Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 921   Vol. 24  No. 28   October 8, 2020

Review and special topics


Different material factors affect the proliferation and osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells

Wang Yanghao, Wang Weizhou, Duan Hao, Zhong Zongyu, Li Xiaozhuang, Tang Zhihong, He Fei

[ Full text ]


Application and significance of nanofibrous macroporous scaffold preparation technology for bone tissue engineering

Zhang Weizhong, Li Lei, He He, He Xin

[ Full text ]


How does extracellular matrix-based growth factor delivery system promote osteogenesis?

Shi Jun, Yang Lin, Guo Zhibin, Cui Yutao, Liu He

[ Full text ]


Scaffolds for dental pulp regeneration and revascularization

Chen Leyi, Lü Xiaolin, Xu Wenan

[ Full text ]


Research progress of biomaterials for repair of rotator cuff tear

Xin Pengfei, Sun Youqiang, Li Jie, Chen Jianfa, Deng Baogui, Xiang Xiaobing

[ Full text ]


A drug-loading system for electrospinning wound repair: component selection and construction strategy

Liu Yanhua, Zhu Zhou, Wan Qianbing

[ Full text ]


Research status of dynamic three-dimensional tissue culture driving methods

Yang Yong, Lü Chenze, Xu Ming’en, Wang Ling

[ Full text ]


Research and reports


Nanobiomaterials

Nano-hydroxyapatite/polyamide 66 support rod combined with bone allograft for the treatment of ARCO stage III osteonecrosis of the femoral head

Yue Ju’an, Guo Xiaozhong, Wang Randong, Li Bing, Sun Qiang, Zhang Qidong, Liu Wangyan, Chen Jiao, Li Yingnan

[ Full text ]


Effect of nanoparticles carrying chondroitin sulfate ABC on the migration of Schwann cells in a magnetic field

Gao Jianbo, Xia Bing, Li Shengyou, Yang Yujie, Ma Teng, Yu Peng, Luo Zhuojing, Huang Jinghui

[ Full text ]


Effects of sustained-release atorvastatin calcium nanofiber scaffold on cell adhesion and proliferation

Wang Le, Hui Min, Dong Xiling, Zhou Han, Dong Hongliang, Zhang Xiaoming, Liu Tongbin

[ Full text ]


Materials for bone tissue engineering

Calcium hydrogen phosphate dehydrate combined with gelatin and recombinant human bone morphologic protein 2/7 for repair of bone defects in rabbits

Li Xuewei, Hu Beibei, Zhang Dawei, Quan Lulu, Liang Yongqiang

[ Full text ]


Effect of bone cement distribution on adjacent vertebral body fracture after unilateral percutaneous vertebroplasty for single segment osteoporotic vertebral compression fracture

Liu Ruizhen, Wang Wangren, Hao Chen, Liang Dongmu, Guan Haishan

[ Full text ]


Effect of different distribution types of bone cement after percutaneous kyphoplasty on osteoporotic vertebral compression fractures at different sites   

Xie Hui, Chen Haopeng, Wang Benjie, Fu Weimin, Zhao Dewei

[ Full text ]


Silicate-Cu/Mg bioactive ceramics promote the osteogenesis of osteoblasts   

Zhou Hangyu, Zeng Fuhai, Xia Delin

[ Full text ]


Composite scaffolds

Properties of a novel photocrosslinked fish collagen peptide-hyaluronic acid hydrogel

Guo Enhui, Xu Zitong, Liang Yize, Zhou Liang, Lu Zhaoxiang, You Liang, Xia Yujun

[ Full text ]


Regulation of stem cells by transforming growth factor β3/polylactic acid-glycolic acid microspheres

Yang Zhen, Li Hao, Gao Cangjian, Fu Liwei, Tian Guangzhao, Zha Kangkang, Sun Zhiqiang, Li Xu, Guo Weimin, Sui Xiang, Huang Jingxiang, Liu Shuyun, Lu Shibi , Guo Quanyi

[ Full text ]


Diffusion tensor imaging predicting locomotor function recovery with 3D printing scaffold after spinal cord injury

Liu Xiaoyin, Zhong Lin, Zheng Bo, Wei Pan, Dai Chen, Hu Liangcong, Wang Tiantian, Liang Xiaolong, Zhang Sai, Wang Xiaoli

[ Full text ]


Sonic hedgehog-polydopamine-fibrin scaffold promotes recovery of spinal cord injury in rats

Cao Sucheng, Xu Xiaofeng, Chen Qi, Lu Hao, Wang Zhe, Zhang Rui, Wang Yao, Zhang Zhijian, Yang Wenjing

[ Full text ]


Techniques and methods


Material biocompatibility

Comparison of immune responses of acellular vascular materials prepared by the two methods in animals

Yin Jing, Wang Dan, Wang Peng, Zhang Hong, Jiang Haijun

[ Full text ]


Endothelialization of acellular scaffold from sterilized bovine pericardium

Liu Fei, Zhang Guanxin, Liu Xiaohong, Wang Licheng, Xu Zhiyun

[ Full text ]


Safety of drug-coated balloon versus drug-eluting stents in the treatment of type 2 diabetes mellitus complicated by coronary artery small vessel disease in older adult patients

Zheng Haijun, Jin Hui, Cui Hongling, Zhu Yakun, Zeng Hui, Han Fengjie, Qiu Cuiting, Liu Jing

[ Full text ]


Cardiac valve prosthesis implantation and surgical maze ablation for the treatment of valvular disease with atrial fibrillation

Ma Chao, Wang Huishan, Han Jinsong, Yin Zongtao, Zhang Xiling

[ Full text ]


Efficacy of 3D Max mesh versus common mesh for laparoscopic inguinal hernia repair

Hou Haisheng, Yang Li, Yan Xiaowei

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org