Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 975   Vol. 26  No. 10   April 8, 2022

Research and reports


Tissue-engineered bone materials

Analysis of the risk for bone cement leakage after percutaneous vertebroplasty in osteoporosis patients and model verification

Li Wenle, Wang Haosheng, Ning Lijun, Zhang Wenshi, Gao Sen, Sun Lijun, Hu Zhaohui

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Bone cement interval perfusion in hyperextension position for treatment of senile osteoporotic vertebral compression fractures

Che Yanjun, Hu Dan, Si Weibing, Gu Xueping, Hao Yuefeng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Kyphoplasty with high viscosity bone cement for the treatment of stage III Kümmell disease without neurological symptoms: restoration of vertebral body height, reduction of kyphoplasty and restoration of column sagittal sequence

Shi Yan, Zhang Yunqing, Liu Yong, Rui Min, Liu Shanglou

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Biomechanical changes in different implantation and fixation methods of lumbar fusion cage

Nie Wenzhong, Li Xiaoxuan, Zeng Jiayi, Shi Changqiang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Polydopamine assisted salidroside to improve bone formation on micro-arc oxidation of pure titanium

Liang Pengchen, Shi Junfeng, Sun Miaomiao, Liang Dongyu, Sha Shuang, Yi Qingqing, Chang Qing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Tissue-engineered cartilage materials

Application of meniscus suture wrapped by suture device versus traditional total internal suture device in the treatment of lateral meniscus popliteal tendon injury

Xing Jisi, Lu Mingfeng, Zhao Lilian, He Lilei, Liu Xiaofang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Tissue-engineered oral materials

Effect of osteogenesis in patients with alveolar cleft after bone grafting investigated by volume analysis

Gu Yueguang, Shen Jianhuan, Ni Jieli, Guo Shuyu, Yan Zhongyi, Zhang Yang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Manufacturing of nano-modified polycaprolactone microspheres and its biological effects in dental pulp cells

Li Xuan, Sun Yimin, Li Longbiao, Wang Zhenming, Yang Jing, Wang Chenglin, Ye Ling

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Extracellular matrix materials

Changes of type I and III collagen and matrix metalloproteinase 2 and 9 on the wound of diabetic foot ulcer with external application of medical collagen dressing

Zhao Zixi, Xu Jun, Ding Min, Li Xiwen, Zhang Jinghang, Wang Penghua

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Dermal extracellular matrix hydrogel in promoting acute skin wound healing in rats

Dong Hongfei, Huang Qilin, Yang Xiong, Li Shuai, Gu Rui, Sun Hongyu, Tang Lijun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Nanobiomaterials

Construction of icariin/polycaprolactone nanofiber membrane and its osteogenic ability in vitro

Dong Zhiheng, Gao Yan, Liu Zhen, Han Xiaoqian

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Prepared HPe6DF composite nanoparticles enhance the effect of photodynamic therapy

Cai Shengsheng, Mei Heng, Zhang Xuequan, Deng Jin, Cao Jun, He Bin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Membrane biomaterials

Changes in serum inflammatory factors and hemodynamics of biological mitral valve replacement for elderly patients with cardiac valve disease

Zhang Yang, Zhao Qiaoyan, Zhai Jiwei, Li Jing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Techniques and methods


Material biocompatibility

Preparation and performance of rifampicin-silk fibroin microspheres

An Tiantian, Xu Yan, Chen Huiming, Zhang Xujing, Tan Hao

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect of peracetic acid/ethanol on the properties of allogeneic skin

Hu Kai, Chen Weiming, Luo Jingwan, Li Miao, Wang Jingjing, Li Mao, Shen Yajun, Chen Jinfa, Bai Yulong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Material   mechanics and surface modification

Effect of surface hardness of biomaterials in the phagocytosis of E. coli biofilm cells by macrophages

Zhao Yanrui, Zhou Junlin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Function on 3D printing poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate)/calcium sulfate hemihydrate scaffold integrated chitosan hydrogel coating

Ye Xiangling, Xia Yuanjun, Wang Boqun, Kang Zhengyang, Wu Bin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Review and special topics


Repair and regenerative therapies of the annulus fibrosus

Fang Xiaoyang, Tang Tian, Wang Nan, Qian Yuzhang, Xie Lin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Molecular mechanism of bone regeneration promoted by medical metal implant materials

Zhou Hongbo, Yu Zhengwen, Liu Jianguo

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Advantages and disadvantages of interbody implant materials in lumbar fusion

Chen Zhengyu, Tong Jie, Li Xuelin, Yan Yiguo

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Influence of surface treatment technology on friction and wear performance of artificial joints

Liu Zhiqiang, Liang Yuyao, Gao Ge, Meng Shun, Xie Zhongqi, Su Yu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Application advantages of hydroxyapatite surface modification as a bone scaffold for tissue engineering

Hou Jianfei, Wang Fuke, Yang Guiran, Liao Xinyu, Jia Di, Liu Dejian

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Characteristics and selection of grafts for posterior cruciate ligament reconstruction Zhao Zhenglü, Li Yanlin, Wang Xu, Liu Dejian, Zhang Yan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Application of biomaterial and tissue engineering in reconstruction of tympanic membrane defect

Wen Ke, Lu Yanqing, Hou Nan, Ma Ruina, Cui Pengcheng, Lü Die, Xu Xiaoli

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Research progress on the application of self-assembled peptides in endodontics and periodontitis

Huang Lan, Wang Qin, Ge Song

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Application advantages of concentrated growth factors in the field of tissue repair and regeneration

Zhou Yi, Liu Xiaoyan, Xiang Bingyan

[ Abstract‍ ][ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org