Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 971   Vol. 26  No. 6   February 28, 2022

Research and reports


Bone and joint biomechanics

Effect of force line changes on lower limb joints after medial open wedge high tibial osteotomy

Xu Kuishuai, Zhang Liang, Chen Jinli, Ren Zhongkai, Zhao Xia, Li Tianyu, Yu Tengbo

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Comparison of different reference methods for force line correction in open wedge high tibial osteotomy

Liu Dongcheng, Zhao Jijun, Zhou Zihong, Wu Zhaofeng, Yu Yinghao, Chen Yuhao, Feng Dehong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Kinematics characteristics of lower limb joints of young men running wearing knee pads

Shao Yangyang, Zhang Junxia, Jiang Meijiao, Liu Zelong, Gao Kun, Yu Shuhan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Mechanical stability of Sanders II type calcaneal fractures fixed by two internal fixation methods

Wen Mingtao, Liang Xuezhen, Li Jiacheng, Xu Bo, Li Gang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Digital orthopedics

Finite element analysis of stress distribution of acetabular prosthesis in the Lewinnek safety zone

Wang Hailong, Li Long, Maihemuti·Yakufu, Chen Hongtao, Liu Xu, Yilihamu·Tuoheti

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Finite element analysis of the effect of femoral component rotation on patellofemoral joint contact pressure in total knee arthroplasty

Huang Hao, Hong Song, Wa Qingde

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Extended finite element modeling analysis of femoral neck fracture based on ABAQUS software

Zheng Yongze, Zheng Liqin, He Xingpeng, Chen Xinmin, Li Musheng, Li Pengfei, Lin Ziling

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Positive effect of supracondylar femoral osteotomy on the correction of knee varus based on three-dimensional reconstruction and finite element analysis

Li Shuo, Su Peng, Zhang Li, Wu Qiulong, Hu Xiangyu, Lai Yuliang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Finite element analysis of different angles of nail placement in sagittal plane of spinal fracture

Wei Bing, Chang Shan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Establishment and validation of finite element model of lower cervical spine in 6-year-old children

Liu Yuhang, Zhou Jianqiang, Xu Xuebin, Qu Xingyue, Li Ziyu, Li Kun, Wang Xing, Li Zhijun, Li Xiaohe, Zhang Shaojie

[ Abstract‍ ][ Full text ]Finite element analysis on the effect of implant length and diameter on initial stability under different bone conditions

Gao Wenbo, Ma Zongmin, Li Shuxian, Nie Xiuji

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Digital measurement and analysis of the distal femur in adults with secondary knee valgus deformity

Yuan Jing, Sun Xiaohu, Chen Hui, Qiao Yongjie, Wang Lixin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Reliability and accuracy of digital software in measuring osseous markers related to stiff clubfoot

Liu Wei, Li Fei, Li Lubing, Wang Xue, Wang Chengwei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Artificial prosthesis


Total knee arthroplasty with posterior cruciate ligament retaining prosthesis in the treatment of knee osteoarthritis with knee valgus deformity

Zhou Jianguo, Liu Shiwei, Yuan Changhong, Bi Shengrong, Yang Guoping, Hu Weiquan, Liu Hui, Qian Rui

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect of tourniquet combined with exsanguination band use on short-term lower extremity venous thrombosis after knee arthroscopy

Yang Yang, Li Naxi, Zhang Jian, Wang Mian, Gong Taifang, Gu Liuwei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Spinal implants

Precise screw placement of 3D printing model and orthopedic robot in spinal deformity

Song Yuxin, Zhang Tongtong, Niu Jianxiong, Wang Zengping, Wen Jie, Zhang Qunli, Xue Wen, Liu Lin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Mid-term effect of Isobar EVO non-fusion dynamic fixation in the treatment of adjacent segment disease after lumbar fusion

Song Jiawei, Yang Yongdong, Yu Xing, Yang Jizhou, Wang Fengxian, Qu Yi, Bi Lianyong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


A novel slidable pedicle screw-rod system for lumbar tuberculosis: promoting bone graft fusion by producing stress stimulation to fused segment

Yang Jun, Yang Qun, Zhang Rui, Jiang Chang

[ Abstract‍ ][ Full text ]External spinal fixation elastic stress in the treatment of jumping spinal fracture

Guo Xiaohui, Song Xizheng, Xiang Hanrui, Kang Zhaorong, Li Daming, Kang Yu, Hu Jun, Sheng Kai

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Quantification of the objective index of lumbar disc herniation with body surface topography map: three-dimensional angulation of the elastically fixed turning point of the lower back curve

Ma Chao, Wang Fei, Liu Xiaomin, Wang Ziyun, Xu Kui, Yang Wendong, Feng Wei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Orthopedic implant


Establishment of prediction model of blood transfusion after proximal femoral nail anti-rotation fixation of femoral intertrochanteric fracture in elderly adults

He Shiping, Jia Dazhou, Li Xiaolei, Wang Qiang

[ Abstract‍ ][ Full text ]Stability of patellar claw versus loop plate combined with patellar claw for the treatment of comminuted fractures of the lower pole of the patella

Duan Chao, Shang Xiaoqiang, Duan Xianglin, Yang Ping, Tao Shengxiang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Finite element analysis of the treatment of hallux valgus deformity by microplate combined with super strong suture elastic fixation

Li Guijun, Fang Xiaohui, Kong Weifeng, Yuan Xiaoqing, Jin Rongzhong, Yang Jun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Techniques and methods


Bone and joint imaging

A comparative study of imaging parameters and quality of life scores between subtypes of lumbar spondylolisthesis

Li Yuqiao, Sun Tianwei, Ma Bin, Zhou Zhaohong, Dong Runbei, Wu Haiyang

[ Abstract‍ ][ Full text ]Effects of posterior single open-door laminoplasty and anterior cervical corpectomy fusion on cervical sagittal balance parameters in the treatment of multilevel cervical spondylotic myelopathy

Li Jian, Bao Zhengqi, Zhou Pinghui, Zhu Ruizhi, Li Zhixiang, Wang Jinzi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Establishment of cervical bone age equation for male adolescents aged 8-16 years old in Hohhot based on thin-slice CT

Yi Xinrong, Jia Fuquan, He Xin, Zhang Shaojie, Ren Xiaoyan, Li Zhijun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Foot bone self-regulation under weight-bearing standing analyzed by medical imaging measurement

Gao Yi, Ma Yue, Zhao Zeyu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


MRI evaluation of graft maturity and knee function after anterior cruciate ligament reconstruction with autogenous bone-patellar tendon-bone and quadriceps tendon

Yang Kuangyang, Wang Changbing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Anterior cruciate ligament rupture and patellofemoral joint stability before sagittal and axial measurement using MRI

Li Jie, Zhang Haitao, Chen Jinlun, Ye Pengcheng, Zhang Hua, Zhou Bengen, Zhao Changqing, Sun Youqiang, Chen Jianfa, Xiang Xiaobing, Zeng Yirong

[ Abstract‍ ][ Full text ]Review and special topics


Internal fixation failure after proximal femoral nail antirotation: causes and reoperation strategies

Zhang Xinlong, Ci Wentao, Luo Kaiwen, yan shi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Improvement of the treatment effect of osteoporotic fractures: research status and strategy analysis

Peng Kun

[ Abstract‍ ][ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org