Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 986   Vol. 26  No. 21   July 28, 2022

Research and reports


Tissue-engineered bone materials

Design and biological activity of beta-tricalcium phosphate biomimetic bone scaffold based on triply periodic minimal surfaces

Wang Jinsi, Wang Shengfa, Wu Zhuguo, He Xiaoling, Wang Xinyu, Luo Xiaoyu, Zhao Yi, Zhang Jingying

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Preparation and characterization of the composites of amino-modified artificial jaw nano-hydroxyapatite/polylactic acid

Liu Longzhu, Long Yuanzhu, Yang Chengxue, Zhong Xinqi, Wang Yifang, Liu Jianguo

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Biomechanical properties of a novel bone cement screw and traditional methods for Kummell′s disease

Zhan Yi, Kang Xin, Wang Yuhang, Zhang Haiping, He Simin, Sun Honghui, Hao Dingjun, Wang Biao

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Tissue-engineered nerve materials

Complication comparison and application improvement of 3D-printed plastic polyetherketone and titanium mesh cranioplasty

Hu Junxian, Zhao Deying, Wang Lei, Huang Minghuo, Wu Yalan, Chen Jincao, Liu Zheng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Genipin crosslinked sonic hedgehog composite fibrin scaffolds for the repair of spinal cord injury in rats

Chen Pingbo, Wang Jing, Sun Yong, Xu Xiaofeng, Chen Qian, Zhang Zhijian

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Tissue-engineered oral materials

Epigallocatechin gallate/hexanediamine coating grafted chlorhexidine improves the antibacterial properties of implants

Yan Kaiquan, Liu Huishan, Wang Xiaowei, Wu Xiaoqin, Zhang Weibo, Li Xiangyang, Wang Yinlong, Chen Jialong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect of concentrated growth factor and bioceramic material iRoot BP on survival, proliferation and mineralization of human dental pulp cells in vitro

Yan Qifang, Xie Cuiliu, Yan Guowei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Apical sealing of GuttaFlow Bioseal in oval-root canals

Shi Jinghua, Kang Wenyan, Man Dula, Liang Zhonghua, Wang Xiaoguang, Yin Yin, Zhang Lei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Drug-releasing materials

Preparation and performance evaluation of composite tissue-engineered material hydrogel with sustained-release antibacterial microspheres

Le Guoping, Xi Licheng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Characterization of chitosan-modified polyetheretherketone and its effect on MC3T3-E1 cell adhesion and proliferation

Feng Le, Qiu Peng, Liu Min, Zhou Hui

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Techniques and methods


Material biocompatibility

Autologous, mixed and ligament advanced reinforcement system ligaments reconstruction of anterior cruciate ligament: evaluation of bone tunnel enlargement value, ligament growth factor and knee function

Cao Fuyang, Xu Jianzhong, Lu Shitao, Tan Jun, Jiang Xu, Yang Meng, Shi Jianming, Chang Yingjian

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Preparation of protein chips for screening matrix for Muse cell culture based on fibrinogen and gelatin

Li Xiuya, Sheng Yang, Wang Shengyi, Li Yue, Zhang Ruzhi, Pan Yan, Sun Yixin, Deng Linhong, Mark Bradley, Zhang Rong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect of hydroxyapatite three-dimensional scaffolds with different apertures on the biological properties of MC3T3-E1 cells

Yang Jiaojiao, Hu Ming, Li Yan, Xia Delin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Preparation of a polydopamine modified hemerythrin-based nano-oxygen carrier and performance testing

Yang Kang, Zhao Huimin, Fan Haojun, Su Xie, Wu Guojun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect and histocompatibility of expended polytetrafluoroethylene in modified Blalock-Taussig shunt

Zhou Shicheng, Han Hongguang, Ji Fang, Xu Liying, Zhang Xiaohui, Sun Chang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Material   mechanics and surface modification

Design of an automatic measurement system for the micro-mechanical properties of three-dimensional printing biomaterials

Feng Chen, Zhou Jiping, Xu Xiaodong, Jiang Yani, Shi Hongcan, Zhao Guoqi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Different material attributes are assigned to the vertebral body for statics analysis

Guan Tianmin, Chen Xiangyu, Zhu Ye, Ren Dong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effects of three kinds of mattresses on early sacrococcygeal compression injury in human body

Yang Yalan, Zhong Shuxian, Shi Jiahui, Zhou Junli, Wang Xiaojun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Review and special topics


Advantage of mesoporous materials in bone repair

Gao Feifei, Du Bin, Liu Xin, Chen Hao, Chen Yang, Hou Wei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Application of copper ion in bone tissue engineering: biocompatibility, antibacterial properties, angiogenic activity and osteogenic activity

Guo Sutong, Guo Yu, Wang Ling, Li Yaxin, Ding Yujian, Gao Jingfeng, Xu Haitao, Ren Tianhao, Feng Dehong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Application of chitosan biomaterial scaffold in the treatment of infectious bone defects

Tian Yuhang, Liu Yadong, Cui Yutao, Liu He, Li Shaorong, Wang Gan, Fan Yi, Peng Chuangang, Wu Dankai

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Performance optimization of a new type of calcium silicate (based) scaffold matched with bone tissue regeneration in the bone defect area

Zhang Chunyu, Hu Baoyang, Feng Yao, Zhang Wanfen, Sun Leiye, Yang Yan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Application of polyurethane materials in the repair of osteoporotic bone defects

Wang Lu, Li Limei, Li Qing, Yang Hongcai, Lan Xiaoqian, Hu Yingrui

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Relationship of the design of different bone tissue engineering scaffolds with the changes of osteoconduction, osteoinductivity and biodegradability

Wang Diaodiao, Sun Yuyang, Tian Zhuang, Zhang Chu, Li Hanchen, Yao Qi

[ Abstract‍ ][ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org