Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 912   Vol. 24  No. 19   July 8, 2020

Research and reports


Bone marrow stem cells

GATA-4-overexpressed bone marrow mesenchymal stem cell secreted exosomes promote bone marrow mesenchymal stem cell differentiation into cardiomyocyte-like cells   

He Jigang, Wang Zihao, Xie Qiaoli, Li Hongrong, Yan Dan, Li Yongwu

[ Full text ]


Zinc ion concentration affects proliferation and osteogenic differentiation of rabbit bone marrow mesenchymal stem cells

Zhao Qiao, Yang Fei, Zhang Chengdong, Chen Shuo, Sun Xiao, Zhang Bo, Xiao Dongqin, Liu Kang, Feng Gang, Duan Ke

[ Full text ]


Activity of intervertebral disc stem cells and nucleus pulposus mesenchymal stem cells in intervertebral disc niche condition

Hu Wei, Tong Min, Yang Tao, Xiong Wei, Huang Yifei

[ Full text ]


MicroRNA-141 is regulated by serum of velvet antler to promote the proliferation of bone marrow mesenchymal stem cells in dexamethasone-induced cell model

Meng Chenyang, Xue Fei, Jia Yanfei, Tong Yanxiang, Zhang Lifeng, Yu Chengyong, Zhang Zhehan, Wang Wenxuan, Hao Ting, Feng Wei

[ Full text ]


Umbilical cord and umbilical cord blood stem cells

Effects of umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cell transplantation on recovery of nerve function and telomerase reverse transcriptase expression in brain tissue of cerebral infarction rats

Yu Heng, Zhou Tao

[ Full text ]


Adipose-derived stem cells

The role of PI3K/Akt pathway in hypoxia-induced cell proliferation and endothelial cell differentiation of adipose-derived stem cells

Yin Lingni, Chen Dexuan

[ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell culture and differentiation

miRNA-148a promotes the differentiation of human induced pluripotent stem cells into cardiomyocyte-like cells

Mao Qing, Pang Yiheng, Lu Yongxiang, Liang Xiulin

[ Full text ]


Urine-derived stem cells differentiate into urothelial cells and smooth muscle cells in vitro

Zhu Haizhou, Zhao Zhankui, Wang Xinzhe, Liu Deqian, Yu Honglian

[ Full text ]


Application potential of CD146 positive subpopulation as seed cells for cartilage tissue engineering

Sui Xiang, Tian Guangzhao, Yang Zhen, Li Xu, Liu Shuyun, Guo Quanyi

[ Full text ]


Heat-shock endothelial cells induce differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells into vascular endothelial cells

Cao Baichuan, Zeng Gaofeng, Gao Yunbing, Deng Guiying, Cen Zhongxi, Zhang Chuanyang, Guo Yande, Zong Shaohui

[ Full text ]


Expression of tissue transgiutaminase 2 in differentiation of nasal mucosal mesenchymal stem cells

Lü Demin, Shi Wentao, Lu Hao, Bi Shiqi, Yang Kaiyuan, Cui Xuewen, Zhang Zhijian

[ Full text ]


Cell culture supernatant of olfactory ensheathing cells promotes nerve regeneration after peripheral nerve injury in rats

Yang Yujie, Xia Bing, Gao Jianbo, Li Shengyou, Ma Teng, Huang Jinghui, Luo Zhuojing

[ Full text ]


Stem cell factors and regulatory factors

S100A4 promotes differentiation of neural stem cells through up-regulation of brain-derived neurotrophic factor

Du Xiaowen, Lin Dapeng, Tu Guanjun

[ Full text ]


Mechanism underlying basic fibroblast growth factor and

insulin-like growth factor-1 effects on proliferation and apoptosis of spermatogonial stem cells

Li Hong, Wu Shaohua, Qiu Mingxing, Deng Qingfu, Lei Guolin, Li Qinglong

[ Full text ] 


Basic experiments of stem cells

Improving neuronal transfection by electroporation of dorsal root ganglion

Qi Shibin, Ma Yanxia, Zhang Haonan, Ma Jinjin, Xu Jinhui, Saijilafu

[ Full text ]


Review and special topics

Mesenchymal stem cell-derived exosomes and regenerative medicine: outlook for future cell-free therapy in clinical practice

Luo Yaxin, Bi Haoran, Chen Xiaoxu, Yang Kun

[ Full text ]


Applications, roles and problems of exosomes derived from different stem cells in the treatment of cardiovascular diseases

Liu Zu, Han Shen, Li Yaxiong, Li Kunlin, Zhang Yayong, Jiang Lihong

[ Full text ]


Advances in stem cells research concerning tissue-engineered meniscus

Qing Wanyi, Wang Xingxing, Zhou Shengliang, Fu Weili

[ Full text ]


Potentials of pericytes in orthopedics

Yu Mingchuan, Zhao Jinbing, Yin Ming, Yin Changchang

[ Full text ]


Application and research advances in stem cell transplantation for severe aplastic anemia

Ding Yubin, Tang Yufeng, Tang Xudong

[ Full text ]


Current status of hematopoietic stem cell transplantation in the treatment of aplastic anemia

Wei Yuanfeng, Huang Dongping

[ Full text ]


The role and application of mesenchymal stem cells-derived exosomes in the treatment of nervous system diseases

Gao Zhencheng, Liu Xin

[ Full text ]


Immunoregulation of dental tissue-derived mesenchymal stem cells and its significance in oral diseases and tissue regeneration

Chen Qianqian, Shen Mengjie, Yang Kun, Liu Qi

[ Full text ]


Cell labeling and tracking imaging in vivo: newest advance in animals and humans

Xu Mengxin, Li Yijia, Liu Zhibo

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org