Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 903   Vol. 24  No. 10   April 8, 2020

Research and reports


Materials for bone tissue engineering

Relationship between thoracic and lumbar vertebral posterior wall morphology and bone cement leakage into the spinal canal during the percutaneous kyphoplasty

Zhang Shuai, Wang Gaoju, Wang Qing

[ Full text ]


Comparison of percutaneous vertebroplasty and percutaneous curved vertebroplasty for osteoporotic vertebral compression fractures: distribution and leakage rate of injected bone cement

Li Fanjie, Du Yibin, Liu Yiming, Zhang Zhidong, Li Jian, Ma Li, Li Chun, Cheng Yonghong

[ Full text ]


Effects of changes in surface morphology of bone cement spacer on the expression of bone growth factor in induced membrane

Li Shuyuan, Zhou Qishi, Li Yue, Lin Zhiyi, Zhou Hongliang, Shen Zhen, Hu Cheng, Yang Jiabao

[ Full text ]


Extraction of porcine cancellous bone by supercritical carbon dioxide

Luo Xujiang, Xian Hai, Peng Liqing, Shen Shi, Zhang Bin, Gao Chao, Wang Zhenyong, Sui Xiang, Huang Jingxiang,Han Gang, Liu Shuyun, Guo Quanyi, Lu Xiaobo

[ Full text ]


Materials for oral tissue engineering

Three-dimensional finite element analysis of mini implants supported mandibular overdentures

Chen Junliang, Li Mingxia, Lü Dongmei, He Yun

[ Full text ]


A comparative study on the bone repair effects of two kinds of tissue regeneration membranes

Yin Ying, Wang Jiaqi, Dai Xiaohan, Li Yiping, Zhang Xuehui

[ Full text ]


Effect of relative position of planting denture on interdental food impaction: finite element analysis

Pang Guobao, Zhao Ning, An Meiwen

[ Full text ]


Nanobiomaterials

Construction and characterization of nano-hydroxyapatite/chitosan/polycaprolactone composite scaffolds by 3D printing

Yu Hedong, Zhang Li, Xia Lingyun, Mao Min, Ni Xiaobing, Leng Weidong, Luo Jie

[ Full text ]


Preparation and mechanical properties of zirconia-based nano-hydroxyapatite functionally graded material

Niu Yueyue, Wang Chunyan, Shu Jingyuan, Cui Yingying, Liu Zhen, Gao Yan, Wang Qian, Wang Qingshan

[ Full text ]


Characterization of self-assembled bone-like nano-hydroxyapatite/collagen composites

Zhang Xuemei, Ma Zheng, Wu Mixun, Fang Changyun

[ Full text ]


P38/Akt pathway regulates the oriented differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells in nanofiber annulus fibrosus scaffolds with different spatial structures

He Yunfei, Wang Shuang, Ma Jun, Yu Lei, Wen Jiankun, Ye Xiaojian

[ Full text ]


Comparison of the effects of topical application of zoledronic acid and silver nanoparticles on osseointegration of immediate implant

Fan Shifeng, Qie Hui, Zhang Wenxuan, Hou Xiaowei, Wang Lijie, Zheng Yu

[ Full text ]


Extracellular matrix materials

Preparation of the surface patterned polyacrylamide-acrylic hydrogel

Li Shuhua, Li Meilan

[ Full text ]


Host response of different cross-linked hyaluronic acid composite gels and matrix metalloproteinase-9 expression

Nie Wei, Liu Weiwei, Liu Dawei, Cui Xiaoxue, Liu Shanhai, Li Xu, Xiao Guangli, Wang Shiwei, Niu Huanyun, Li Ruizhi

[ Full text ]


Membrane biomaterials

Bio-engineering cornea versus human donor cornea in the treatment of fungal corneal ulcer

Liu Zhiling, Gao Minghong, Chen Yingxin

[ Full text ]


Techniques and methods


Material biocompatibility

Effects of the new type Palindrome H-heparin-coated dialysis catheter on the systemic coagulation function

Li Dao, Xiao Guanqing, Zhang Yu, Xie Chao, Ye Peiyi, Li Xiaolei, He Hanchang, Chen Youyuan, Kong Yaozhong

[ Full text ]


Orthopedic screw parameters in the orthogonal test: biocompatibility evaluation

Long Dengyan, Ji Aimin, Zhao Zhonghang, Fang Runxin, Chen Changsheng

[ Full text ]


Clinical practice of biomaterials

Effects of long-acting antimicrobial material on pathogenic distribution and serum inflammatory factor concentration in patients with indwelling catheter

Liang Changwei, Pan Weixin, Cai Zhikang, Wang Zhong

[ Full text ]


A randomized controlled trial of knotless barbed suture stitching deep fascia in posterior lumbar decompression and fusion

Sun Qi, Yang Yingxia, Wang Dong, Chen Jiang, Li Jinyu, Zheng Chenying, Bai Chunxiao, Zhang Fan, Jia Yusong

[ Full text ]


Arthroscopic technique with Fiber Tape circular fixation for treating avulsion fracture of tibial insertion of anterior cruciate ligament

Li Guangfeng, Wang Sicheng, Peng Yong, Yang Guoqing, Wu Xianmin, Liu Xiangfei, Cao Zhonghua, Yin Zhifeng, Zhang Xin, Zhang Youzhong

[ Full text ]


Review and special topics

Preparation method of acellular matrix and its application in tissue engineering of parotid gland

Zhang Lin, Wang Shuai, Zhang Nini, Huang Guilin

[ Full text ]


Polymer nanomedicines for osteosarcoma therapy   

Li Ke, Xu Weiguo, Huang Chao, Zhang Zhiyu, Ding Jianxun

[ Full text ]


Research hotspots and progress of bone repair materials in tissue engineering

Wei Chenxu, He Yiwen, Wang Dan, Hou Jingxia, Xie Hui, Yin Fangzhou, Chen Zhipeng, Li Weidong

[ Full text ]


Application status of 3D printed polyetheretherketone and its composite in bone defect repair

Lin Liulan, Zhou Jianyong

[ Full text ]


Application of 3D-printed drug composite material in biomedicine

Hou Jingxia, Wang Dan, Wei Chenxu, Lin Shangyang, Chen Zhipeng, Li Weidong

[ Full text ]


Antimicrobial mechanism of antimicrobial peptide and research progress

Zhang Xi, Gong Lei

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org