Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 960   Vol. 25  No. 31   November 8, 2021

Research and reports


Bone marrow stem cells

Low-intensity pulsed ultrasound mediates bone marrow mesenchymal stem cells to promote osteoarthritis cartilage repair

Liao Qing, Li Baojian, Li Yang, Xu Taixiang, Zeng Jing, Zhang Zhenzhen, Liu Gang

[ Full text ]


Effect of over expression of miR-378a on osteogenic and vascular differentiation of bone marrow mesenchymal stem cell sheet

Li Jun, Zuo Xinhui, Liu Xiaoyuan, Zhang Kai, Han Xiangzhen, He Huiyu

[ Full text ]


Bone marrow mesenchymal stem cell derived exosomes delay the occurrence and development of osteoarthritis through cartilage protection

Ling Huajun, Wang Qiyou, Lin Weiwen, Luo Penggang

[ Full text ]


Umbilical cord and umbilical cord blood stem cells

Exosomes from human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells suppress the proliferation and promote the apoptosis of medulloblastoma Daoy cells

Yi Zhishuang, Wang Zhihai, Li Ming, Zhou Qingan, Yang Baosheng

[ Full text ]


Human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells in the treatment of refractory acute graft-versus-host disease: a single-arm clinical study

Xu Huimin, Zhang Suping, Cao Weijie, Li Li, Zhang Ran, Wang Yiran, Wan Dingming

[ Full text ]


Immunomodulatory effects of umbilical cord-mesenchymal stem cells modified by miR-1-5p on T lymphocyte subsets in systemic lupus erythematosus

Hu Mingzhi, Zhang Jingying, Yang Guoan, Pang Chunyan, Zhang Wei, Wang Yongfu, Sun Xiaolin

[ Full text ]


Treatment of knee osteoarthritis with human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells combined with sodium hyaluronate injection

Cui Xiaoyan

[ Full text ]


Embryonic stem cells

Human placenta-derived mesenchymal stem cell conditioned medium can upregulate BeWo cell viability and zonula occludens expression under hypoxia

Lin Qingfan, Xie Yixin, Chen Wanqing, Ye Zhenzhong, Chen Youfang

[ Full text ]


Dental pulp and periodontal ligament stem cells

Effect of hydrostatic pressure on odontogenic/osteogenic differentiation of dental pulp stem cells

Li Junqing, He Wenxi, Guo Qian, Wu Jiayuan

[ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell culture and differentiation

Effect of xanthohumol on proliferation, migration, tube formation and apoptosis of endothelial progenitor cells and its mechanism


Tan Xiaowu, Yu Xiaofan, Jiang Huijiao, Xing Zhikun, Zhao Xueyuan, Gao Fengyi, Wu Xiangwei, Chen Xueling

[ Full text ]


Radial extracorporeal shock wave therapy promotes the proliferation of neural stem cells in hippocampus of cerebral infarction rats and inhibits miR-124 expression

Li Jie, Ma Yuewen, Kang Nan, Zhang Jing, Zhang Yu

[ Full text ]


Basic experiments of cells

Fasudil inhibits lipopolysaccharide-induced astrocytic injury by regulating Nrf2/HO-1 signaling pathway


Guo Minfang, Zhang Huiyu, Zhang Peijun, Bai Zhenjun, Yu Jingwen, Wang Yuyin, Wei Wenyue, Song Lijuan, Chai Zhi, Yu Jiezhong, Ma Cungen

[ Full text ]


Changes in biological characteristics of platelet-rich fibrin by freeze-drying technology


Liu Lei, Di Haiping, Guo Haina, Cao Dayong, Niu Xihua, Xia Chengd

[ Full text ]


Stem cell-related big data analysis

Current states and tendency of stem cells in the treatment of intervertebral disc degeneration: bibliometric analysis

Li Qiujiang, Fang Xiaomin, Wang Yinbin, Hu Xuehua, Cai Lijun

[ Full text ]


Review and special topics


In vivo track technique for mesenchymal stem cells: how to realize simultaneous tracing of distribution and survival

Li Ye, Yang Yukun, Zhu Xiangqing, He Jie, Wang Jinxiang, Wang Yanying, Tian Chuan, Pang Rongqing, Pan Xinghua

[ Full text ]Possibility of in utero stem cell therapy for multiple fetal genetic diseases

Jie Qiuling, Sun Fei

[ Full text ]Mesenchymal stem cell-derived exosomes carrying miRNAs in tissue repair and treatment of related diseases: application and advantages

Shi Qin, Sun Baolan, Yang Xiaoqing, Zhang Yuqua

[ Full text ]Effect of urinary-derived stem cells and extracellular vesicles in tissue damage repair

Cui Tianning, Liu Tao, Xiao Xiangyang, Wang Shuai, Zhang Nini, Huang Guilin

[ Full text ]


Mesenchymal stem cells in the treatment of cartilage damage in osteoarthritis: role, application, and problem

Wang Xinwei, Zhao Yingjie, Chang Yan, Wei Wei

[ Full text ]Research hotspot of seed cell selection in cartilage tissue engineering


Liu Xiaogang, Li Tian, Zhang Duo

[ Full text ]Characteristics and effects of exosomes from different cell sources in cardioprotection

Pu Rui, Chen Ziyang, Yuan Lingyan

[ Full text ]Action mechanism and potential function on main components of organoid culture medium

Liu Qi, Yao Xi, Wei Zhengbo, Xie Ying

[ Full text ]Dental pulp fibroblasts inducing and regulating dentin-pulp regeneration

Wei Xiaoling, Hu Weiping, Liu Mingyue, Shi Xin, Liu Jie, Gao Li, Wang Siran, Duan Yajun

[ Full text ]


Evidence-based medicine


Meta-analysis of autologous bone marrow mesenchymal stem cell transplantation in the treatment of ischemic stroke

Yuan Chunhua, Cui Zhenzhen, Wu D

[ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org