Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 858   Vol. 23  No. 1  January 8, 2019

Research and reports


Bone marrow stem cells

Contact or noncontact cocultures of articular chondrocytes with bone marrow mesenchymal stem cells: cell proliferation and differentiation

Zhao Wenhui, Pi Hongtao, Feng Wanwen, Li Xiangdong, Wang Jianwei, Liu Yuepeng, Jiang Yang, Ma Jianxin, Xia Yayi, Wang Cuifang, Shao Linlin, Li Chunhui, Yu Hongyang, Liu Shanglin, Dong Yanbin, Ma Yahui

[ Full text ]


Chondrogenic differentiation of bone marrow stem cells on a hydroxyapatite coated titanium plate   

Qin Liling, Yan Yan, Yu Zhuo, Qin Qiaoling, Li Wei, Liu Li

[ Full text ]


miR-410 promotes bone marrow mesenchymal stem cells to differentiate into chondrocytes   

Zhang Qingjin, Guan Ruohong, Zhang Anwen, Xie Zhengyi, Luo Yu, Yan Chi

[ Full text ]


Bone morphogenetic protein 2 transfected bone marrow mesenchymal stem cells and fibrin glue to promote tendon-bone healing after anterior cruciate ligament reconstruction     

Zhu Lequan, Lu Jianhua, Ran Junling, Yang Weibao, Wang Hui

[ Full text ]


Artificial bone construction using bone marrow mesenchymal stem cells combined with calcium polyphosphate fiber reinforced calcium phosphate cement

Cui Xintao, Yang Xiansheng, Chi Zhiyong, Guan Guofa

[ Full text ]


Synergistic effect of bone morphogenetic protein 2 and transforming growth factor beta2 on osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells   

Chang Xiaopeng, Chen Tao, Zhao Yin, Liang Ming

[ Full text ]


Dopamine-induced biomimetic hydroxyapatite coating: preparation and biological effect on bone marrow mesenchym stem cells

Xu Yanan, Yang Qiming, Li Hong, Jiang Dianming, Qiao Bo

[ Full text ]


Effect of Buyang Huanwu Decoction combined with bone marrow mesenchymal stem cell transplantation on expression of tight junction proteins in the brain of cerebral ischemia-reperfusion rats     

Zhang Yunke, Che Zhiying, Li Ke

[ Full text ]


miR1-2 induces the differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells into cardiomyocytes via Wnt/beta-catenin signal pathway

Gao Wei, Li Wenwei, Ren Zengfu, Chen Shiyun

[ Full text ]


Adipose-derived stem cells

Molecular mechanism underlying the effect of adipose-derived stem cells on the proliferation of keloid fibroblasts     

Li Xiang, Wu Zhixian, Liu Hongwei, Liang Jie, Mo Zizeng

[ Full text ]


Effect of adipose-derived mesenchymal stem cell exosomes on the proliferation and migration of keratinocytes and the underlying mechanisms

Tian Xinli, Jiang Bo, Yan Hong

[ Full text ]


Adipose tissue-derived mesenchymal stem cell conditioned medium combined with platelet-rich fibrin repairs skin injury in mice

Huang Min, Yan Hong

[ Full text ]


Umbilical cord and umbilical cord blood stem cells

Differentiation of human umbilical cord mesenchymal stem cells into neuron-like cells: a comparison of two induction methods   

Wang Wu, Qi Baojun, Wu Zhongyan, Cui Yong

[ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell culture and differentiation

Immune properties of human CD200+ sub-population from human placenta-derived mesenchymal stem cells

Liu Ting, Ma Xiaona, Ma Haibin, Yang Tingting, Jin Yiran, Liang Xueyun

[ Full text ]


CD4+T and Treg immunomodulatory functions after culture with the supernatant of human placenta mesenchymal stem cells

Li Weiwei, Li Xiaofeng, Hou Ping, Li Jianping

[ Full text ]


Stem cell transplantation

Transplantation of endothelial progenitor cells with RNA interference targeting transforming growth factor beta1 inhibits pulmonary fibrosis in rats   

Peng Qiufeng, Gao Jingzhen, Ye Kui, Xing Aimin

[ Full text ]


Transgenic expression of stem cells

Expression of the clock gene in embryonic and maternal tissues of mice   

Yan Yindi, Luo Xuguang, Yang Yanping, Li Hairong, Cui Huilin, Cao Ximei

[ Full text ]


Review and special topics

Immunomodulatory properties of mesenchymal stem cells and their application in organ transplantation   

Jiang Shanshan, Wang Feng, Yu Limei

[ Full text ]


Physical stimulation methods promote myocardial differentiation and maturation of stem cells   Zhang Zeqian, Wu Jiaqi, Fan Yubo, Zheng Lisha

[ Full text ]


Differentiation of human pluripotent stem cells into dopaminergic neurons: security risk for heterogeneity   

Chen Li, Hu Lan, Peng Yanan, Yang Liu, Shen Hui, Wang Tan, Zhao Zhenqiang

[ Full text ]


Mesenchymal stem cells for acute liver injury: homing to the liver and directed differentiation   

Sun Ting, Li Fan, Du Lianfang

[ Full text ]


Interactions between bone marrow stromal stem cells and nano-hydroxyapatite

Li Lu, Shu Jingyuan, Zheng Lixia, Cui Yingying, Niu Yueyue, Wang Qian, Wang Qingshan

[ Full text ]


Paracrine actions of bone marrow mesenchymal stem cells: angiogenesis, immunoregulation, and inflammatory regulation

Zhang Xin, Xie Jiabing

[ Full text ]


Cytokines and cartilage tissue engineered scaffold for chondrogenic differentiation of adipose-derived stem cells: roles, difficulties and intrinsic mechanisms   

Liu Xiaonan, Qi Yiying, Xu Tengjing, Yang Quanming, Yu Xinning, Dai Xuesong

[ Full text ]


Induced pluripotent stem cells in dental tissue regeneration: effect and application   

Shao Miaomiao, Liu Zhongxi, Xu Nuo, Liu Qinghua, Wang Dong, He Jianya, Li Xiaojie

[ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org