Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 924  Vol. 24  No. 31   November 8, 2020

Research and reports


Bone marrow stem cells

Fabrication of prevascularized osteogenic differentiated cell sheet based on human bone marrow mesenchymal stem cells and human umbilical vein endothelial cells

Chen Jia, Yang Yiqiang, Hu Chen, Chen Qi, Zhao Tian, Yong Min, Ma Dongyang, Ren Liling

[ Full text ]


Calcined bone/chitosan composite promotes osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells in Sprague-Dawley rats

Liao Jian, Huang Xiaolin, Zhou Qian, Huo Hua, Qi Yuhan, Wu Chao, Shi Qianhui, Yang Tongjing, Liao Yunmao, Liang Xing

[ Full text ]


Fetal bovine serum exosomes promote the proliferation of osteoblasts

Xu Huijun, Zhang Mi, Shi Dongmei, Wu Saixuan, Lu Ying, Dong Ming, Niu Weidong

[ Full text ]


Rev-erbα’s effect on osteoblastogenesis of mouse bone marrow mesenchymal stem cells

Zhang Shuang, Xu Xiaomei, Zeng Yang, Yuan Xiaoping, Lin Fuwei

[ Full text ]


Relationship between mitochondrial autophagy and chondrogenesis of bone marrow mesenchymal stem cells

Li Yuanqi, Lin Hai, Luo Hongrong, Zhang Xingdong

[ Full text ]


MicroRNA expression profiles of chondrocytes in osteoarthritis induced by stromal cell derived factor 1

Wang Guoliang, Li Yanlin, Xiang Yaoyu, Jia Di, Li Canzhang, He Lu

[ Full text ]


Potential molecular targets and therapeutic mechanisms underlying transplantation of autologous bone marrow stem cells for the treatment of spinal cord injury based on bioinformatics

Xun Chong, Wang Qiang, Li Changzhou, Liu Xiaofeng

[ Full text ]


Adipose-derived stem cells

Co-transfection by Nell-1 and Noggin-shRNA promotes osteoblast differentiation of adipose derived mesenchymal stem cells

Liu Hao, Liu Jun, Rui Yongjun, Tang Fenglin, Lu Miao, Ding Tao

[ Full text ]


Exosomes from adipose-derived stem cells can promote cavernous nerve regeneration in rats

Gu Yubo, Zhang Dongliang, Yuan Wei, Song Lujie

[ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell culture and differentiation

Effect of Noggin overexpression in hair follicle dermal sheath cells on the growth of skin and hair follicles

Ling Xuejian, Yang Qingchun, Zhang Yanding, Ma Gang

[ Full text ]


Wnt5a expression in the regeneration of the inferior segment of rat hair follicle at embryonic and postnatal stages

Cai Bozhi, Chen Xiancai, Ni Na, Lin Weishen, Yuan Yanping, Lin Changmin, Huang Keng

[ Full text ]


A serum-free monolayer method for differentiation of porcine induced pluripotent stem cells into vascular endothelial cells

Wei Renyue, Li Xuechun, Li Yan, Yu Yang, Zhang Yu, Liu Zhonghua

[ Full text ]


Stem cell transplantation

Pretreatment of unrelated umbilical cord blood transplantation without antithymocyte globulin for the treatment of acute myeloid leukemia and acute lymphoblastic leukemia: follow-up evaluation of 306 cases

Zhang Xuhan, Wang Li, Tang Baolin, Wan Xiang, Yao Wen, Song Kaidi, Sun Zimin

[ Full text ]


Effectiveness of unrelated peripheral blood stem cell transplantation in the treatment of severe aplastic anemia

Zhang Suping, Sun Ling, Wan Dingming, Cao Weijie, Li Li, Liu Changfeng, Liu Yufeng, Wang Dao, Guo Rong, Jiang Zhongxing, Xie Xinsheng

[ Full text ]


Stem cells and exosomes

Immuoregulatory effects of colorectal cancer cell-derived exosomes on CD8+ T cells

Li Zhenxiang, Jiang Xiaokui, Shen Fangfang, Li Shaoshan

[ Full text ]


Basic experiments of stem cells

Effect of glucosamine capsule on cartilage metabolism-related genes in peripheral blood mononuclear cells of patients with knee osteoarthritis

Xiao Lei, Hou Ligang

[ Full text ]


Melatonin promotes Schwann cell migration by activating a typical Wnt/β-catenin signaling pathway

Lü Jianwei, Ma Jianxiong, Ma Xinlong

[ Full text ]


Interventional mechanism of Feibi prescription on extracellular matrix transformation in a mouse model of pulmonary fibrosis

Cheng Xue, Fang Hong, Zhang Yunke, Wu Yingen

[ Full text ]


Pinellia ternata extract induces apoptosis of leukemia cells by regulating the expression of Bax, Bcl-2 and Caspase-3 proteins

Feng Jiakun, Liu Wei, Li Zhengfa, Zhao Xiaochen, Li Zengzheng, Yang Tonghua, Zhao Renbin, Hu Peng, Pei Qiang, Guan Xin

[ Full text ]


Th-17 regulatory cytokines promote interleukins-17A and 17F production by neutrophils during asthma   

Wei Jianghong, Jia Aijun, Ma Libing, Wang Yueling, Qiu Lulu, Xiao Bing

[ Full text ]


Protective effects of sulforaphane in a H2O2 induced oxidative stress model of human hepatocytes

Tan Jing, Yi Guodong

[ Full text ]


Review and special topics

Single cell analysis applied to stem cell heterogeneity

Gao Shijun, Zhang Haiying, Wang Tan, Chen Li, Peng Yanan, Tang Yunyi, Chen Zhibin, Zhao Zhenqiang

[ Full text ]


Physical factors and mechanisms affecting osteogenic ability of bone marrow mesenchymal stem cells

Cui Xintao, Zhang Zhenyu

[ Full text ]


Factors influencing differentiation of stem cells from the apical papilla into odontoblasts

Wang Wenhong, Li Yanjun, Cui Caiyun

[ Full text ]


Efficacy of exosomes in peripheral nerve injury

Yuan Yiming, Wang Yan, Chen Chengcheng, Zhao Mingyue, Pei Fei

[ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org