Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 980 Vol. 26 No. 15 May 28, 2022

Research and reports


Bone and joint biomechanics   

Biomechanical properties of trabecular bone prosthesis with triply periodic minimal surfaces unit structure

Liu Qingbo, Su Zhiyang, Wang Hengfeng, Zhao Yu, Lyu Jia

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect of loading mode on stress distribution in head and neck of the femoral stem

Xie Fei, Jia Peng, Liu Jiaxin, Liu Lu, Zhang Chunqiu, Ye Jinduo

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect of forearm weight-bearing on spatiotemporal parameters and joint angles of the lower limbs in patients with Parkinson’s disease during walking

Wang Hujun, Wang Yingpeng, Fang Boyan, Jin Zhaohui, Qi Lin, Zhang Qiaorong, Wang Congxiao, Qie Shuyan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Digital orthopedics

Application of three-dimensional printed osteotomy guide plate in knee arthroplasty in osteoarthritis patients with concomitant femoral deformity

Liu Fatai, Yang Jinshun, Zhong Weibin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Application of three-dimensional printing medical-industrial outpatient clinics in digital medical education

Zheng Kun, Xu Yuanjing, Yu Wenqiang, Ren Fuchao, Deng Qian, Wang Jinwu, Dai Kerong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Artificial prosthesis

Effect of knee ligamentous laxity on patient satisfaction after total knee arthroplasty: a medium to long-term follow-up

Xia Peige, Yin Li, Wang Haitao, Zhang Yi, Qiao Renqiu, Kong Zhiheng, Zhao Hongbo, Shi Xiangyu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Tuina prevents deep venous thrombosis of the lower limbs after total knee arthroplasty

Zhao Chi, Xu Hui, Kang Bingxin, A Xinyu, Xie Jun, Sun Songtao, Shen Jun, Xiao Lianbo, Shi Qi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


orthopedic implant

Lag screw path for fixation of sacroiliac joint dislocation through S1 pedicle

Li Jinglian, Zhang Hongfei, Yan Jiapeng, Zhou Jiabin, Yu Hao

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Comparison of fracture healing and complications after internal fixation in patients with intertrochanteric fracture with and without concomitant sarcopenia

Xu Junjie, Li Yehai, Liu Qing, Wang Jian, Liang Junsheng, Liu Hefeng, Dai Ru

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect of platelet-rich plasma with bioceramic system on the treatment of ARCO stage II osteonecrosis of the femoral head

Chai Le, Ding Xiao, Wang Bin, Chen Xu, Guo Jiarui, Zhu Guangpu, Yu Jinwei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Pauwels type III femoral neck fracture treated with three and four cannulated screws assisted by robot navigation

Wang Jiaqi, Luo Xiaozhong, Tong Yi, Shi Weixiang, Ding Yong, Zhou Xin, Wu Gang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Orthopedic robot-assisted cortical bone trajectory screw internal fixation for the treatment of lumbar degenerative diseases

Lin Shu, Hu Jiang, Wan Lun, Tang Liuyi, Wang Yue, Yu Yang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Scavenging effect of hypochlorous acid on bacterial biofilm on the surface of orthopedic internal fixation devices

Liang Jinzheng, Shao Xinxin, Du Shaohua, Dai Shuangwu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Techniques and methods


bone and joint imaging   

Sensitivity and specificity of coronal computed tomography reconstruction and traditional methods for determining screw loosening in spinal internal fixation

Hu Weiran, Song Yuepeng, Shi Xinge, Ma Haohao, Wang Hongqiang, Zhang Kai, Gao Kun, Shao Jia, Gao Yanzheng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


High-frequency ultrasound-guided manual reduction and small splint external fixation in the treatment of stable fractures of the distal radius

Zhou Yulan, Yuan Dechao, Li Ying, Gao Tao, Zeng Jian, Yin Chongfang, Yang Jilan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Imaging analysis of risk factors for knee anterior cruciate ligament injury

Zhang Wei, Liu Yunpeng, Wang Xingliang, Peng Chao, Hua Guojun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Basic experiment of orthopedic implant

Effects of Zishen Jiangu Recipe on bone microstructure and bone mineral density in ovariectomized rats with osteoporosis

Lin Xiaosheng, Han Linjing, Wu Keliang, Zhang Zhen, Wang Hongbo, Xiao Qinghua, Du Genfa, Zhu Jianzong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Levels of histone modification in promoter of NOD-like receptor family pyrin domain-containing protein 3 in synovial fibroblasts of osteoarthritis

Wang Jian, Gu Sanjun, Liu Yu, Zhao Kai, Li Haifeng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Clinical practice of orthopedic implant

Correlation between body composition and bone mineral density in middle-aged and elderly people

Yuan Jiayao, Lin Yanping, Lin Xiancan, Huang Jiachun, Chen Tongying, Lin Shi, Lian Xiaohang, Wan Lei, Huang Hongxing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Review and special topics


Research hotspots of pressure training in rehabilitation and visualized analysis of relevant literature data in the past 10 years

Chen Keyi, Wang Dingxuan, Zhao Sike, Xia Zhangrong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Angiogenesis regulation in bone repair: new ideas and new methods

Peng Huizhen, Cai Mingxiang, Liu Xiangning

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect and application of nerve growth factor in the treatment and repair of osteoarthritis

Zhang Yong, Li Feifei, Wang Buyu, Huang Wenliang, Deng Jiang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Finite element analysis of the knee joint: research hotspots and trends

Li Zhishuai, Zhang Hongqian, Li Li, Han Xinwen, Feng Jing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Network pharmacology and molecular docking analysis on Taohong Siwu Decoction for rheumatoid arthritis and osteoarthritis based on the concept of “Treating Different Diseases with the Same Therapeutic Principle”

Wang Xinyuan, Huang Xiabing, Li Juan, Deng Xin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Complications of reverse shoulder arthroplasty for proximal humeral fractures: periprosthetic bone resorption and aseptic prosthesis loosening

Li Jianan, Lin Fengsong, Bu Guoyun, Yang Tao, Wei Wanfu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Animal models of knee joint stiffness: modeling methods and characteristics

Liao Yingying, Zhang Xin, Wen Chenghong, Chen Ke, Zhou Hui, Gou Qingchun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


The role of spleen tyrosine kinase in bone remodeling

Chen Yiyuan, Yang Qian, Wu Saixuan, Zhang Mi, Dong Ming, Liu Tingjiao, Niu Weidong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Evidence-based medicine


Integrative neuromuscular training for injury prevention of lower extremity in athletes: a meta-analysis

Zhai Haiting, Li Cheng, Xia Jixiang, Wei Hongwen, Qin Shuang

[ Abstract‍ ][ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org