xiaobing, Ai Jun, Tan Yaqin, Luo Jie

[ Full text ]


Perforation of the pulp chamber floor: repair with mineral trioxide aggregate, light-cured glass ionomer cement and light-cured calcium hydroxide

Wang Jing, Wang Mengyang, Feng Qiaoqiao, Sun Jijun, Ci Haosu

[ Full text ]


Periodontal tissue changes in a Beagle dog model of peri-implantitis under orthodontic force

Chang Lijun, Tang Tian, Zhang Xiaoge

[ Full text ]


Effects of two toothpastes used at different time on enamel remineralization and acid resistance

Zhao Yulong, Yang Desheng, Xu Fan, Li Yanfeng

[ Full text ]


Extracellular matrix materials

Leukocyte- and platelet-rich fibrin promotes wound healing

Wu Yuxiang, Si Shaoyan, Xu Zhangrong, Wang Aihong

[ Full text ]


Bladder acellular matrix combined with vascular endothelial growth factor repairs rabbit urethral defects

Gu Shaodong, Zhou Yun, Xiong Qianwei, Zhang Ya, Yang Jinlong

[ Full text ]


Purification process of non-denatured type II collagen   

Li Jie, Wang Yumei

[ Full text ]


Techniques and methods


Material biocompatibility

Preparation of silk fibroin/polycaprolactone temporary rotator cuff patch by electrospinning technique   

Guo Ganggang, Pang Yabo, Yang Jianhua, Liu Shichen, Gao Shuang, Xiao Tongguang, Zhang Weixiang, Zhai Raosheng, Guo Quanyi

[ Full text ]


Ultra-small superparamagnetic iron oxide particles enhance MRI diagnosis of   lymph node metastasis of the head and neck   

Li Wenjin, Niu Jinliang, Zhu Li, Wang Tao, Wang Yu

[ Full text ]


Basic research of biomaterials

Influence of needle puncture versus abnormal mechanical compression on the biological properties of annulus fibrosus: a preliminary study at nano-scale

Li Haitao, Liang Ting, Shao Yijie, Chen Xi, Yang Huilin, Luo Zongping

[ Full text ]


Review and special topics

Application of degradable implants in fracture fixation

Li Junwei, Du Chengfei, Yuchi Chenxi, Zhang Chunqiu

[ Full text ]


Early vascularization of scaffold materials in the repair of large bone defects

Zhao Shengli, Shi Ben-chao, Yin Jie, Gao Junhuai, Yu Qinghe, Min Shaoxiong

[ Full text ]


Polymethylmethacrylate bone cement loaded with antituberculosis drugs: combined drug-loading program and anti-tuberculosis effects

Yuan Hucheng, Shi Shiyuan, Ma Wenxin, Li Xusheng, Liu Zhen, Ma Xuehua

[ Full text ]


Application of nano-hydroxylapatite/collagen and its mineralized composites in bone tissue engineering

Zhang Xue, Zhang Yang

[ Full text ]


Chitosan coatings for titanium implants: applications and strengths

Fan Huayang, Yin Yijia, Wang Zheng, Pei Xuan, Han Xianglong

[ Full text ]


Bio-safety of 3D printed titanium and titanium alloys for medical application

Wu Liping, Zou Shanfang, Liu Ruicheng, Zeng Yiwei

[ Full text ]


Properties of bacterial cellulose in wound repair

Zhang Weijia, Liu Ying

[ Full text ]


Acellular scaffolds for tumor tissue engineering

Ji Zhongjiao, Guo Yibing, Lu Yuhua

[ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org