Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 966   Vol. 26  No. 1   January 8, 2022

Research and reports


Bone marrow stem cells

Hypoxic pretreatment enhances the protective effect of aged human bone marrow mesenchymal stem cells conditioned medium against H9C2 oxidative stress damage

Song Huifang, Tan Jiayin, Kang Yi, Li Bin, Bi Zhifei, Long Nü, Xia Zhongnian, Guo Rui

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Expression of aldehyde dehydrogenase 3B1 during human bone marrow mesenchymal stem cells senescence

Mai Liping, He Guodong, Chen Shaoxian, Zhu Jiening, Hou Xinghua, Zhang Mengzhen, Li Xiaohong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Extracellular matrix of Schwann-like cells induced by bone marrow mesenchymal stem cells promotes axonal regeneration after peripheral nerve injury

Zhao Laihe, Xia Bing, Ma Teng, Gao Jianbo, Li Shengyou, Gao Xue, Zheng Yi, Hu Guangwen, Luo Zhuojing, Huang Jinghui

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Acellular nerve scaffold combined with bone marrow mesenchymal stem cells and platelet-rich gel for femoral nerve injury

Zhang Xuelei, Luo Gan, Yu Shenghui, Gu Zuchao, Peng Xu, He Xueling, Liu Yan, Zhang Xiaomei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Bone marrow mesenchymal stem cells-derived exosomes combined with chondroitinase ABC for treating spinal cord injury in rats

Xie Xingqi, Hu Wei, Tu Guanjun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Hyperbaric oxygen combined with NgR gene silencing bone marrow mesenchymal stem cells transplantation for spinal cord injury in rats

Mei Yunyun, Zhang Jianjun, Wang Dong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Adipose-derived stem cells

Repair of calvarial defects in osteoporotic mice by adipose-derived stem cells combined with biphasic calcium phosphate ceramic scaffold

Jing Jin, Zhao Shandi, Chen Long, Peng Shuanglin, Tang Hui, Guo Daijin, Zeng Xinyi, Xiao Jingang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Mechanism by which miR-146a regulates osteogenic differentiation of adipose derived mesenchymal stem cells

Huang Tao, Cheng Zhijian, Jia Zhiqiang, Zhao Xiaoguang, Wang Lei, Zhai Wenjing, Zhou Yongxin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


miR-210/YWHAG axis with adipocyte proliferation and angiogenesis after autologous fat transplantation

Yao Yanyi, Chen Xiaoling, Zhang Min, Wang Hong, Hao Liying, Shi Chao, Zhao Bingfeng, Jin Yaqiao, Dong Wei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Tumor stem cells

Effects of LINC02532 targeting miR-145 on proliferation, migration, invasion and apoptosis of pancreatic cancer stem cells

Meng Defeng, Li Changzai, Wu Chuntao

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Expression and regulation of keratin 6B in CD44+ bladder cancer stem cells

Liu Lu, Yang Yuming, Shang Aichen, Liu Cui, Sun Ce, Wang Jing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Hematopoietic stem cells

Chondrogenic differentiation of peripheral blood-derived mesenchymal stem cells induced by transforming growth factor beta 3: a dose-effect relationship

Yang Tengyun, Li Yanlin, Liu Dejian, Wang Guoliang, Zheng Zhujun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Influence of related factors on the first results of peripheral blood hematopoietic stem cell mobilization in lymphoma patients

Guo Qiuxia, Wang Jigang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell culture and differentiation

Expression and significance of DNA topoisomerase II in neural stem cells of ICR mice

Sun Mengjun, Guo Jianmei, Zhou Gengsu, Dong Zefei, Zheng Chungui, Cao Cuili

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Icariin promotes differentiation of mouse preosteoblasts via activating autophagy

Yang Bingxuan, Jiang Tao, Jia Min, Li Peng, Liao Rongzhen, Li Zhao, Shao Min

[ Abstract‍ ][ Full text ]


High glucose induces high expression of stem cell factor in human renal tubular epithelial cells

Xu Xueling, Liu Jun, Yang Aihua, Wang Huifang, Guo Dandan, Liu Xuemei, Xu Yan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Review and special topics


Effects of miRNA in self-renewal, multidirectional differentiation, fate and function regulation of bone marrow mesenchymal stem cells

Cui Shuaishuai, Yang Xiaohong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Biological function of circular RNAs in osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells

Kang Yue, Liu Jie

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Regulation of proliferation, differentiation and apoptosis of bone-related cells by long-stranded non-coding RNA

Feng Zhiguo, Sun Haibiao, Han Xiaoqiang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect and mechanism of the effective components of Chinese medicine on promoting the differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells into chondrocytes

Liu Xiaogang, Li Tian, Zhang Duo

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Research hotspots and application potential of stem cells from human exfoliated deciduous teeth

Wei Shan, Li Qin, Su Yi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect of mesenchymal stem cells on myocardial ischemia-reperfusion injury

Zhao Xu, Mao Xin, Li Chuntian, Wang Feng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Research status and problems of stem cells and their derived exosomes for prevention and treatment of vascular restenosis

Shuai Zhiqin, Chen Jiameng, Liu Taotao, Hu Anling, Li Lisheng, Yu Limei, Xu Shangfu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Latest progress and mechanisms of mesenchymal stem cells on premature ovarian failure

Li Zhongkang, Zheng Jiahua, Tian Yanpeng, Huang Xianghua

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect and mechanism of mesenchymal stem cells in the treatment of diabetic nephropathy

Wang Shuyun, Xie Junhui, Yu Xuefeng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Research hotspots and application value of tissue-engineered skin

Lin Miaoyuan, Li Yuwan, Liu Yi, Chen Bei, Zhang Li

[ Abstract‍ ][ Full text ]
分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org