Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 889   Vol. 23  No. 32   November 18, 2019

Research and reports


Artificial prosthesis

Relationship between femoral head diameter and edge load under dynamic micro-separation of ceramic hip joints

Lian Chao, Zhang Maorong, Wang Junyuan, Cheng Bo, Liu Feng

[ Full text ]


Efficacy of structural bone graft for reconstruction of acetabulum in total hip arthroplasty in patients with developmental dysplasia of hips and severe acetabular defect

Yang Jian, Liang Can, Zhang Huizhong

[ Full text ]


Risk factors for postoperative delirium in elderly patients after total hip arthroplasty

Gao Zhixiang, Jiang Yishan, Long Nengji, Xiao Cong

[ Full text ]


Comparison of early outcomes of minimally invasive SuperCap approach and conventional posterolateral approach for femoral head replacement

Wu Mingzhou, Li Rongqun, Zhou Jun, Zhang Lianfang, Zhu Feng, Wang Yijun, Sun Houyi, Zhang Weicheng, Xu Yaozeng

[ Full text ]


Spinal implants

ISObar TTL dynamic fixation system in the treatment of double-segment lumbar disc herniation: 8-year follow-up

Cao Zongrui, Zheng Bo, Qu Bo, Jiang Tao, Qu Xiaolong, Chen Tianyi, Zhang Xiuli

[ Full text ]


Orthopedic implants

TightRope system versus clavicular hook plate in the treatment of Neer type II distal clavicle fractures using arthroscopy

Wu Cheng, Xia Yaqing, Wang Jianji, Liu Riguang, Fan Jiannan

[ Full text ]


Wrist join function and resetting quality of type C distal radius fractures patients: a comparison of Kirschner wire external fixator, external fixator and volar approach plate internal fixation

Zhuo Jin, Wang Shasha, Chen Qiqiang, Cao Xianchang, Zhang Zhongwei

[ Full text ]


Finite element analysis of the four and three cannulated screws combined with buttress plate fixation for the treatment of Pauwels III femoral neck fractures

Yin Hao, Zhou Enchang, Pan Zhengjun, Chen Guang, Jiang Hua

[ Full text ]


Multivariate Logistic regression analysis of prognosis of posterolateral condylar fractures of tibial plateau treated with posterolateral buttress fixation

Yu Jian, Xu Gang, Sun Hong, Yin Zhaoyang, Sheng Luxin, Li Leiming, Sun Xiao, Huo Yongfeng

[ Full text ]


Techniques and methods


Digital orthopedics

Mechanical changes of percutaneous kyphoplasty and percutaneous vertebroplasty in the treatment of thoracolumbar compressive fractures in three-dimensional vertebral models        Guo Dahua, Wang Yuhui, Ye Qianqu, Liu Wenhao, Yang Bo, Ye Linqiang

[ Full text ]


Biomechanical comparison of personalized titanium femoral prosthesis fabricated by three-dimensional printing to four types of cementless prosthesis

Liu Hongwei, Jiang Junfeng, Zhang Yunkun, Xu Nanwei, Wang Caimei, Zhang Wen

[ Full text ]


Application of three-dimensional digital operation planning to individualized adolescent idiopathic scoliosis surgery

Fu Yu, Zhang Yunfeng, Su Baoke, Zhao Yan, Xin Daqi, Wang Haiyan, Xu Yangyang, Zhang Cong, Wang Yidan, Wang Xing, Gao Shang, En He, Cai Yongqiang, Wang Jianzhong, Wang Zhiqiang, Gao Mingjie , Li Zhijun, Ma Jierong, Li Xiaohe

[ Full text ]


A gait recognition approach based on surface electromyography and triaxial acceleration signals

Hao Jinghan, Yang Peng, Chen Lingling, Geng Yanli

[ Full text ]


Bone and joint biomechanics

Finite element fracture mechanics analysis of gluteus medius muscle active response to osteoporotic femoral neck fracture

Sun Wentao, Lin Ziling, Li Fan, Hong Dinggang, Zhou Jianfei, Pang Xianghua, Wei Huaiji, Xu Panfeng, Wang Xiaopeng

[ Full text ]


Biomechanical characteristics of hybrid strategies of two noncontiguous levels of cervical spondylosis: a finite element analysis

Peng Jiajie, Wu Jianglin, Zhou Lin, Huang Yongquan, Fan Zhirong, Zhong Degui, Su Haitao

[ Full text ]


Establishment of finite element dynamic simulation models of cervical spine facet joint in a 8-year-old child

Feng Huimei, Liu Lu, Zhang Shaojie, Ma Yuan, Wang Xing, Li Zhijun

[ Full text ]


5188    Finite element analysis of three different fixation methods for distal tibial fracture

Jia Junfeng, Tang Chengjie, Yue Jintao, Li Feng

[ Full text ]


Review and special topics

Standardized treatment of infection around the prosthesis after joint replacement

Liu Sijie, E Xiaoqiang, Pan Qi, Yao Guijun

[ Full text ]


Total knee arthroplasty for osteoarthritis with femoral bowing: comparison of conventional method and computer-assisted navigation

Qing Mingsong, Peng Jiachen, Yang Lidan, Zhao Chuntao

[ Full text ]


Subchondral bone cysts in osteoarthritis: abnormal reconstruction of subchondral bone

Lu Jinwei, Chen Xi, Ye Chenyi, He Rongxin, Tang Lan, Yu Yunxian

[ Full text ]


Individualized treatment of knee osteoarthritis

Meng Wei

[ Full text ]


Application and progress of finite element analysis in scoliosis biomechanical research

Sun Fengyuan, Li Zongyuan, He Xi, Yang Zongde

[ Full text ]


Cognition of degenerative lumbar scoliosis and its orthopedic fusion and fixation

Zhang Kefeng, Liu Yang, Zhang Cunxin, Lü Chaoliang

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Systematic reviews of the accuracy of musculoskeletal ultrasound in the diagnosis of lateral epicondylalgia

Wang Yuan, Nie Fang, Wang Ting, Li Yan, Xu Ping

[ Full text ]


Different interventions and implants for the functional recovery and complications of displaced midshaft clavicular fractures: a network meta-analysis

Chen Zhe, Shi Qingyang, Gao Zhuo, Peng Yingying, Wang Yongqing

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org