Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 1011   Vol. 27  No. 10   April 8, 2023

Research and reports


Bone marrow stem cells

Knockdown of NIPBL gene regulates chondrogenic differentiation of mouse bone marrow mesenchymal stem cells

Ma Wenqing, Zhang Huirong, Liu Hui, Dong Lili, Yang Juandi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Memory effect of bone marrow mesenchymal stem cells on osteogenesis after mechanical stimulation

Chen Chunxiao, Jiang Letao, Shen Yue, Yan Jiakai, Li Ke, Shi Yu, Lin Wenzheng, Li Hanwen, Chen Hao

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect of a disintegrin and metalloproteases 10 on proliferation and osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells induced by steroid-induced osteonecrosis of femoral head

Fan Jun, Wu Chenhuan, Cheng Zhonghua

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Lentiviral down-regulation of casein kinase 2-interacting protein-1 expression in bone marrow mesenchymal stem cells to repair alveolar bone defects in osteoporosis rats

Xie Mengsheng, Long Yanming, Li Xiaojie

[ Abstract‍ ][ Full text ]


TLN1 negatively regulates adipogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells through activating the beta-catenin signaling pathway

Huang Hongyan, Ke Haoteng, Ye Weijia, Deng Huazong, Wang Tao, Cai Mingxi, Chen Qifan, Cen Shuizhong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Adipose-derived stem cells

Effect of adipose-derived stem cells stimulated by direct current electric field on refractory wound healing in diabetic rats

Zhang Rui, Liu Lan, Xie Defu, Lin Yingxi, Ren Hongjing, Yan Hong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Umbilical cord and umbilical cord blood stem cells

Effects of multiple myeloma cell conditioned medium on proliferation and differentiation of human umbilical cord mesenchymal stem cells

Yang Xu, Wang Feiqing, Zhao Jianing, Zhang Chike, Liang Huiling, Qi Shasha, Wu Dan, Liu Yanqing, Tang Dongxin, Liu Yang, Li Yanju

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Therapeutic effect of umbilical cord mesenchymal stem cells modified by miR-1-5p in MRL/lpr lupus mice

Ding Lili, Hu Mingzhi, Wu Zhihui, Sun Xiaolin, Wang Yongfu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Efficient expansion of natural killer cells from cryopreserved umbilical cord blood by pure cytokine method without animal ingredients

Diao Xiaojuan, Shi Chaoqun, Li Dong, Wang Shuai, Xiao Chun, Liu Guojun, Qu Tingyu, Yang Weijuan, Jia Xiaopeng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Dental pulp and periodontal ligament cells

Gingiva-derived mesenchymal stem cells in repair of traumatic oral ulcer

Zhao Liru, Xu Shukui, Wu Yifan, Luo Yaxian, Shang Linlin, Li Wenwen, Ma Wensheng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect of macrophage inflammatory protein-1 alpha on the biological behavior of human periodontal ligament stem cells

Wang Zhaoxin, Nijati•Tursun, Dai Huijuan, Wang Junxiang, Xiaheida•Yilaljiang, Li Shuhui

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Platelet-derived growth factor BB promotes proliferation and osteogenic differentiation of human periodontal ligament stem cells

Chen Jiana, Nie Minhai, Hu Xinyue, Liu Xuqian

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Induced pluripotent stem cells

Establishment and identification of an efficient protocol for differentiation of endothelial cells from human induced pluripotent stem cells

Huang Wenjun, Wang Jie, Zhou Yafei, Li Huan, Jiang Congshan, Zhang Yanmin, Zhou Rui

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Techniques and methods


Basic experiments of cells

Effects of high mobility group box 1 and ERK1/2 pathway on autophagy of human periodontal ligament cells under tensile stress

Zhang Min, Bai Shulin, Li Shenghong, Fan Zhibo, Xie Yijia, Xu Xiaomei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Schwann cell-derived exosomes attenuate angiogenesis and fibrotic scar formation and promote nerve repair

Li Xialin, Hu Guangxun, Pan Dayu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effects of chiral polyethyleneimine/graphene oxide/phenylalanine interface on adhesion and proliferation of multilineage-differentiating stress enduring cells

Zhou Jingjing, Sun Yixin, Sheng Yang, Zhang Rong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Review and special topics


Progress in studies on biological properties of stem cells modified by mRNA m6A methylation

Han Weiyu, Zhao Yongchao, Zhao Ranzun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Protective effect of stem cells on retinal ganglion cell regeneration

Zhang Chunli, Liu Jingchen, Zhou Wenjie, Yu Yongzhen, Tang Cuicui, Zou Xiulan, Zou Yuping

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Mesenchymal stem cells-derived exosomes in treatment of secondary lymphedema

Wang Xinxin, Wang Jingxin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Application and effect of extracellular vesicles in cardiac repair after myocardial infarctiong

Yue Feifei, Song Yu, Wang Xiaobei, Wang Lin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Opportunities and challenges of COVID-19 therapy using mesenchymal stem cells and their exosomes

Zhang Yuqing, Wu Jun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Regulation of Sema3A on oral mesenchymal stem cell function

Xing Guoyi, Sun Legang, Ma Xiangrui, Wang Wenlong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Evidence-based medicine


Neuroprotective effect of stem cell transplantation on cerebral ischemia-reperfusion injury in rats: a systematic review

Li Ruixin, Su Gang, Liu Jifei, Xu Dan, Gao Xin, Ma Tianfei, Zhang Zhenchang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org