Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 995   Vol. 26  No. 30   October 28, 2022

Research and reports


Bone marrow stem cells

Adenovirus-mediated bone morphogenetic protein 2 induces osteogenic differentiation of rabbit bone marrow mesenchymal stem cells   

Wu Chengcong, Wang Fang, Wan Jianshan, Wu Zheng, Sun Rong, Huang Hefei, Qian Xuankun, Ou Hua, Ren Jing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Circular RNA mmu_circ_0001775 knockdown improves the osteogenic ability of mouse bone marrow mesenchymal stem cells   

Dong Yi, Shan Shuai, Liu Jialin, Han Xiangzhen, He Huiyu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Exosomes derived from melatonin-modified bone marrow mesenchymal stem cells promote osteogenesis of bone marrow mesenchymal stem cells   

Shen Enpu, Huang Ba, Liu Danping, Qi Hui, Wu Zhiwen, Li Beibei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Implantation of bone marrow mesenchymal stem cells-loaded platelet-rich plasma combined with extracorporeal shock wave in the repair of bone defects   

Huang Gao, Xu Jun, Chen Wenge

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Integrin-targeted peptide promotes proliferation of bone marrow mesenchymal stem cells in SD rats   

Jia Qiyu, Huang Xiaoxia, Guo Jian, Huang Jinyong, Guo Xiaobin, Abdussalam·Alimujiang, Wu Tong, Ma Chuang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Expression of histone deacetylase 9 in bone marrow mesenchymal stem cells during senescence   

Zhan Yuanbo, Liu Xinpeng, Xu Wenxia, Miao Nan, Mu Sen, Zhang Ruimin, Li Ying

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Possibility of forskolin and 3-isobutyl-1-methylxanthine in inducing bone marrow mesenchymal stem cells to differentiate into Schwann cells-like phenotype   

Wu Xiaosong, Gong Chao, Lou Pan, Wang Wei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Adipose-derived stem cells

Effects of miR-126-3p from adipose-derived mesenchymal stem cell released exosomes on human umbilical vein endothelial cell glucolipotoxicity   

Lin Bo, Chen Xinyu, Jin Qiu, Zhu Zhiman, Zhao Wenhui

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Umbilical cord and umbilical cord blood stem cells

Biological characteristics of umbilical cord and menstrual blood-derived mesenchymal stem cells under physiological hypoxia   

Mo Yunfang, Wang Zejian, Qi Nianmin, Chen Yantian

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Human umbilical cord mesenchymal stem cell transplantation for myocardial hypertrophy in mice   

Xie Liying, Liu Siqi, Wu Mingrui, Gao Erhe, Han Zhibo, Zuo Lin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Umbilical cord mesenchymal stem cells improve pregnancy outcomes of spontaneous abortion mouse models by promoting vascular endothelial growth factor expression in decidua   

Zhao Xinxin, Yang Xiaoqing, Zhang Yuquan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Role of long non-coding RNA nuclear-enriched abundant transcript 1 in the differentiation of human umbilical cord mesenchymal stem cells into hepatocytes   

Wang Dandan, Yu Yabin, Liu Shiqi, Yan Yulou, Zhang Jianhuai

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Hematopoietic stem cells

Pathogenesis of intestinal acute graft-versus-host disease after haploid hematopoietic stem cell transplantation   

Yu Manya, Kong Fansheng, Zhang Jie, Xu Jie, Cui Xing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Dental pulp and periodontal ligament stem cells

Effect of transforming growth factor-beta 3 and bone morphogenetic protein-2 on proliferation and osteogenic differentiation of dental pulp stem cells   

Ailimaierdan·Ainiwaer, Muhetaer·Huojia, Wang Ling

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Cannabidiol promotes proliferation and osteogenic differentiation of human periodontal ligament stem cells   

Li Xiheng, Li Xinyue, Mao Tianjiao, Yang Wanqi, Tang Liang, Li Jiang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell culture and differentiation

Optimization of conditions for intrauterine electroporation transfection in neural stem cells from the subependymal region of fetal mice   

Zou Mingming, Ni Li, Zhou Liyu, Li Di, Saijilafu, Wei Shanwen, Zhang Pengfei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Transdifferentiation of rat astrocytes into neurons induced by ectodermal mesenchymal stem cells-derived extracellular vesicles   

Guan Shihao, Huang Yonghui, Gong Aihua, Cao Xingbing, Sun Haitao, Cai Chuang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Stem cell factors and regulatory factors

Psoralen combined with transforming growth factor beta 1 induces the differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells into chondrocytes   

Gao Zilong, Li Ting, Lyu Zheng, Shen Huarui

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Transforming growth factor beta 3 in mediating chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells from different sources   

Li Ruiyu, Shi Xu, Chen Qi, Zuo Hua, Li Kezhen

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Basic experiments of stem cells

Mechanism underlying tanshinone IIA effect on survival and homing ability of myocardial precursor cells under hypoxia   

Zhao Lin, Fan Chenxing, Li Kun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Ethanol extract of toosendan induces apoptosis of leukemia CEM cells through mitochondrial pathway   

Wu Huiting, Zhu Dacheng, Xu Xiaoming, Chang Na

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Sequence analysis and identification of a new allele HLA-DRB1*12:02:10   

Wu Junhua, Wang Tianju, Wang Manni, Xu Hua, Qi Jun, Shang Lixia, Chen Le

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Review and special topics


Epimedium in regulating bone marrow mesenchymal stem cell differentiation and preventing osteoporosis related signaling pathways   

Huang Wei, Dong Panfeng, Huang Yourong, Xia Tian

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Mechanism and different transplantation approaches of mesenchymal stem cells in repairing chronic wounds   

Chen Bei, Zhang Li, Liu Yi, Sang Peng, Jin Ying, Lin Miaoyuan, Xiao Leyao, Xiong Huazhang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Advances focusing on strategies of promoting vascularization in dental pulp regeneration   

Wang Ge, Xie Li, Tian Weidong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Influencing factors of periodontal ligament stem cells promoting periodontal tissue regeneration   

Wu Mengxin, Liang Wenhong, Yang Kun, Han Yingying

[ Abstract‍ ][ Full text ]分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org