Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 859   Vol. 23 No. 2  January 18, 2019

Research and reports


Tissue-engineered bone materials

Titanium-copper alloys with nanotubular coatings increase antibacterial abilities and osteoblast functions

Zhang Lei, Zhang Hangzhou, Allieu Kamara

[ Full text ]


Preparation and characterization of novel porous polymethyl methacrylate bone cements

Gao Shan, Zhou Fang, LüYang, Yuan Liang, Li Ailing, Qiu Dong

[ Full text ]


Kummell disease: bone cement leakage during kyphoplasty

Lu Wenchao, Wang Yupeng, Zhan Chuan

[ Full text ]


Tissue-engineered oral materials

Effect of gelatin sponge/beta-tricalcium phosphate composite with different doses of basic fibroblast growth factor on bone regeneration

Cui Tingting, Qiu Zewen, Gui Lin, Zhong Weijian, Ma Guowu

[ Full text ]


Three-dimensional finite element analysis of dental implant combined with residual tooth after hemisection under dynamic loads

Zou Yingnan, Wang Yibo, Ding Chao, Pan Xinyu, Shi Jiuhui

[ Full text ]


Polyetheretherketone/biphasic bioceramic composite coated with vascular endothelial growth factor to repair mandibular defects

Yu Hedong, Chen Yongji, Mao Min, Chen Shaojuan, Ni Xiaobing, Leng Weidong, Luo Jie

[ Full text ]


Drug-releasing materials

Cytocompatibility of injectable glycol chitosan/ dibenzaldehyde-terminated poly-ethyleneglycol hydrogel

Jing Xiaoguang, Liu Shuyun, Guo Weimin, Li Xu, LüAo, Liu Shichen, Meng Haoye, Chen Mingxue, Zhang Xueliang, Zhang Zengzeng, Liu Xuejian, Gao Chao, Wang Zehao, Zhang Bin, Shen Shi, Tao Lei, Yang Jianhua, Guo Quanyi

[ Full text ]


Orthogonal optimization of vancomycin/poly(lactic-co-glycolic acid) microspheres: preparation and drug release in vitro   

Liu Yazhen, Qiu Xiaoming, Li Songkai

[ Full text ]


Superparamagnetic chitosan gelatin microspheres as sustained-release gene carrier: magnetofection and release in vitro

Cen Chaode, Zhang Yong, Luo Cong, Yang Xiaolan, Wu Jun, Wu Shengzhong, Liu Fuyao

[ Full text ]


Reparation of femoral defects with a Ca-P coated magnesium alloy scaffold carrying sustained release microspheres

Lu Yanqin, Yi Fang, Ju Wei, Li Wenjie, Lei Lei

[ Full text ]


Simvastatin sustained-release microspheres promote osteogenesis of bone tissue engineering in vitro

Qing Wei, Dai Yanjun, Huang Lijuan, Ren Jing, Zheng Jiajun, Tuo Qiang, Ren Xiaohua, Mu Yandong

[ Full text ]


Membrane biomaterials    

3D bioprinted nozzle for skin scaffolds: CFD simulation and experiments

Chen Dongdong, Zhang Qi, Zhang Pengfei, Zhou Jiping, Jiang Yani

[ Full text ]


Biodegradable absorbent materials

Effects of adventitial glutaraldehyde cross-linking on biomechanical properties of human saphenous vein graft

Fang Ying, Liu Changcheng, Gu Chengxiong, Yu Yang, Li Zhenfeng, Xu Huanming, Chen Duanduan

[ Full text ]


Nanobiomaterials

In situ repair of full-thickness skin defects by handheld electrospun biodegradable nanofibers   Chen Hongrang, Zhang Haitao, Deng Kunxue, Li Yongsheng, Shen Yun, Xu Tao, Zhang Xinqiong

[ Full text ]


Techniques and methods

Effect of fluid shear force from a fluid flow device simulating mechanical motion on RANKL expression in myeloma cells, osteocytes and osteoclasts   

Wang Xiaotao, Tian Shen, He Yuchan, Wu Chunye, Zhang Junyan, Yang Shaofang, Wang Hangfei, You Lidan

[ Full text ]


Bioprinting of 3D structure with micro-network fluidic channels   

Zou Qiang, Sun Yu, Li Xuanze, Wu Zhanyu, Yang Long, Wang Jianji, Liu Qin, Ma Minxian, Ye Chuan

[ Full text ]


Review and special topics

Barrier materials for postoperative abdonimal adhesion: biological characteristics, merits and demerits

Yang Lili, Bian Yaoyao, Zhao Min, Wang Yetong, Tang Shengjin, Li Wenlin, Zeng Li

[ Full text ]


Applications of single cell nanoencapsulation: single cell catalysis, cell protection and treatment

Xie Wenjia, Wang Jian, Pei Xibo

[ Full text ]


Biological characteristics of tannic acid and its application value in medicine and stomatology

Bian Yuqing, Ma Yidan, Dai Dongyue, Su Ping, Jia Mengqi, Zhan Desong, Fu Jiale

[ Full text ]


Effects of stress on degradation of biodegradable metal for   vascular stent application: a review

Lu Yun, Gu Xuenan, Fan Yubo

[ Full text ]


Reconstructive implants for defects in bone tuberculous surgery

Fang Xu, Dong Junfeng, Zhao Hongwei, Chen Haidan

[ Full text ]


Application of graphene in bone tissue engineering

Zhang Jun, You Qi, Xiong Huazhang, Zou Gang, Jin Ying, Ge Zhen, Liu Yi

[ Full text ]


Self-assembling peptide hydrogel: hemostatic effect and mechanism

Wei Wei, Liu Yanfei, Zhang Ling, Xiong Na

[ Full text ]


Collagen as a medical biomaterial in tissue repair, regeneration and reconstruction

Hu Kang, Zhang Wei

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Effect of silver dressing on diabetic foot ulcer: a Meta-analysis

Huang Ruina, Huang Ruijia, Niu Caili, Qiu Wenbo, Wu Xiaowan, Wang Xiaojun, Wang Haijiao, Yang Chaojie

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org