Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 913   Vol. 24  No. 20   July 18, 2020

Research and reports


Bone tissue construction

Serum Nesfatin-1 changes in osteonecrosis of the femoral head

Shen Yingshan, Chen Xiaojun, Pang Fengxiang, Huang Junyuan, Chen Zhenqiu, Zhou Yingchun, He Wei, Wei Qiushi

[ Full text ]


Xinjiang Sambucus sibirica Nakai bark extract promotes fracture healing

Wulan·Saitahemaiti, Ailijiang·Asila, Nuerhanati·Shayilanbieke, Nuerman·Yixijian, Asihati·Nuermaimaiti, Fang Rui

[ Full text ]


Pulsed electromagnetic fields stimulation combined with sclerostin antibody improves bone metabolism and bone microstructure in postmenopausal osteoporosis rabbits

Qian Guang, Yu Yueming, Dong Youhai, Hong Yang, Wang Minghai

[ Full text ]


Effect of different courses of heat-sensitive moxibustion on the morphology of surrounding connective tissue and spinal cord in a rat model of osteoporosis

Wu Huiting, Cui Tiantian, Ouyang Hougan, Ouyang Yanchu, Yi Lan, Chen Chu

[ Full text ]


Arthroscopic repair for osteoporosis in the greater tuberosity of patients with rotator cuff tear due to chronic moderate to severe tendon retraction

Qi Yusen, Han Mengguang, Luo Jinwei, Guan Chenwei, Hu Jiayang, Xu Cong, Lü Yongming

[ Full text ]


Bushen Tiaogan prescription reverses prednisone-induced osteoporosis in zebrafish

Lin Jiebin, Shi Yuling, Gao Fenghe, Liang Zujian

[ Full text ]


Cartilage tissue construction

Structure and mechanical properties of high- and low-weight-bearing areas of hip cartilage at micro and nano levels

Guo Jiangbo, Liang Ting, Che Yanjun, Hou Junjun, Yang Huilin, Luo Zongping

[ Full text ]


Spinal tissue construction

Three-dimensional finite element analysis of traction under different lumbar physiological curvatures

Li Min, Zhou Ling, Wang Guizhen, Chen Jian

[ Full text ]


Establishment and evaluation of a cadaveric model of chronic strain-induced upper cervical spine instability based on fascia-bone theory

Liang Long, Yu Jie, Wei Xu, Zhou Shuaiqi, Yin Xunlu, Liu Guangwei, Xie Rui, Xie Rong, Zhuang Minghui, Zhu Liguo, Feng Minshan

[ Full text ]


Facet joint injection versus percutaneous kyphoplasty for mild vertebral fragility fractures: rapid analgesia and restoration of spinal stability

Luo Wei, Chen Jianping, Sun Qianqian, Chen Chen, Li Hang, Ma Chenglong, Su Rui, Feng Xiaoyue, Sun Yurui

[ Full text ]


Muscle, tendon and ligament tissue construction

Regulatory mechanism of the extracellular matrix during the development of bone-tendon junction overuse injury

Chen Xiaolan, Liang Xiaotian, Zhang Ning, Liu Haitao, Qu Yi, Wang Bo, Wang Lin

[ Full text ]


Effect of AMPK/PGC1 alpha on improving skeletal muscle atrophy in type 2 diabetic rats by aerobic exercise

Wang Ji, Yang Zhongya, Zhang Long, Li Wenbo, Zhou Yue

[ Full text ]


Correlation between apoptosis rate and expression of Bcl-2, Bax and tumor necrosis factor alpha in diabetic foot ulcer with different disease courses

Zheng Min, Yin Xueli, Huang Suqun

[ Full text ]


Techniques and methods


Experimental modeling in tissue construction

Preparing an animal model of critical femoral defect in rabbit femoral condyle and the critical bone defect size

Xu Shizhuang, Wang Jin, Pan Wenzhen, Liu Lei, Yang Guangjie, Zhao Fengchao

[ Full text ]


Ultrasound-guided platelet-rich plasma injection for repair of sciatic nerve crush injury

Zhu Yaqiong, Jin Zhuang, Wang Jing, Fang Jie, Li Chaochao, Hu Yongqiang, Tian Xiaoqi, Zhang Ying, Song Qing, Wang Yuexiang, Luo Yukun

[ Full text ]


Effects of hypoxic exercise on Nesfatin-1 and Ghrelin in hypothalamus of rats with alimentary obesity

Fan Jinqin, Weng Xiquan, Xu Guoqin, Wu Juhua, Lin Wentao

[ Full text ]


Tissue construction and biomechanics

Biomechanical characteristics of children’s different strike patterns during running

Zhao Panchao, Wen Ruixiang, Li Jiahui, Ji Zhongqiu, Jiang Guiping

[ Full text ]


Review and special topics

Nell-1 in bone tissue engineering

Jin Liangyu, Li Weiming

[ Full text ]


Important roles of growth hormone-releasing peptide in bone growth and development

Ye Nan, Huang Jian, Wang Dan

[ Full text ]


Trends in global research on bone and joint tuberculosis: bibliometrics and visual analysis

He Xiaoming, Gong Shuidi, Zheng Xiaolong, Shen Yingshan, Pang Fengxiang, Chen Lixin, Li Weifeng, Yang Fan, Liu Shaojun, He Wei, Wei Qiushi

[ Full text ]


Analysis of physiological and biomechanical factors affecting running economy

Li Tianyi, Xu Lin, Xu Shengjia

[ Full text ]


Alternative treatment for liver failure repair: current status and development countermeasures           

Guo Wei, Lu Shan, Fan Hong, Li Jun

[ Full text ]


Mechanism by which autophagy-mediated exercise improves bone metabolic disorder in type 2 diabetes

Lu Pengcheng, Chen Xianghe, Yang Kang, Yu Huilin, Liu Bo

[ Full text ]


Research target and progress in hemoglobin-based oxygen carriers

Yang Kang, Zhao Huimin

[ Full text ]


Autophagy and epigenetic modification in inflammatory bowel disease

Guo Yajing, Huang Yan, Shi Yin

[ Full text ]


Fibroblast growth factor 21 regulates browning of white fat: the role of exercise

Wang Lu, Yu Liang

[ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org