Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 967   Vol. 26  No. 2   January 18, 2022

Research and reports


Cartilage tissue construction

PDZ domain containing 1 deficiency promotes chondrocyte senescence in osteoarthritis

Guan Hong, Zhang Hongbo, Shao Yan, Guo Dong, Zhang Haiyan, Cai Daozhang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Techniques and methods


Experimental modeling in tissue construction

Establishing a murine model of experimental apical periodontitis induced by Fusobacterium nucleatum

Wang Jiajia, Liu Jie, Wang Min

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Asperosaponin VI therapy for Achilles tendinopathy in rabbits

Wang Kun, He Benxiang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effects and mechanism of the combined use of L-carnitine, pantothenic acid and coenzyme Q10 on aerobic exercise-induced fatigue in mice

Jia Ruizhen, Jiang Chao, Jin Qiguan, Lou Xujia, Hu Yulong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


A single bout of exhaustive exercise induces renal NOD-like receptor protein 3 inflammasome expression in rats

Geng Yuanwen, Lin Qinqin, Li Ruoming, Tang Shaokai, Wang Baihui, Tian Zhenjun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Ligustrazine furoxan complex protects against renal ischemia-reperfusion injury in mice

Li Wanhai, Dong Yuhang, Shi Chao, Jiang Yiyao, Liu Ge, Diao Wenjie, Wu Zhen

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Pathological changes in rats with ischemic stroke induced by improved photochemical embolization

Li Shulun, Hao Peng, Hao Fei, Duan Hongmei, Zhao Wen, Gao Yudan, Yang Chaoyang, Li Xiaoguang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Electroacupuncture intervenes with changes of mitogen-activated protein kinase pathway in a rat model of cerebral ischemia/reperfusion due to middle cerebral artery occlusion

Lai Han, Wang Jiao, Dong Miaomiao, Luo Meng, Wang Wenhao, Zhou Guoping

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Cytology experiments in tissue construction

Molecular mechanism by which miR-26b regulates fatty acid-binding protein 4-mediated adipocyte differentiation

Na Risong, Sun Liang, Zhao Zhenqun, Liang Rong, Wang Xin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Fasudil inhibits neuronal apoptosis via regulating mitochondrial dynamics in APP/PS1 mice

Wei Wenyue, Wang Yuyin, Guo Minfang, Zhang Jing, Gu Qingfang, Song Lijuan, Chai Zhi, Yu Jiezhong, Ma Cungen

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Identification and expression of exogenous target genes in transgenic tomato

Guan Weiwei,Gu Yu, Guan Xiaoyan, Wu Jiayuan, Bai Guohui, Tian Yuan, Liu Jianguo

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Big data analysis in tissue engineering

Molecular network of miR-106b-5p regulating osteoporotic fracture in the elderly

Wang Hailong, Li Long, Yilihamu Tuoheti, Liu Xu, Nacikedaoerji, Chen Hongtao, Cui Yong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Potential molecular mechanism of Guizhi Shaoyao Zhimu Decoction in the treatment of gouty arthritis based on network pharmacology and molecular docking

Zhang Xiaoyun, Li Huanan, Chen Feng, Chai Yuan, Gan Bin, Li Song, Chen Dingpeng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Pharmacological mechanism of Shenling Baizhu San in the treatment of knee osteoarthritis based on network pharmacology and molecular docking

Li Anan, Jiang Tao, Zhan Min, Cai Yuning, Song Min, Li Congcong, Lin Wenzheng, Zhang Jiayuan, Liu Wengang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Selection of key genes related to biological functions and regulation pathway in periodontal reconstruction

Feng Dongfei, He Hongxu, Xie Qi, Zhang Lili, Zhou Hui, Li Wei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Review and special topics


N-6 methyladenosine RNA methylation regulates osteogenic and adipogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells

Cao Wei, Mao Furong, Hu Xiaohua, Yang Xiaohong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Regulatory role of Keap1/Nrf2/ARE signaling pathway in bone homeostasis

Wu Saixuan, Zhang Mi, Dong Ming, Lu Ying, Niu Weidong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


The pivotal role of autophagy in bone cells: bone-related cell activity and bone metabolism

Sun Youqiang, Ma Chao, Liang Mengmeng, Xin Pengfei, Zhang Hua, Xiang Xiaobing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Expression and role of cannabinoid receptors during bone remodeling

Fan Danyang, Fu Runze, Mi Jiajing, Liu Chunyan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Mechanism of exercise improving bone metabolism in type 2 diabetics mellitus based on "Muscle-Bone" Crosstalk

Zeng Xinyu, Chen Xianghe, Liu Bo, Lu Pengcheng, Jin Shengjie, Li Wenxiu, Tian Zhikai, Sun Changliang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Greater trochanter pain syndrome: anatomy, pathology, differential diagnosis and treatment

Zhang Chao, Lü Xin, Liu Jinyuan, Wang Xiaohu, Xu Xiaopei, Liu Zemin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Predictive value of blood biomarkers for brain injury after cardiac arrest

Liu Xiaopeng, Zhang Sisen

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Guidelines for exercise during pregnancy in developed countries and revelation for the Healthy China Action

Kan Jie

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Evidence-based medicine


Analgesic effect of adductor canal block versus femoral nerve block after autogenous bone-tendon-bone reconstruction of the anterior cruciate ligament: an updated Meta-analysis

Diao Yulei, Zong Xiaorui, Deng Zhibo, Shu Han

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Exercise improves pain induced by sciatic nerve injury in animal models: a Meta-analysis

Sun Xinzheng, Chen Xiaoke, Wang Chenghao, He Hui

[ Abstract‍ ][ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org