Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 873   Vol. 23 No. 16  June 8, 2019

Research and reports


Artificial prosthesis

Correlation of different treatment methods of synovial membrane in total knee arthroplasty with the joint function recovery

Zhou Hongxing, Yi Weiguo, Yuan Xiangsheng

[ Full text ]


Implementation of enhanced recovery after surgery in perioperative management of total knee arthroplasty

Jin Jia, Xu Wei, Ai Hongzhen

[ Full text ]


Spinal implants

Anterior cervical approach to expand longitudinal decompression range for treating cervical spondylotic myelopathy

Li Mi, Zhao Chengbin, Zhang Hanjun, Li Huazhe, Zhang Rui

[ Full text ]


Efficacy of percutaneous kyphoplasty, zoledronic acid infusion versus their combinations for treating osteoporotic vertebral compression fractures in older adults

Zhang Mi, Liu Yang, Tan Junfeng, Li Minghui, Liu Libin

[ Full text ]


Orthopedic implants

Comparison of clinical efficacy of the double-incision locking plate combined with Osteobone implantation and autogenous iliac bone graft in the treatment of complex tibial plateau fractures

Yi Gang, Zhang Lei, Fu Shijie, Guo Xiaoguang, Liu Yang, Qin Bo, Luo Yuanfa, Wang Guoyou

[ Full text ]


Efficacy and safety of proximal femoral anatomical locking compression plate and proximal femoral nail antirotation for long-segment comminuted subtrochanteric fractures of the femur: a non-randomized controlled trial

Zhang Jierong, Xiong Shixi, Tian Xiaolin, Gao Fangmao, Lin Chao, Yang Lixue

[ Full text ]


Internal fixation with locking plate and nail for treating Sanders III calcaneal fractures: one-year follow-up of modified "L-shape" incislon and bone graft versus "L-shape" incision without bone gratft

Kong Changgeng, Guo Xiang, Wu Duoqing

[ Full text ]


Techniques and methods


Bone and joint imaging

Relationship between bone mineral density of lumbar vertebrae and fat distribution in young adults assessed by quantitative CT

Li Jialu, Cheng Xiaoguang, Jiang Tao, Zhao Hui, Zhang Jun

[ Full text ]


Imaging evaluation of Zero-P interbody fixation and fusion system versus titanium plate with cage interbody fixation and fusion system for treating cervical disc herniation

Wang Feng, Long Yaowu, Zhao Rui, Yuan Zhirui, Zhao Xiaodong

[ Full text ]


Role of bone status in anterolateral portion of femoral head in the progression of osteonecrosis of the femoral head

Wei Qiushi, Fang Bin, Chen Zhenqiu, He Mincong, Chen Xiaojun, Yang Fan, Zhang Qingwen, He Wei

[ Full text ]


Assessment of seven joint ultrasound score for early rheumatoid arthritis

Hu Xiaoli, Gu Ying, Cai Yan, Xie Jin, Liu Chan

[ Full text ]


Digital orthopedics

Three-dimensional models of Lenke3 type adult idiopathic scoliosis simulating orthopedic surgeries

Xin Daqi, Yang Xuejun, Wang Guoqiang, Xiao Yulong, Hu Zhenming, Xing Wenhua, Zhao Yan, Fu Yu, Zhu Yong, Bai Xianming

[ Full text ]


Review and special topics

Etiology and diagnostic imaging of heterotopic ossification after total hip arthroplasty

Mu Xinyan, Chang Xiaodan, Zhao Dewei

[ Full text ]


Development and prevention strategy of proximal junctional kyphosis after scoliosis surgery

Dai Jianjun, Xing Wenhua

[ Full text ]


Application of finite element technology in lumbar degenerative diseases

Sun Ke, Yang Xuejun

[ Full text ]


Effects and influencing factors of neurophysiological monitoring on reducing the risk of nerve injury in spine surgery

Li Manglai, Yang Xuejun

[ Full text ]


High intensity laser therapy for common sports injuries and orthopedic diseases

Lü Ting, Ding Jie, Qian Yi, He Chen, Gao Feng, Xi Rui, Zhou Jingbin, Kong Xiliang

[ Full text ]


Application status and mechanism of musculoskeletal ultrasound in orthopedic diagnosis

Zhou Xuetian, Ma Yong, Guo Yang, Si Yuhao, Zong Yonggang, Zhong Chao

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Proximal femoral nail antirotation versus hemiarthroplasty in treatment of unstable intertrochanteric fracture in older adults: a meta-analysis

Ouyang Jianfeng, Li Bingquan, Xuan Wenhu, Wang Suwei

[ Full text ]


Postoperative hip function of different hip joint preserving surgeries for osteonecrosis of femoral head: a network meta-analysis

Zhang Chi, Lü Haoyuan, Zhang Xiaoyun, Lin Zonghan, Chen Yueping, Zhu Jianglong, Long Feipan, Huang Junli, Mei Pengfei

[ Full text ]


Preoperative skin traction for hip fractures: a systematic review

Wei Zhihui, Zhang Minghua, Zhang Zhongzu, Jiang Lian

[ Full text ]


Effect of proprioceptive and balance training on rehabilitation of knee joint after total knee arthroplasty: a meta-analysis

Lu Yanyan, Xu Xuemeng, Liu Wengang, Du Jianping, Chen Guocai, Chen Guoqian, Qiu Bofan, Zheng Yi, Wu Zugui

[ Full text ]


C3 laminectomy versus C3 laminoplasty for treating multi-segment cervical spondylotic myelopathy: a meta-analysis

Chang Jianzhong, Xiao Wei, Jin Qi, Sun Chengjun, Zhou Yichi, Zhao Zufa, Mao Xiaobing

[ Full text ]


Meta-analysis of posterior cervical laminectomy titanium mini-plate versus lateral mass screw fixation for treating multilevel cervical spondylotic myelopathy

Wang Wei, Ma Junfeng, Cui Zijian, Zhang Lilong, Jiang Zehua, Lu Yun

[ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org