Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 936   Vol. 25  No. 7   March 8, 2021

Research and reports


Bone marrow stem cells   

Mechanism of bone marrow mesenchymal stem cells differentiation into functional neurons induced by glial cell line derived neurotrophic factor

Zhu Xuefen, Huang Cheng, Ding Jian, Dai Yongping, Liu Yuanbing, Le Lixiang, Wang Liangliang, Yang Jiandong

[ Full text ]


Effect of peroxiredoxin 6 on proliferation and differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells into neural lineage in vitro

Lun Zhigang, Jin Jing, Wang Tianyan, Li Aimin

[ Full text ]


Alveolar echinococcosis protoscolices inhibits the differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells into fibroblasts

Liang Xueqi, Guo Lijiao, Chen Hejie, Wu Jie, Sun Yaqi, Xing Zhikun, Zou Hailiang, Chen Xueling, Wu Xiangwei

[ Full text ]


Salvianolic acid B inhibits oxidative damage of bone marrow mesenchymal stem cells and promotes differentiation into cardiomyocytes

Pei Lili, Sun Guicai, Wang Di

[ Full text ]


Role of hsa-miRNA-223-3p in regulating osteogenic differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells

Geng Yao, Yin Zhiliang, Li Xingping, Xiao Dongqin, Hou Weiguang

[ Full text ]


Hypoxia preconditioning promotes bone marrow mesenchymal stem cells survival and vascularization through the activation of HIF-1α/MALAT1/VEGFA pathway

Hou Jingying, Yu Menglei, Guo Tianzhu, Long Huibao, Wu Hao

[ Full text ]


Placental stem cells

Pretreatment of placental mesenchymal stem cells to prevent bronchiolitis in mice

Shi Yangyang, Qin Yingfei, Wu Fuling, He Xiao, Zhang Xuejing

[ Full text ]


Human placenta mesenchymal stem cells-derived extracellular vesicles regulate collagen deposition in intestinal mucosa of mice with colitis

Duan Liyun, Cao Xiaocang

[ Full text ]


Adipose-derived stem cells

Biological characteristics of canine adipose-derived mesenchymal stem cells cultured in hypoxia

Fan Quanbao, Luo Huina, Wang Bingyun, Chen Shengfeng, Cui Lianxu, Jiang Wenkang, Zhao Mingming, Wang Jingjing, Luo Dongzhang, Chen Zhisheng, Bai Yinshan, Liu Canying, Zhang Hui

[ Full text ]

Techniques and methods


Stem cell culture and differentiation

Morphological changes in human oligodendrocyte progenitor cells during passage

Guan Qian, Luan Zuo, Ye Dou, Yang Yinxiang, Wang Zhaoyan, Wang Qian, Yao Ruiqin

[ Full text ]


Human acellular amniotic membrane scaffold promotes ligament differentiation of human amniotic mesenchymal stem cells modified by Scleraxis in vitro

Zou Gang, Xu Zhi, Liu Ziming, Li Yuwan, Yang Jibin, Jin Ying, Zhang Jun, Ge Zhen, Liu Yi

[ Full text ]


Platelet-derived growth factor-BB promotes proliferation, differentiation and migration of skeletal muscle myoblast

Li Cai, Zhao Ting, Tan Ge, Zheng Yulin, Zhang Ruonan, Wu Yan, Tang Junming

[ Full text ]


Cell related basic experiments

Direct reprogramming hepatocytes into islet-like cells by efficiently targeting and activating the endogenous genes

Wang Hanyue, Li Furong, Yang Xiaofei, Hu Chaofeng

[ Full text ]


CaMKII-Smad1 promotes axonal regeneration of peripheral nerves

Wang Feng, Zhou Liyu, Saijilafu, Qi Shibin, Ma Yanxia, Wei Shanwen

[ Full text ]


Molecular mechanism of miR-17-5p regulation of hypoxia inducible factor-1α

mediated adipocyte differentiation and angiogenesis

Liu Cong, Liu Su

[ Full text ]


Inhibitory effects of sodium butyrate on microglial activation and expression of inflammatory factors induced by fluorosis

Wang Zhengdong, Huang Na, Chen Jingxian, Zheng Zuobing, Hu Xinyu, Li Mei, Su Xiao, Su Xuesen, Yan Nan

[ Full text ]


Review and special topics

Strategies for improving the therapeutic efficacy of mesenchymal stem cells in the treatment of nonhealing wounds

Wang Xianyao, Guan Yalin, Liu Zhongshan

[ Full text ]


Research progress in the treatment of spinal cord injury with mesenchymal stem cell secretome   

Wan Ran, Shi Xu, Liu Jingsong, Wang Yansong

[ Full text ]


Therapeutic target and application prospects of oral squamous cell carcinoma stem cells

Liao Chengcheng, An Jiaxing, Tan Zhangxue, Wang Qian, Liu Jianguo

[ Full text ]


Exosomes as a disease marker under hypoxic conditions

Zhao Min, Feng Liuxiang, Chen Yao, Gu Xia, Wang Pingyi, Li Yimei, Li Wenhua

[ Full text ]


Role of microglia-mediated neuronal injury in neurodegenerative diseases

Xie Wenjia, Xia Tianjiao, Zhou Qingyun, Liu Yujia, Gu Xiaoping

[ Full text ]


Photoreceptor cell replacement therapy for retinal degeneration diseases         

Li Shanshan, Guo Xiaoxiao, You Ran, Yang Xiufen, Zhao Lu, Chen Xi, Wang Yanling

[ Full text ]


Advances in research and application of breast cancer organoids

Jiao Hui, Zhang Yining, Song Yuqing, Lin Yu, Wang Xiuli

[ Full text ]


Effects of Chinese medicine on proliferation, differentiation and aging of bone marrow mesenchymal stem cells regulating ischemia-hypoxia microenvironment

Wang Shiqi, Zhang Jinsheng

[ Full text ]


Evidence-based medicines

In vitro culture and purification of Schwann cells: a systematic review

Zeng Yanhua, Hao Yanlei

[ Full text ]


Efficacy of mesenchymal stem cells in the spinal cord injury of large animal models: a meta-analysis

Kong Desheng, He Jingjing, Feng Baofeng, Guo Ruiyun, Asiamah Ernest Amponsah, Lü Fei, Zhang Shuhan, Zhang Xiaolin, Ma Jun, Cui Huixian

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org