Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 951  Vol. 25  No. 22   August 8, 2021

Research and reports


Scaffold materia

Effects of bone marrow mesenchymal stem cells and human umbilical vein endothelial cells combined with hydroxyapatite-tricalcium phosphate scaffolds on early angiogenesis in skull defect repair in rats

Chen Siqi, Xian Debin, Xu Rongsheng, Qin Zhongjie, Zhang Lei, Xia Delin

[ Full text ]


Preparation and properties of poly3-hydroxybutyrate 4-hydroxybutyrate/polyethylene glycol/graphene oxide tissue-engineered scaffolds

Liu Jun, Yang Long, Wang Weiyu, Zhou Yuhu, Wu Ying, Lu Tao, Shu Liping, Ma Minxian, Ye Chuan

[ Full text ]


Decellularized porcine skin matrix for tissue-engineered meniscus scaffold             

Wang Hao, Chen Mingxue, Li Junkang, Luo Xujiang, Peng Liqing, Li Huo, Huang Bo, Tian Guangzhao, Liu Shuyun, Sui Xiang, Huang Jingxiang, Guo Quanyi, Lu Xiaobo

[ Full text ]


Tissue-engineered vascular materials

Forming prevascularized cell sheets and the expression of angiogenesis-related factors

Mo Jianling, He Shaoru, Feng Bowen, Jian Minqiao, Zhang Xiaohui, Liu Caisheng, Liang Yijing, Liu Yumei, Chen Liang, Zhou Haiyu, Liu Yanhui

[ Full text ]


In vitro evaluation of adipose-derived stromal vascular fraction combined with osteochondral integrated scaffold

Chen Lei, Zheng Rui, Jie Yongsheng, Qi Hui, Sun Lei, Shu Xiong

[ Full text ]


Hydrogel materials

Effect of modification of β-tricalcium phosphate/chitosan hydrogel on growth and mineralization of dental pulp stem cells

Li Xinping, Cui Qiuju, Zeng Shuguang, Ran Gaoying, Zhang Zhaoqiang, Liu Xianwen, Fang Wei, Xu Shuaimei

[ Full text ]


Effects of hemostasis and promoting wound healing of ozone sustained-release hydrogel

Liu Fang, Shan Zhengming, Tang Yulei, Wu Xiaomin, Tian Weiqun

[ Full text ]


Tissue-engineered bone materials

Effect of cinnamaldehyde on osteoblasts in high glucose environment with the electrospinning membrane as a carrier

Liu Keke, Duan Xin, Ma Xiangrui, Zhang Yuntao

[ Full text ]


Application of titanium ossicular prosthesis in one-stage open tympanoplasty for middle ear cholesteatoma

Wang Shengjun, Yin Fei, Jiang Maoyu

[ Full text ]


How does bone cement dispersion affect the early outcome of percutaneous vertebroplasty

Feng Guancheng, Fang Jianming, Lü Haoran, Zhang Dongsheng, Wei Jiadong, Yu Bingbing

[ Full text ]


Poor efficacy after vertebral augmentation surgery of acute symptomatic thoracolumbar osteoporotic compression fracture: relationship with bone cement, bone mineral density, and adjacent fractures

Liu Chang, Li Datong, Liu Yuan, Kong Lingbo, Guo Rui, Yang Lixue, Hao Dingjun, He Baorong

[ Full text ]


Tissue-engineered oral materials

Feasibility of repairing the fixed end non-bolt abutment crown of MK1 precision attachment with porcelain-fused-to-metal crown

Liu Ningning, Wang Bing

[ Full text ]


Restoration effect and stability of resin infiltration combined with bioactive glass on demineralized tooth enamel

Cheng Yanan, Wu Yucong, Mao Qiuhua, Chen Ling, Lu Liying, Xu Pu

[ Full text ]

Techniques and methods


Material biocompatibility

Hydrophilicity and cell adhesion of hydroxyapatite bioceramics after the coating of polydopamine

He Lin, Wu Xi, He Song, Yang Sen

[ Full text ]


Regulatory effect of decellularized cartilage matrix on macrophage polarization

Tian Guangzhao, Yang Zhen, Zha Kangkang, Sun Zhiqiang, Li Xu, Sui Xiang, Huang Jingxiang, Guo Quanyi, Liu Shuyun

[ Full text ]


Structure analysis of platelet-rich fibrin derived from two centrifugation procedures      Bi Qingwei, Liu Chengpu, Li Yan, Zhao Wenwen, Han Mei

[ Full text ]


Big data analysis of biomaterials

Research and development status and development trend of hydrogel in tissue engineering based on patent information

Liu Liyong, Zhou Lei

[ Full text ]


Review and special topics

Designing of periosteum tissue engineering: combination of generality and individuality

Zhou Anqi, Tang Yufei, Wu Bingfeng, Xiang Lin

[ Full text ]


Effects of drug coating on implant surface on the osseointegration

Huo Hua, Cheng Yuting, Zhou Qian, Qi Yuhan, Wu Chao, Shi Qianhui, Yang Tongjing, Liao Jian, Hong Wei

[ Full text ]


Advantages of calcium phosphate nanoparticles for drug delivery in bone tissue engineering research and application

Chen Song, He Yuanli, Xie Wenjia, Zhong Linna, Wang Jian

[ Full text ]


Status and problems of polycaprolactone and its composite materials in bone tissue engineering

Zhang Zhenhua, Liu Zichen, Yu Baoqing

[ Full text ]


Hydrogel as drug scaffold in skin wound repair: challenges of clinical application possibilities   

Gan Lili, Xiong Na, Liu Yanfei

[ Full text ]


Application progress of conductive composite materials in the field of tissue engineering treatment of myocardial infarction

Lang Limin, He Sheng, Jiang Zengyu, Hu Yiyi, Zhang Zhixing, Liang Minqian

[ Full text ]


Application of tissue engineering urethral stent and its preparation technology in urethral reconstruction

Chen Jie, Liao Chengcheng, Zhao Hongbo, Zhao Wei, Chen Zhiwei, Wang Yan

[ Full text ]


Research status and prospect of zirconia ceramics in dental prosthesis

Ma Qing, Shi Liyan, Huang Sixue, Zheng Zhangbowen, Zhang Aihua, Zhan Desong, Fu Jiale

[ Full text ]   


Development of high molecular polymer polyetherketoneketone and its prospects in medical applications

Wen Zhijing, Gu Pengzhen, He Xijing, Li Jialiang, Wang Yibin, Wang Yiqun

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org