Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 883   Vol. 23 No. 26  September 18, 2019

Research and reports


Tissue-engineered bone materials

4109    Construction of tissue engineered bone by poly(lactic-co-glycolic acid) scaffold carrying human bone marrow mesenchymal stem cells

Chen Jiao, Shu Liping, Li Xuanze, Liu Qin, Wu Ying, Liu Yin, Wang Weiyu, Liu Jun,Ye Chuan, Ma Minxian

[ Full text ]


Cobalt-chromium particles inducing preosteoblasts may aggravate periprosthetic inflammation

Jiang Jianhao, Li Peng, Du Gangqiang, Liu Hongzhi, Wang Hui, Zhang Kai, Yang Shangyou, Yang Shuye

[ Full text ]


Resveratrol reduces tumor nuclear factor-αexpression in wear-particle- treated macrophages by regulating the level of intracellular oxidative stress

Liu Wenhua, Liang Jinfeng, Deng Shaojie

[ Full text ]


Percutaneous vertebroplasty with different viscosities of bone cement for treatment of thoracolumbar metastases

Li Minghui, Liu Yang, Zhang Mi, Xu Feng

[ Full text ]


Tissue-engineering vascular materials

Dextran/poly(lactic-co-glycolic acid) microspheres combined with three growth factors promote neovascularization in ischemic lower limbs of rats

Zhu Xianhua, Chen Feng, Liu Chongdong, Zhou Wei, Tang Xinhua

[ Full text ]


Tissue-engineered oral materials

Evaluation of biosafety of porous magnesium alloy scaffolds for jaw defects

Wang Liang, Guo Yuxing, Huang Hua, Yuan Guangyin, Zhang Lei

[ Full text ]


Changes of vascular endothelial growth factor after repair of pig mandibular defects by nano-hydroxyapatite/collagen composite

Li Dongmei, Liu Xinhui, Li Qingxing

[ Full text ]


Effect of different techniques on the osteogenic property of undecalcified heterogeneous dentin particles

Zhao Binbin, Qiu Zewen, Ma Chenghui, Zhong Weijian, Ma Guowu

[ Full text ]


Physical and chemical properties of carbonate apatite monolith treated by three ammonium phosphate solutions

Lin Xin, Hou Min

[ Full text ]


Effect of hydrothermal treatment on the plasma-sprayed hydroxyapatite coatings

Zhao Wen, Liu Feng, Wang Hongfu, Cheng Bo, Wang Junyuan

[ Full text ]


Glass fiber post versus mental post and core for repair of external force-caused dental injury

Xiao Yan

[ Full text ]


Extracellular matrix materials

Early versus late reconstruction of anterior cruciate ligament with tendon autografts under arthroscopy

Li Shuzhen, Wang Hao, Han Jie, Liang Haibo, Qin Zhi, Sun Ke, Yin Dong

[ Full text ]


Ozone oxidation of the surface of artificial ligament material polyethylene terephthalate fiber

Shi Fengtian, Zhang Mei, Sun Shichao, Chen Shuxiang, Li Dengyun, Sun Xuelian

[ Full text ]


Basic research of tissue engineering in China: Bibliometric analysis

Chen Juan, Wu Yidan, Zhang Ting, Yan Shu, Wang Tingting, Yang Yusheng, Ouyang Zhaolian

[ Full text ]


Treatment of chronic refractory wounds with negative pressure wound therapy and platelet-rich plasma: accelerating the re-epithelialization of wounds and increasing healing rate

Yang Biao, Wang Shan, Zhang Yan, Liang Chunyu

[ Full text ]


Cut-and-sew maze procedure and mitral valve replacement in the treatment of atrial fibrillation associated with giant left atrium and rheumatic mitral valve disease

Xie Saiqi, Wang Huishan, Han Jinsong, Yin Zongtao, Han Bing

[ Full text ]


Nanobiomaterials

Bionic polylactic acid/gelatin nanofiber membrane for repairing varicose ulcers in the lower extremities

Chen Hongrang, Shen Yun, Zhang Haitao, Deng Kunxue, Xu Yuanling, Dai Xingliang, Li Yongsheng, Zhang Xinqiong, Xu Tao

[ Full text ]


Inhibitory effects of doxorubicin-loaded chitosan nanoparticles on osteosarcoma in mice   

Li Yongheng, Cui Yan, Zhang Zhiyu

[ Full text ]


Preparation of chitosan/isoliquiritigenin nanoparticles and their inhibitory effects on the proliferation of human lung cancer cell line A549

Lü Wenjuan, Liu Fuding, Wang Taojiao, Wan Lang, Chen Fang

[ Full text ]


Techniques and methods


Material biocompatibility

Biocompatibility of modified chemically cross-linked acellular dermal matrix

Li Lihua, Xiong Jian, Cao Ping, Zhong Meiling, Zhu Yongjun, Xu Weiqu, Kang Wenting, She Zhending, Tan Rongwei

[ Full text ]


Preparation of sodium alginate-hydroxyapatite-polyethylene glycol composite hydrogel scaffold and its biocompatibility

Li Xuanze, Shu Liping, Chen Jiao, Sun Yu, Zou Qiang, Wang Weiyu, Liu Jun, Yang Long, Ma Minxian, Ye Chuan

[ Full text ]


Construction and support force of micro-stent by multi-directional stretching

Han Bensong, Xue Feng, Mo Xiumei

[ Full text ]


Review and special topics

Research progress and clinical application of nano-fat

Yi Xiaolin, Liang Zhijie, Li Hongmian

[ Full text ]


Basic and clinical research progress of autologous skull as a material for cranioplasty

Yan Ke, Lu Lichun, Zhao Haifeng, Wang Weihua, Zhu Wenyu, Huang Qiang

[ Full text ]


Biological cage in intervertebral bone integration: histocytological properties of interface and healing mechanism of osseointegration

Jia Peng, Zhang Tao

[ Full text ]


Research status and prospects of tissue engineering technology for repairing intervertebral disc annulus fibrosus

Wang Shuang, Yu Lei, He Yunfei, Ma Jun, Wen Jiankun, Ye Xiaojian

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Soft silicone foam dressing for the treatment of radiation dermatitis: a meta-analysis

Shen Qian, Qiu Wenbo, Hu Peixin, Li Chun, Zhou Chunjiao, Chen Juan

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org