Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 993   Vol. 26  No. 28   October 8, 2022

Research and reports


Tissue-engineered bone materials

Design and optimization of artificial femoral unit cell structure based on response surface methodology   

Lian Tingting, Chen Xuewen, Zhang Bo, Wang Guangxin, Akiyoshi Osaka

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Biomechanical effects of cement filling location on osteoporotic vertebral compression fracture: a three-dimensional finite element analysis   

Ye Linqiang, Lu Guoliang, Jiang Xiaobing,Li Zhen, Weng Rui, Liang De, Huang Xuecheng, Feng Yonghong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Naringin-chitosan/hydroxyapatite composite scaffold in repair of rat skull defect   

Lu Yunan, Zhang Xinzhao, Lin Binbin, Xu Gan, Chen Jingdi, Chen Shunyou

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Electroactive membrane promotes bone formation in rats in vivo   

He Yiheng, Cheng Mingwei, Zhu Peijun, Xu Yan, Chen Jiahao, Lai Chunhua, Xu Shulan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Osteogenesis, angiogenesis and anti-aseptic loosening of europium-doped calcium polyphosphate bone tissue engineering scaffold   

Wu Yuchong, Peng Xu, Yu Xixun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Analysis of adhesion and permeability of bone scaffold with Voronoi architecture   

Wu Li, Huang Wei, Li Xuetao, Li Panpan, Zhang Kaihang, Shen Zhiyuan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Percutaneous kyphoplasty and percutaneous vertebroplasty for osteoporotic vertebral compression fractures: relationship of bone cement leakage with postoperative pain, Cobb angle of injured vertebrae, and gait recovery   

Li Youwen, Zheng Xingping, Zeng Jianhong, Chen Yu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Risk factors of recurrent fracture after injection of calcium phosphate cement in kyphoplasty: advanced age and stress change   

Li Yang, Du Yibin, Liu Yiming, Li Fanjie

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Percutaneous vertebroplasty in treatment of osteoporotic vertebral compression fracture by two different approaches: bone cement leakage and safety   

Xue Guang, Yang Xinming, Zhang Ying

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Tissue-engineered cartilage materials

Gelatin-alginate composite microspheres and gels for cartilage damage repair   

Jiang Haoran, Gao Jianming, Lin Wancheng, Li Ting, Li Huo, Wang Peng, Feng Jing, Meng Haoye, Peng Jiang, Ding Lixiang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Tissue-engineered nerve materials

Chitosan/alginate composite scaffold combined with hawthorn leaf flavonoids for spinal cord injury repair   

Liu Ming, Wang Kai

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Polydatin loaded collagen/heparin sulfate scaffold in the treatment of spinal cord injury in rats
Liu Kang, Wang Yongping, Zuo Kebin, Yang Haitao, Jia Bin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Composite scaffolds

3D printed collagen/chitosan scaffolds crosslinked by genipin   

Zhang Jiaying, Suo Hairui, Xu Mingen, Wang Ling

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Preparation and mechanical properties of collagen type II-silk fibroin-hyaluronic acid composite scaffold   

Liu Gang, Gao Lilan, Shi Feifei, Wang Shixin, Luo Lailong, Li Ruixin, Zhang Chunqiu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Drug-releasing materials

Preparation and in vitro evaluation of injectable microspheres loaded with cells   

He Jiachen, Liu Chang, Chen Chichi, Shi Qin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Preparation and in vitro release of curcumin sustained-release microspheres   

Li Xikai, Meng Yongchun, Fu Li, Liu Qing, Wang Xiao, Gu Chengxu, Huang Fei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Review and special topics


Role and application of polylactic acid-hydroxyacetic acid copolymer scaffolds in bone defect repair and regeneration   

Lu Renpei, Zou Zhichen, Zhao Fengnian, Zheng Changming, Song Keguan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Modification of natural and composite alginate hydrogels and repair of bone defect with composite systems   

Fan Yi, Liu Yadong, Cui Yutao, Liu He,Tian Yuhang, Li Shaorong, Wang Gan, Wu Dankai, Peng Chuangang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Role and regulatory mechanism of microRNA in bone tissue repair around dental implants   

Yang Qiongqiong, Li Ping, Wang Qian

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Reducing the recurrence of infection after the application of Masquelet technique for osteomyelitis   

Ci Wentao, Zhang Xinlong, Yan Shi, Wang Zhao

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Application and role of human platelet lysate in tissue repair and regeneration   

Xie Xingqin, Nie Yuqi, Zhang Yi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Application of biomaterial scaffolds in the treatment of spinal cord injury   

Zhao Xingchang, Song Shiqiang, He Feng, Tang Yujin, Liu Jia

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Research progress of gene therapy for vascularization of tissue engineering   

Li Guangzhao, Chen Rui, Jia Honglin, Ren Liling

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Electrospun fiber-based nerve tissue engineering scaffold: material, function and structure design strategy   

Xue Xuexin, Liu Zhepeng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Influence of inorganic nano-fillers on the biocompatibility of implanted silicone rubber   

Tian Youjing, Shi Shuping, Wu Xing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Application of customized orthopedic insoles in the treatment of flatfoot   

Zhou Xiangying, Zeng Qing,Liao Zhengwen, Lu Pengcheng, Zou Jihua, Li Shilin, Huang Guozhi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org