Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 908   Vol. 24  No. 15   May 28, 2020

Research and reports


Artificial prosthesis

Establishing morphological database of lower limbs for providing appropriate clinical postoperative prosthesis socket

Wu Xiaoqi, Li Ding, Huang Xuecheng, Huang Wenhua

[ Full text ]


Comparison of occult blood loss after unicompartmental knee arthroplasty and total knee arthroplasty

Peng Chao, Liu Yunpeng, Wang Xiaolong, Wang Xingliang, Yang Jiaji, Hua Guojun

[ Full text ]


Change of related functions and double lower limb length after total knee arthroplasty

Tang Jinlong, Yang Guanjie, Liu Lei, Xu Shizhuang, Zhao Fengchao

[ Full text ]


Application of computer navigation in total knee arthroplasty

Jiang Zheng, Yin Zongsheng, Lu Ming, Hu Bo

[ Full text ]


Combination of measured resection and gap balancing technique used in femoral component rotation in total knee arthroplasty

Lu Bin, Yang Wolong, Gao Shengshan, Xie Yang, Li Suwan, Hu Wangyang, Wang Jinhua

[ Full text ]


Comparison of short-term outcomes between unicompartmental knee arthroplasty and posterior cruciate ligament-retaining total knee arthroplasty

Han Mengguang, Qi Yusen, Han Zhen, Tian Weichao, Zhang Xingxu, Yang Yang

[ Full text ]


A novel cement-reinforced screw combined with locking plate fixation versus humeral head arthroplasty in the treatment of osteoporotic fractures of the proximal humerus

She Rongfeng, Zhang Yi, Wang Yuanzheng, Zhang Bin, Chen Peng, Huang Qixiang

[ Full text ]


Orthopedic implants

Comparison of percutaneous reduction by leverage combined with minimally invasive internal fixation and “L” incision internal fixation in the treatment of calcaneal fracture

Zheng Zhihui, Cai Peibiao, Guan Keli, Li Xiaowu, Zheng Xun, Chen Haibo, Zeng Qingqiang

[ Full text ]


Spinal implants

Comparative analysis on biomechanical stability of the lateral fixation of the upper thoracic vertebrae through the middle axillary approach and the traditional anterior plate fixation

Shi Dongdong, Li Xiaofeng, Xiong Huojie, Hu Feng, Zhao Jinmin, Chen Qianfen

[ Full text ]


Spinal stability in patients with lumbar spinal tuberculosis with anterior double titanium mesh support bone grafting and posterior pedicle screw fixation

Yin Zhenyu, Song Jingang, Cui Yikun, Pu Jinsong

[ Full text ]


Techniques and methods


Digital orthopedics

Finite element analysis of lumbar interbody fusion combined with adjacent-segment semi-rigid fixation

Wang Xiao, Tan Guoqing, Xue Haipeng, Xu Zhanwang

[ Full text ]


Finite element analysis to verify the rationality of bone cement combined with plate internal fixation for benign proximal femoral lesions

Yang Zhaoxin, Niu Mengye, Lü Jiaxing, Cao Haiying, Kong Lingwei, Zhao Jingxin, Jin Yu

[ Full text ]


Accuracy of bone tunnel in anterior cruciate ligament reconstruction using electromagnetic navigation system

Jia Guoqing, Yu Zhiping, Hu Pengyu, Zhang Haiqing, Cong Haibo

[ Full text ]


Efficacy of 3D printing technology-assisted virtual surgical planning in acetabular fracture fixation

Zhang Zhongyan, Qi Tongning, Mu Huaizhao, Wang Yu, Jin Yu

[ Full text ]


Bone and joint biomechanics

Compression fracture simulation of osteoporotic trabecular bone in ovariectomized rats

Wu Yuhang, Zheng Liqin, Zhang Biao, Li Fan, Chen Xinmin, Li Musheng, Zheng Yongze, Lin Ziling

[ Full text ]


Bone and joint imaging

Ultrastructural changes of tibial subchondral bone in patients with knee osteoarthritis: CT evaluation

Luo Xiaofei, Wei Xuan, Wang Jinliang, Wang Shaohua, Li Zhe, Bai Yu

[ Full text ]


Bone and joint clinical practice

Application of mineralized collagen modified bone cement in the treatment of osteoporotic vertebral compression fractures

Jiang Wenkang, Geng Wei, Xu Yingying, Yang Xiaomei, Ren Hangling, Zhang Jingtao, Ma Jinzhu

[ Full text ]


Effect of platelet-rich plasma on blood coagulation indexes after hip preserving surgery for osteonecrosis of the femoral head

Luo Zhihong, Yang Fan, Yang Peng, Chen Xiaojun, Gong Shuidi, Pang Fengxiang, He Xiaoming, Shen Yingshan, Li Weifeng, Chen Lixin, Wei Qiushi, He Wei, Chen Zhenqiu

[ Full text ]


Mapping knowledge domains of bibliometrics regarding percutaneous vertebroplasty and percutaneous kyphoplasty based on VOSviewer

Huang Tianji, Yang Shengdong, Lin Hao, Zhang Chunyang, Deng Zhongqi, Zhong Weiyang, Luo Xiaoji

[ Full text ]


Review and special topics

Focused research of dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging in bone and joint

Huang Xuejie, Chang Xiaodan, Zhao Dewei

[ Full text ]


New advance of in vitro and in vivo studies on lumbar intervertebral disc biomechanics

Xu Haoxiang, Wen Wangqiang, Zhang Zepei, Miao Jun

[ Full text ]


Debridement antibiotics irrigation and implant retention for the treatment of acute infection after total knee arthroplasty       

Xu Changbo, Yin Li, Wang Haitao, Zhang Yi

[ Full text ]


Role and significance of anterior cruciate ligament injury in the development of post-traumatic knee osteoarthritis

Han Guangtao, Li Haohuan, Gao Feng

[ Full text ]


Graft selection for acetabular labrum reconstruction under arthroscopy

Chen Xingzhen, Duan Guoqing

[ Full text ]


In-depth discussion on the treatment of terrible triad of the elbow

Li Ningxin, Yang Zhaohui

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org