Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 930   Vol. 25  No. 1   January 8, 2021

Research and reports


Bone marrow stem cells

Effects of bone marrow mesenchymal stem cell transplantation on thymus structure and function in the aging macaques

Wang Yanying, Yang Yukun, Zhu Xiangqing, Li Ye, He Jie, Tian Chuan, He Zhixu, Pan Xinghua

[Full text]


Effect of Yougui Decoction on autophagy and fate of bone marrow mesenchymal stem cells in rats with glucocorticoid-associated femoral head necrosis

Liu Xin, Du Bin, Gao Lili, Sun Guangquan, Wang Xu, Yuan Peng, Lin Xuanye

[Full text]


Osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells induced by demineralized bone matrix in vitro

Chen Junyi, Wang Ning, Chen Ximiao, Zhu Lunjing, Duan Jiangtao, Zhang Xianping, Bei Chaoyong

[Full text]


Mesenchymal stem cell calcification   induced by protoscolex of two species of Echinococcus: a differential analysis

Gui Xianwei, Jiang Huijiao, Wu Jie,Liang Xueqi, Xu Xiaodan, Wang Erqiang, Zou Hailiang, Chen Hejie, Chen Xueling, Wu Xiangwei

[Full text]


Basic fibroblast growth factor induces osteogenic and angiogenic differentiation of rat bone marrow mesenchymal stem cell patches

Zhou Qiqi, Han Xiangzhen, Zhang Wenjing, Zuo Xinhui, He Huiyu

[Full text]


Cardiomyocyte-like differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells induced by myocardial tissue lysates from different parts of the myocardium

Wei Yashu, Liu Hongjing, Wang Huifeng, Wang Junduo, Zhao Wenjing, Chen Weiping

[Full text]


Proliferation and migration of endothelial progenitor cells promoted by bone marrow mesenchymal stem cells conditioned medium with rosiglitazone

Tao Guilu, Chu Tongbin, Zhang Lei

[Full text]


Hematopoietic stem cells

Supporting effect of human skeletal muscle-derived myoendothelial cells on hematopoietic stem/progenitor cells in vitro

Gu Jingjing, Zhou Rui, Yang Tingting, Yang Xiaoping, Xu Fei, Zheng Bo

[Full text]


Adipose-derived stem cells

Immunomodulatory effect of human adipose derived mesenchymal stem cells on skin transplantation between different mouse strains

Hua Hong, Xie Tongling, Hao Guiliang

[Full text]


Umbilical cord and umbilical cord blood stem cells

Human umbilical cord mesenchymal stem cells overexpressing interleukin 8 receptor inhibit inflammation and promote vascular repair

Zhu Bingbing, He Haibin, Deng Jianghua, Wang Wenqiang, Mu Xiaoling

[Full text]

Techniques and methods


Stem cell culture and differentiation

Proportion and morphological characteristics of human oligodendrocyte precursor cells in different cell culture vessels

Ye Dou, Ma Xuexia, Guan Qian, Luan Zuo, Yang Yinxiang, Wang Zhaoyan, Wang Qian, He Ying, Yao Ruiqin

[Full text]


Regulatory effects of ADT-OH on the proliferation of neural precursor cells

Zhou Liyu, Ma Yanxia, Qi Shibin, Saijilafu, Wei Shanwen, Ni Li

[Full text]


Isolation, culture and biological characteristics of high-purity orofacial-bone-derived mesenchymal stem cells of the rats

Cheng Bingkun, Liang Jianfei, Qin Dongze, Cheng Zixu, Zhao Yunzhuan

[Full text]


Stem cell transplantation

Two kinds of stem cell nasal transplantation for treating white matter injury in premature rat infants

Zang Jing, Luan Zuo, Wang Qian, Yang Yinxiang, Wang Zhaoyan, Wu Youjia, Guo Aisong

[Full text]


Umbilical cord mesenchymal stem cell transplantation in the treatment of ischemic heart disease: a 3-year follow-up

Jing Yucheng, Wang Le, Wang Xianyun, Wei Mei, Li Min, Ji Lishuang, Ma Fangfang, Liu Gang, Zheng Mingqi

[Full text]


Effect of umbilical cord mesenchymal stem cell transplantation for treating systemic lupus erythematosus in a tree shrew model

Ruan Guangping, Yao Xiang, Cai Xuemin, Li Zian, Pang Rongqing, Pan Xinghua

[Full text]


Transplantation of islet-like cells induced by human umbilical cord mesenchymal stem cells via different ways for the treatment of type 1 diabetic mice

Guo Xuan, Xie Jun, Suo Jinrong, Li Yingrui, Huang Lei, Ma Munan, Li Jingjing, Fu Songtao

[Full text]


Basic experiments of stem cells

Construction of a stable Atg5 gene knockdown cell line in RAW 264.7 cells by lentivirus infection

Xian Guoyan, Chen Weishen, Zhang Ziji, Ye Yongyu, Pan Baiqi, Zheng Linli, Sheng Puyi

[Full text]


Review and special topics

Transcription factor NKX2-5: molecular structure and biological function in regulating cardiovascular precursor cells   

Wang Hongshu, Han Shen, Liu Zu, Li Xiaofang, Zhong Chongbin, Li Lifeng, Li Yaxiong, Jiang Lihong

[Full text]


Related factors regulating osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells through Wnt/β-catenin signaling pathway

Wu Ming, Zhang Yan

[Full text]


Role and hotspots of stem cell-derived exosome in the repair of traumatic brain injury

Sun Tianjing, Liu Sijia, Xie Fangke, Huang Xiaofei, Zhang Ji, Jiang Xuheng, Feng Hua, Yu Anyong

[Full text]


Bone marrow mesenchymal stem cells and tongue squamous carcinoma cells: promoting growth or targeting biotherapy

Xu Zhuqing, Wang Zhuhui, Zhang Xinyu, Zheng Jianjin

[Full text]


Effect of cytokines and platelet-rich plasma on tendon derived stem cells

Yu Chenghao, Zhang Yi, Qi Chao, Chen Jinli, Gao Jiake, Yu Tengbo

[Full text]


Future hot spots for cartilage repair: laminin promotes stem cell proliferation

Zhang Xiaobo, Zhang Jie, Sun Yu

[Full text]


Application and function of autologous blood concentrate in tissue regeneration

Wang Ning, Zhong Weijian

[Full text]


Evidence-based medicine

Therapeutic effect of stem cells in chronic temporal lobe epilepsy: a systematic review of animal studies

Liu Yali, Wang Huan, Yan Qiong, Wang Gang, Hou Boru, Wang Dengfeng, Ma Bin, Ren Haijun

[Full text]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org