Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 915   Vol. 24  No. 22   August 8, 2020

Research and reports


Drug-releasing materials

Preparation and characterization of sodium methacrylate modified photocrosslinked alginate hydrogel scaffold

Zhao Delu, Tie Chaorong, Yang Sisi, Sun Zhen, Wang Xin, Zhu Huaian, Yin Miao

[ Full text ]


Effects of hydrogel three-dimensional culture on the characteristics of human amniotic mesenchymal stem cells and paracrine effect

Wang Qi, Yang Xiaoshuang, Wang Dali

[ Full text ]


Composite scaffolds

Preparation and characterization of calcined bone/chitosan composite material

Liao Jian, Huang Xiaolin, Zhou Qian, Cheng Yuting, Huo Hua, Li Fang, Wu Chao, Shi Qianhui, Liao Yunmao, Liang Xing

[ Full text ]


Three-dimensional printed collagen/chitosan scaffold improves neurological recovery after spinal cord injury in rats

Shi Xinyu, Li Xiaohong, Ye Yichao, Wang Jingjing, Sun Xiaozhe, Zhang Yanlong, Duan Jinghao, Wei Mengguang, Zhang Sai

[ Full text ]


In vitro anti-tuberculosis effect of chitosan-gelatin/poly(lactic acid co-glycolic acid) combined with drug-loaded hydrogel

Zhang Helong, Wang Huiyan, Li Zhuo, Gao Jianguo, Zhai Qian

[ Full text ]


Materials for bone tissue engineering

A novel hydroxyapatite fiber scaffold for three-dimensional cell culture

Yuan Tao, Jiang Hui, Lai Zhendeng, Qian Hong, Yang Shaoqiang, Feng Zhangqi, Zhao Jianning, Bao Nirong

[ Full text ]


Tensile properties of three-dimensional printed porous titanium alloy trabecular bone

Zhang Lan, Wang Xiang, Liu Jun, Zhang Chunqiu, Ye Jinduo, Liu Lu

[ Full text ]


Combination of magnesium ion with mineralized collagen intervenes osteogenic differentiation of mouse preosteoblasts

Sun Xirao, Sun Baozhai, Zhang Zhenbao

[ Full text ]


Micro-arc oxidation and osteoblast proliferation and osteogenic differentiation ability on titanium surface

Wang Yanling, Shao Zhe, He Wei

[ Full text ]


Nanobiomaterials

Biological behaviors of fibroblasts on the surface of TiO2 nanotubes with different diameters after annealing treatment

Li Hongcai, Ma Zhuang, Guo Youling

[ Full text ]


A comparative study on the effect of nano-pearl powder ground with different dispersion media

Mao Qiuhua, Xu Pu, Cheng Yanan, Liao Jun, Chen Ling, Li Muyuan

[ Full text ]


Materials for oral tissue engineering

Stress relaxation and creep test of modified glass ionomer cement

Ding Jie, Li Xinying, Li Peng

[ Full text ]


Application of three-dimensional printed digital surgical guide in the anterior maxillary dental implant

Zhang Bin, Li Jun, Zhang Junhua, Sun Lihua, Liu Yusan, Cui Caiyun

[ Full text ]


Techniques and methods


Material biocompatibility

In vitro antibacterial activity and biocompatibility of a porous scaffold containing magnesium

Ma Rui, Wang Jialin, Li Yongwei, Wang Wei

[ Full text ]


Bioactivity of the peptide P17-bone morphogenetic protein-2/nano-hydroxyapatite-mineralized collagen composite

Zhang Xue, Zhang Yang, Cui Fuzhai

[ Full text ]


Optimization of the coaxial cell printing performance of bioink and printing of tissue-engineered scaffolds with vascular-like structure

Zhang Yifan, Zhang Jiaying, Xu Mingen, Wang Ling, Zhang He

[ Full text ]


Changes in three physical indicators of the muscle after far-infrared ceramic microsphere intervention   

He Jianwei, Zheng Hanshan, Xu Jian, Zhang Ying

[ Full text ]


Efficacy of cutting balloon versus semi-compliant balloon for predilation of coronary bifurcation lesions   

Jin Hui, Qiu Cuiting, Sun Yachao, Zeng Hui, Zheng Haijun, Liu Jing, Han Fengjie

[ Full text ]


Review and special topics

Polyisobutylene and its thermoplastic elastomers: how to transform from industry to medical treatment

Jiang Li, Fang Xiaojuan, Pan Banglun, Lin Hanchao, Li Wei

[ Full text ]


Research progress of intervertebral disc repair with decellularized matrix materials

Jin Xiaoyu, Deng Rongrong, Rong Weihao, Xie Lin, Kang Ran

[ Full text ]


Surface modification of bone tissue engineering implants

Fang Xu, Dong Junfeng

[ Full text ]


Small-caliber tissue-engineered vascular stent: how to produce a material with physiological remodeling activity

Yang Lei, Li Xiafei, Dong Yuzhen, Ma Xianfen, Zhang Qiqing, Zhao Liang

[ Full text ]


Synthesis of poly(glycerol sebacate) and its research hotspots

Zhou Jianpeng, Liu Jun, Zheng Zhangluwei, Bao Guangjie, Kang Hong

[ Full text ]


Application of a digital articulator based on virtual reality technique in oral repair

Huang Yating, Zuo Enjun

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Effect of soft silicone silver ion dressing applied in burn wounds

Zhong Shuxian, Shi Yuqing, Yang Yalan, Li Chun

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org