Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 1005   Vol. 27  No. 4   February 8, 2023

Research and reports


Bone and joint biomechanics

Mechanical behavior of lumbar disc rupture under quasi-static compression

Liu Qing, Song Hao, Du Chengfei, Sun Yanfang, Li Kun, Zhang Chunqiu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Finite element model of the 12-year-old child whole cervical spine: establishment and validity verification based on CT data

Liu Qinghua, Cai Yongqiang, Jin Feng, Yu Jinghong, Wang Haiyan, Zhang Yunfeng, Wang Lidong, Li Jiawei, Wang Xing, He Yujie, Dai Lina, Wang Jianzhong, Wu Chao, Tong Ling, Kang Zhijie, Li Zhijun, Li Xiaohe

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Gait and biomechanical characteristics of lower limbs in multi-task walking of 4-6-year-old children

Liang Xiao, Zhao Panchao, Li Jiahui, Ji Zhongqiu, Jiang Guiping

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Three-dimensional motion analysis of lower limb biomechanical performance in Tai Chi practitioners accompanied by knee joint pain

Li Yaping, Liu Hong, Gao Zhen, Chen Xiaolin, Huang Wujie, Jiang Zheng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Foot-type recognition algorithm based on plantar pressure images

Bao Wenxia, Zhan Dongge, Wang Nian, Yang Xianjun, Ding Chengbiao

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Digital orthopedics

Design and clinical application of coplanar screw guide for percutaneous pedicle screw in the treatment of thoracolumbar fracture

Zhou Changjun, Long Shengli, Zou Wei, Xiao Jie, Long Hao, Feng Mingxing, Zhang Yang, Liu Jie, Zeng Zhongwei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Measuring the position relation between nerve tissue and bony structure in lumbar spinal canal decompression area by constructing a three-dimensional model of the lumbar spine

Wang Jianye, Liu Xin, Tian Lin, Sun Ning, Li Yuefei, Bi Jingwei, Liu Changzhen, Sun Zhaozhong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Robot-assisted core decompression and bone grafting for ARCO II osteonecrosis of the femoral head

Li Hui, Zhang Kun, Hao Yangquan, Feng Lei, Yang Zhi, Xu Peng, Lu Chao

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Artificial prosthesis

Advantage of medial pivot prosthesis in total knee arthroplasty via medial subvastus approach

Wei Bo, Yao Qingqiang, Tang Cheng, Li Xuxiang, Xu Yan, Wang Liming

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Retrospective analysis of the influencing factors of chronic pain after total knee arthroplasty

Wan Guoli, Shi Chenhui, Wang Weishan, Li Ang, Shi Xunda, Cai Yi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Comparison of early efficacy and safety of simultaneous and staged bilateral total knee arthroplasty

Gu Mingxi, Wang Bo, Tian Fengde, An Ning, Hao Ruihu, Wang Changcheng, Guo Lin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Early warning efficacy of thrombus molecular markers after total knee arthroplasty in patients complicated with venous thromboembolism

Zhang Jinbiao, Li Xiaoming, Xing Wanlin, Ma Fei, Yu Qiaoya, Dai Rongqin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Orthopedic implant

Application of T-shaped plate for fractures involving the quadrilateral region of acetabulum

Chen Lei, Jia Yanfei, Lyu Huicheng, Zhang Lifeng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Comparison of dynamic hip screw and anti-rotation screw internal fixation and femoral neck system internal fixation in the treatment of Garden II-IV femoral neck fracture

Hong Xiao, Luo Hong, Yang Ruonan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Tibiotalocalcaneal arthrodesis with blood supplied fibular flap combined with hollow screw in the treatment of end-stage ankle osteoarthritis

Yu He, Zheng Jiafa, Song Xiufeng, Guan Shengyi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Posterior single-segment pedicle screw fixation for unstable atlas fractures

Bao Kai, Song Wenhui, Liu Changwen, Liang Kaiheng, Wang Jiajia

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Bibliometric and visual analysis of the research status and development trend of cortical bone trajectory screws

Cheng Yunzhong, Liu Yuzeng, Hai Yong, Guan Li, Pan Aixing, Zhang Xinuo, Tao Luming, Li Yue

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Techniques and methods


Bone and joint imaging

Meniscus extrusion and patellofemoral joint cartilage injury and bone marrow lesions: MRI semi-quantitative score

Guo Yingqi, Gong Xianxu, Zhang Yan, Xiao Han, Wang Ye, Gu Wenguang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Lumbar MRI vertebral bone quality score to evaluate the severity of osteoporosis in postmenopausal women

Liu Hao, Yang Hongsheng, Zeng Zhimou, Wang Liping, Yang Kunhai, Hu Yongrong, Qu Bo

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Review and special topics


Optimal angle for prosthesis implantation in total knee arthroplasty

Xu Xiangjun, Wang Chao, Song Qunshan, Li Bingyan, Zhang Jichao, Wang Guodong, Dong Yuefu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Hippo signaling pathway in the regulation of spinal cord injury

Tao Xin, Xu Yi, Song Zhiwen, Liu Jinbo

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Plantar pressure and gait analysis in patients with anterior cruciate ligament injury and reconstruction

Li Shihao, Li Qi, Li Zhen, Zhang Yuanyuan, Liu Miaomiao, Ouyang Yi, Xu Weiguo

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Evidence-based medicine


Medial open-wedge tibial osteotomy versus lateral closed-wedge tibial osteotomy for unicompartmental knee osteoarthritis: a meta-analysis

Yu Jiaan, Liu Xinwei, Lian Hongyu, Liu Kexin, Li Zitao

[ Abstract‍ ][ Full text ]


A meta-analysis of the effects of continuous adductor canal block and continuous femoral nerve block on early activity after knee arthroplasty

Xu Yangyang, He Peiliang, Meng Qingqi, Li Siming

[ Abstract‍ ][ Full text ]


3D printing personalized osteotomy guide technology versus conventional total knee arthroplasty on the accuracy of lower limb force alignment: a meta-analysis

Chai Hao, Yang Deyong, Zhang Lei, Shu Li

[ Abstract‍ ][ Full text ]分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org