Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 996   Vol. 26  No. 31   November 8, 2022

Research and reports


Bone marrow stem cells

Mitochondrial dysfunction affects osteogenic differentiation potential of bone marrow mesenchymal stem cells   

Gu Chao, Chen Weikai, Liu Tao, Yang Huilin, He Fan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effects of concentrated growth factors on the proliferation, osteogenic differentiation and migration of rat bone marrow mesenchymal stem cells   

Tang Kai, Zhao Wenhua, Shang Qi, Shen Gengyang, Zhang Zhida, He Jiahui, Zhang Peng, Yu Fuyong, Chen Guifeng, Ren Hui, Jiang Xiaobing, Yu Xiang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Hydrogel combined with bone marrow mesenchymal stem cells in the treatment of damaged endometrium in rats   

Lyu Yan, Guan Yongge, Song Yang, Li Yue

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Vascular endothelial growth factor-Notch signaling pathways in endothelial precursor cells in promoting the transformation of bone marrow mesenchymal stem cells into hepatocyte-like cells   

Yu Yunbao, Chen Lin, Wu Xiya, Yan Lerong, Miao Zhang, Man Yang, Jing Renyi, Lei Zhen, Chu Zhiqiang, Zhang Hongwei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Adipose-derived stem cells

Preparation of wogonoside polycaprolactone-polyethylene glycol micelles delivered by adipose stem cells   

Wang Xiao, Liu Qing, Hu Yaorui, Gu Chengxu, Guo Qixuan, Zhu Yonglin, Zhang Luping

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Bax/Bcl-2 protein and apoptosis during adipose-derived stromal cell differentiation into astrocytes   

Zhang Lili, Ou Ya, Yuan Xiaodong, Zhang Pingshu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Modified primary culture and identification of human adipose-derived mesenchymal stem cells

Wang Hui, Wang Cuiju, Zheng Junyuan, Wang Hua, Guo Baojuan, Chen Pei, Yang Xufang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Umbilical cord and umbilical cord blood stem cells

Neuroprotective effect of umbilical cord mesenchymal stem cell-derived exosomes on hippocampal neurons in mice with intracerebral hemorrhage   

Wang Xue, Liu Yang, Xu Jianfeng, Long Qianfa, Wang Tong, Zhong Jun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Hematopoietic stem cells

Omission of day 11 methotrexate in regimen for the prophylaxis of graft-versus-host disease after haploid hematopoietic stem cell transplantation   

Kong Dai, Chen Xiangli, Pei Xiaohang, Niu Xiaona, Chen Yuqing, Zhu Zunmin, Lei Pingchong, Sun Kai, Liu Zhongwen

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Correlation of the level of plasma biomarkers with acute graft-versus-host disease in children   

Wen Jianyun, Miao Lili, Guan Di, Liu Xuan, Chen Libai, Feng Xiaoqin, Xu Xiaoxiao, Liu Qiujun, Wu Xuedong, He Yuelin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Tumor stem cells

Mechanism underlying the effect of Fuhebeihua Recipe on the proliferation of CD133+HepG2 hepatoma stem cells and related autophagy proteins   

Li Zulong, Rong Zhen, Sun Hua, Jiang Ruiyuan, Zhong Xiaoting, Mo Chunmei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell culture and differentiation

Expression of autophagy in rotator cuff tendon stem cells induced by oxidative stress   

Wei Hewei, Zheng Weipeng, Liu Zhijun, Zhao Guoyuan, Fang Weihua, Chen Sheng, Liao Zhihao, Wan Lei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect and mechanism of conditioned medium from hypoxia preconditioned human Wharton’s Jelly derived mesenchymal stem cells on myocardial ischemia/reperfusion injury   

Li Yan, Zhang Yan, Zhang Ningkun, Chen Yu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Basic experiments of stem cells

Human amniotic epithelial cells regulate the proliferation, apoptosis and extracellular matrix synthesis of articular chondrocytes by activating the EGFR/ERK1 signaling axis   

Wang Kang, Zhi Xiaodong, Zhang Yuqiang, Gong Chao, Wang Chenliang, Wang Wei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Mechanism by which echinacoside delays the senescence of human umbilical vein endothelial cells   

Tian Tian, Ouyang·Juyan, Li Yu, Miyesai·Ainiwaer, He Juanli, Li Zhenhua, Wang Hong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect of phosphocreatine modified chitosan hydrogel on polarization and inflammatory factor expression in rat bone marrow-derived macrophages   

Sheng Weibei, Xiong Ao, Liu Su, Deng Jiapeng, Weng Jian, Yu Fei, Chen Yingqi, Zeng Hui

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Apoptosis of mouse bone marrow-derived macrophages induced by lipopolysaccharide   

Zheng Meijie, Yang Weizhe, Liu Jialin, Han Xiangzhen, Zhou Qiqi, He Huiyu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect of eriodictyol on the imbalance of mitochondrial dynamics and apoptosis in SH-SY5Y cells induced by hydrogen peroxide   

Li Suyao, Guo Minfang, Yu Jingwen, Meng Tao, Mu Bingtao, Li Mengdi, Li Na, Song Lijuan, Ma Cungen, Yu Jiezhong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effects of myeloid-derived growth factor on ventricular remodeling in aging mice   

Sun Ying, Xiang Guangda, Xu Xiaoli

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effects of re-vitrification at blastocyst stage on histone epigenetic modification and pluripotency gene expression in mouse embryos   

Wang Jianwu, Zhao Yanhua, Li Jingyu, Wang Jiaqiang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Review and special topics


Biological role of exosomes in denervated muscle atrophy   

Ye Hua, Yang Jiaming, Zhang Jiahong, Niu Yanlong, Wang Maoyuan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Mesenchymal stem cells-derived extracellular vesicles in the treatment and repair of acute and chronic renal injuries   

Li Qingru, Zhang Linqi, Chen Xu, Shi Ruoyu, Wang Xixi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Mechanism and application prospects of mesenchymal stem cell exosomes gene-modified microRNA in the treatment of diabetic foot   

Deng Xiaohui, Zhang Zengzeng, Zhang Zhihua, Zhu Lingyan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Evidence-based medicine


Gene-modified stem cells therapy for osteoporosis: a meta-analysis of preclinical studies   

Xiang Qianru, Deng Xuejian, Chen Huafeng, Liang Jiamin, An Min, Yang Li

[ Abstract‍ ][ Full text ]分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org