Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 1014   Vol. 27  No. 13   May 8, 2023

Research and reports


Bone and joint biomechanics

Finite element analysis of lumbar vertebra biomechanics after oblique lateral interbody fusion combined with bilateral cortical bone trajectory screw fixation

Yan Laijun, Ge Haiya, Zhou Bin, Mi Daguo, Wang Pengxiang, Li Nan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Biomechanical characteristics of integrated expandable repositionable cage through lateral anterior approach

Zhang Hong, Wu Aimin, Li Junwei, Cai Xinyi, Ren Yanan, Du Chengfei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Biomechanical stability and finite element analysis of endoscopic LOVE decompression technique and endoscopic unilateral laminotomy for bilateral decompression technique for lumbar spinal stenosis

Zhang Hanshuo, Ding Yu, Jiang Qiang, Lu Zhengcao, Lian Shilin, Li Tusheng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Clinical efficacy and biomechanical analysis of the tripod percutaneous reconstruction technique in periacetabular lesions caused by metastatic cancer

Lai Jieqing, Li Ruoyu, He Mincong, Lan Yun, Yang Xingfu, Zhou Nannan, Jiang Linheng, Lyu Zheng, Yi Chunzhi, Fang Bin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Finite element analysis of hollow screw fixation for sacroiliac dislocation

Ye Haimin, Zou Huachun, Ding Linghua, You Murong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Finite element analysis of percutaneous reverse screw for treatment of superior pubic ramus fracture

Lu Hui, Xu Ling, Jiang Daixiang, Wu Qimei, Liu Rong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Plantar pressure at different phases during gait cycle in diabetic patients and midsole structure design

Cao Zijun, Wang Fang, Li Xuemei, Li Mingxin, He Yaoguang, Zhang Yu, Yang Tao, Liu Guoqing, Zhang Jianguo

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Digital orthopedics

Finite element comparative analysis on treatment of lumbar disc herniation by oblique wrench method and the combination of traction, pressing, and oblique pulling

Lu Yu, Xiang Junyi, Yin Benjing, Bi Heng, Li Jizheng, Wei Jiajia, Jia Tao, Li Pengfei, Li Jubao

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Three-dimensional finite element analysis of the treatment of ulnar coronoid process fracture with modified threaded Kirschner wire

Xiang Shijun, Sun Qiang, Su Yun, Dong Xinli, Jiang Jian

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Comparison of finite element model establishment and validity verification of total cervical vertebrae between human and adult rhesus monkeys

Wang Xing, Li Kun, Ma Yuan, Zhang Shaojie, Wang Chaoqun, Gao Mingjie, Zheng Bingwu, Chen Jie, Li Xiaohe, Zhang Zhifeng,

Zheng Leigang, Shi Jun, Li Zhijun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Artificial prosthesis

Acetabular wear after femoral head replacement: cause and management

Wang Shangzeng, Wang Zhen, You Mingcan, Ma Shang, Shen Jintao

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Mid- and long-term follow-up of valgus knees with total knee arthroplasty via subvastus approach

Liu Hongwen, Yin Li, Xu Wenhao, Li Jiao, Luo Fenqi, Liu Shaojiang, Xu Jie

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Comparison of two techniques in locating tibial prosthesis during total knee arthroplasty of varus knee

Huang Huida, Huang Yongming, Zhou Junde, Liu Wenbo, Lin Yuewei, Su Haitao

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Deep vein thrombosis distribution and risk factors after total knee arthroplasty during enhanced recovery after surgery

Wu Qian, Liu Lingfeng, Li Lisong, Lu Yingjie, Zhou Liyu, Xu Wu, Huang Lixin, Jiang Dinghua

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Feasibility of three-dimensional printing technology combined with computer-aided design in total knee arthroplasty for severe knee osteoarthritis

Wu Di, Si Lina, Wu Lizhu, Wang Jianhua, Luo Jinwei, Chang Qiankun, Lyu Yongming, Du Yuanliang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Orthopedic implant

Biplanar osteotomy and bone transport combined with intramedullary nailing for large segmental tibial bone defects

Cheng Kang, Wang Bin, Tu Zhenxing, Lyu Zichen, Wang Zixin, Xu Ao

[ Abstract‍ ][ Full text ]


All-arthroscopic repair of anterior talofibular ligament with suture anchors versus InternalBrace for chronic lateral ankle instability

Zeng Guanglong, Xie Qingxiang, Li Yongcong, Su Boyuan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Techniques and methods


Bone and joint imaging

Correlation of anterior cruciate ligament injury with patella alta and femoral trochlear dysplasia in adults evaluated by magnetic resonance imaging

Zeng Weipeng, Lin Jianping, Zhou Gang, Mao Hanru

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Significance of X-ray measurement of the anatomical relationship between adult lateral tibial plateau and lateral femoral condyle in fracture reduction

Fang Run, Ning Rende, Liu Yulong, Bi Chenghao, Zhou Daobin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Bone mineral density difference in bilateral femoral necks measured by dual-energy X-ray absorptiometry and its influencing factors

Yin Yuping, Liu Jiachen, Guo Ningning, Li Chuangquan, Liu Xiuwen, Zhang Shukang, Lin Xueqing, Tang Wei, Chen Shaoxiong, Liu Xingguang, Wu Guixia, Li Long, Liu Jing, Zhang Hong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Clinical practice of orthopedic implants

Establishment and validation of a prognostic model for the recurrence risk after percutaneous endoscopic lumbar discectomy

Li Xin, Luo Mingran, Li Gen, Cheng Lin, Pan Bin, Yuan Feng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Partial peroneus longus tendon reconstruction in the treatment of posterolateral complex injury of the knee join

Liu Xiuqi, Chen Fang, Zhong Hehe, Xiong Huazhang, Lyu Guoqing, Wu Shuhong, Liu Yi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Knee rotation and patellar instability

Guo Zonglei, Wang Yehua, Liu Guangluan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Review and special topics


Application and progress of finite element analysis in the treatment of thoracolumbar fractures with pedicle screw fixation

Zheng Xiaobo, Yang Sheng, Wang Fengyun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Current status of 3D printing medical applications and center construction

Yang Lian, Feng Haiyang, Xu Yuanjing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Methods, technologies and future of Chinese medicine modulation of cellular autophagy in the treatment of spinal cord injury

Wang Yaxin, Lin Yican, Guo Yinuo, Zhang Bo, Ma Yuying, He Xiaoping

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Evidence-based medicine


Advantage of supramalleolar osteotomy for asymmetric ankle arthritis: a system evaluation

Shang Wei, Fu Panfeng, Kang Zhe, Zhu Shaobo

[ Abstract‍ ][ Full text ]分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org