Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 1001   Vol. 26  No. 36   December 28, 2022

Research and reports


Bone and joint biomechanics

Design and finite element analysis of a new type of high adhesion elastic internal fixation alloy plate for anterior cervical spine   

Tong Ling, Xu Yangyang, Li Zhijun, Ma Yuan, Wang Haiyan, Li Xiaohe

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Finite element simulation surgical modeling of Lenke 3 adult idiopathic scoliosis: modeling evaluation twice in 5 years   

Xin Daqi, Wang Guoqiang, Han Di, Xing Wenhua, Fu Yu, Zhu Yong, Zhou Yang, Bai Xianming, He Chenyang, Zhao Yan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Finite element analysis of medial and lateral locking plates for fixation of externally rotated spiral fractures of the lower tibia   

Zhang Qiang, Wu Zongde, Liu Liang, Wei Guohua, Peng Liang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Biomechanical properties of a single inferior tibiofibular screw with different angles for fixing inferior tibiofibular injury   

Mi Tao, Ding Junwen, Li Zeqing, Tang Baoming, Ren Rong, Li Zhaowei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Finite element analysis of femoral neck system for adult Pauwels III femoral neck fracture   

Yang Tongchi, Hu Juzheng, Wang Renchong, Xie You, Chen Fanglin, Wen Dingfu, Shi Zhanying

[ Abstract‍ ][ Full text ]


A new evaluation index for patellofemoral instability: tibial nodule torsion angle   

Li Weixiang, Xu Bin, Jiang Shaowei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Biomechanical characteristics of foot balance during walking support   

Bai Xiaotian, Jiang Tao, Huo Hongfeng, Li Zongtao

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Morphological changes and strain characteristics of lumbar intervertebral disc during sitting in forward flexion   

Kou Bowen, Han Ye, Hao Yiguang, Xu Haoxiang, Wen Wangqiang, Zhang Zepei, Lan Jie, Miao Jun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Digital orthopedics

3D-printed thoracolumbar spine tuberculosis model and guide plate to guide the accuracy and safety of surgery   

Yang Yi, Cao Guangru, Wang Chong, Yuan Hao, Cai Yuqiang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Establishment of thoracic and abdominal volume models of adolescent idiopathic scoliosis based on three-dimensional motion capture system   

Lu Yangyang, Xu Chunxin, Chen Cen, Ren Jie, Zhai Xinyi, Zhu Shenyu, Shen Min

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Robot-assisted minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion in the treatment of lumbar degenerative diseases: accuracy and safety of screw placement   

Li Ting, Liu Xilin, Wang Fei, Hu Jiang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


3D printing percutaneous puncture guide plate assisted vertebroplasty for single-level osteoporotic vertebral compression fracture with active registration location combined with anatomic marker localization   

Huang Taosheng, Chen Jianquan, Lin Xinyuan, Lyu Zhouming, Chen Maoshui

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Treatment of Schatzker type V and VI tibial plateau fractures with 3D printing preoperative planning combined with double reverse traction device   

He Guowen, Hu Baijun, Gao Dawei, Chen Liang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Artificial prosthesis

Comparison of the effects of different modes of balance disorder rehabilitation robots after total hip arthroplasty in the elderly   

Yuan Bo, Li Kainan, Jia Zishan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Absence of a tourniquet during total knee arthroplasty: a prospective randomized controlled trial   

Ma Qiaoqiao, Wu Zerui, Guo Zhuotao, Zhang Kai, Zha Guochun, Guo Kaijin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Distribution, drug resistance, and clinical characteristics of pathogenic bacteria in 102 cases of periprosthetic joint infection   

Jiang Xu, Cao Fuyang, Xiong Ao, Yang Meng, Tan Jun, Yu Yang, Zhang Shaokun, Xu Jianzhong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Orthopedic implant

Three approaches of pedicle screw internal fixation for thoracolumbar fractures: spinal function, vertebral height reduction and local Cobb angle recovery   

Song Dawei, Yu Hao, Yang Ming, Xie Haifeng, Wu Cenhao, Yan Qi, Wang Yingjie, Yang Huilin, Geng Dechun, Niu Junjie, Wang Jinning

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Implant-related errors and complications in medial open-wedge high tibial osteotomy   

Pan Jianke, Zhao Di, Jin Xiao, Yang Weiyi, Luo Minghui, Liu Jun, Han Yanhong, Cao Houran

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Different doses of tranexamic acid affect blood loss after high tibial osteotomy   

Sun Yiyuan, Li Qi, Xiong Yan, Li Jian

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Research and reports


Bone and joint imaging

C2 and C3 vertebral arch bone impact after posterior cervical single open-door laminoplasty: lateral X-ray evaluation of cervical spine within 2 years   

Zhong Hua, Guan Haishan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Basic experiment of orthopedic implant

Antioxidative stress of trihydroxyethyl rutin on cervical spinal cord injury in rats   

Liu Yapu, Su Yuanyuan, Liu Qi, Yang Zhou, Li Rong, Huang Zucheng, Huang Zhiping, Wu Xiaoliang, Zhu Qingan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Review and special topics


Accurate simulation of stress state in bone joint and related soft tissue injury by three-dimensional finite element analysis   

Xiong Hengheng, Nie Weizhi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Mechanism of bone healing and angiogenesis during distraction osteogenesis   

Lyu Zichen, Tu Zhenxing, Xu Ao, Cheng Kang, Wang Hongtao, Wang Bin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Active components of flemingia in regulating the signaling pathways related to knee osteoarthritis   

Lin Zhiyu, Han Jie, Ren Guowu, Chai Yuan, Wen Shuaibo, Wu Yukun, Xie Xiaozhong, Jin Wanqing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Mechanism and application prospects of motor imagery in spinal cord injury   

Ma Jiang, Zhang Di, Zhao Tianyu, Liu Xiaoxiao, Wang Ju, Lu Li, Wang Ying, Jin Song

[ Abstract‍ ][ Full text ]分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org