Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 1019   Vol. 27  No. 18   June 28, 2023

Research and reports


Bone and joint biomechanics

Comparative finite element analysis of the cervical articular process after resection of different ranges of the uncinate processes

Hao Yunteng, Shi Jun, Liu Yuhang, Li Kun, Ma Yuan, Zhang Shaojie, Wang Chaoqun, Chen Jie, Zhang Zhifeng, Zheng Leigang, Wang Xing, Li Zhijun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Three-dimensional finite element analysis of a new height adjustable cervical fusion cage

Huang Dingan, Liu Chen

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Finite element analysis of different fibular support methods to reconstruct the poor medial column of humeral proximal fractures

Liu Yan, Ge Hongqing, Chen Wenzhi, Liang Zeqian, Li Junye, He Jielong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Finite element analysis of stress changes after elastic fixation between metatarsal bones for correction of hallux valgus deformity

Yang Jun, Kong Weifeng, Yuan Xiaoqing, Jin Rongzhong, Li Guijun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Constructing digital model of knee joint and surrounding soft tissue surface by three-dimensional image registration technology

Zhang Xiaohui, Zhang Mingjun, Wang Jianping, Qu Haijun, Chai Le, Li Yu, Zhang Xinmin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


In vitro biomechanical characteristics of the effect of Rotation-Traction Manipulation on lower cervical vertebral displacement

Feng Minshan, Han Changxiao, Liang Dongzhu, Zhao Weidong, Yin Xunlu, Liu Guangwei, Zhu Liguo

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect of partial posterior root tear of medial meniscus on biomechanics of the knee joint during gait cycle

Xu Zhi, Li Yuwan, Jin Ying, Liu Yi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effect of elastin degradation of patellar tendon on the quasi-static tensile mechanical properties

Liu Xiaoyun, Deng Yuping, Li Feifei, Zhao Dongliang, Yang Yang, Huang Tao, Tan Wenchang, Wu Yaobin, Huang Wenhua, Li Yanbing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Digital orthopedics

Efficacy of 3D printed microporous titanium fusion device applied to anterior cervical decompression graft fusion and its effects on cervical spine anatomy and stress hormones

Jiang Chengming, Jiang Sainan, Tang Ye, Jiang Lin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Study on the distribution of calcaneal fracture line based on three-dimensional fracture map technology

Jiang Daixiang, Lu Hui, Ma Ling, Zhang Hua, Liu Dingxi, Sheng Zhaoyou, Wu Qimei, Liu Rong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Artificial prosthesis

Comparison of cementless and cemented femoral prosthesis for unicompartmental knee arthroplasty in the treatment of osteoarthritis

Shi Sifeng, Lin Qiang, Zhou Bing, Chen Xiangyang, Lu Wenhai

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Significance of changes in posterior tibial slope plateau after unicompartmental knee arthroplasty

Hu Zhenghao, Chen Wang, Feng Shuo, Zhang Leshu, Chen Xiangyang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Orthopedic implant

Correlation between hand feeling and torque of screw insertion in lumbar pedicle system

Jiang Guozheng, Feng Ningning, Yu Xing, Zhao He, Yang Yongdong, Qu Yi, Wang Fengxian

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Insertion of distal interlocking of femoral intramedullary nails with vernier device

Liu Xu, Chen Hao, Kong Xiangru, Jiang Wei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Instrument-assisted soft tissue mobilization combined with physiotherapy scoliosis specific exercises for adolescent idiopathic scoliosis type RigoA: Improving trunk rotation angle and reducing back pain

Sun Xiaolei, Zhang Xiaohui, Lin Jiasheng, Liao Bagen

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Stability of anterior cruciate ligament reconstructed by double-loop titanium plate suspension under arthroscopy

Wu Mingjie, Li Liang, Zhang Xiaoqiang, Luo Zhiping, Wu Jiachang, Sang Hongxun

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Techniques and methods


Bone and joint imaging

Safety of interbody fusion with one-hole split endoscope for L4/5 spondylolisthesis evaluated by three-dimensional CT

Liu Changzhen, Sun Ning, Zhu Kai, Liu Xin, Dou Yongfeng, Wang Jianye, Bi Jingwei, Zhu Tengyue, Sun Zhaozhong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Feasibility of vertebral CT value in differentiating fresh and old osteoporotic vertebral compression fractures

Feng Ningning, Jiang Guozheng, Yu Xing, Zhao He, Yang Yongdong, Guan Jianbin, Ma Yukun, Wang Shuyang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Posterior vertebral structure and its influence on measurement of disc herniation volume

Niu Cehao, Zhang Chunlin, Yan Xu, Fu Su, Feng Yang, Zhu Andi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Analysis and reconstruction of sagittal lumbo-pelvic parameters in the elderly with lumbar spinal stenosis

Xiao Shipeng, Guo Chen, Li Shichun, Li Qinliang, Xu Yong, Xu Shuai

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Correlation of knee joint alignment correction between valgus stress and postoperative radiography after unicompartmental knee arthroplasty

Li Shichao, Xie Guangyue, Sun Zhen, Han Peng, Hou Xiaohua, Sun Xiaowei, Zhang Qidong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Clinical practice of orthopedic implants

Construction and validation of a model for predicting postoperative severe complications of   intertrochanteric fracture in the elderly

Weng Youlin, Cai Yu, Li Zutao, Guo Bin, Xu Jiangbo

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Review and special topics


Application of finite element analysis in spine surgery

Gao Xu, Xing Wenhua

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Regeneration mechanism and problems of tissue engineering in rotator cuff tendon-bone healing

Wang Xu, Yang Tengyun, Xiong Bohan, Zhang Yaozhang, Lu Xiaojun, Long Dan, Zhao Daohong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Immune complex expression and platelet-rich plasma repairing mechanism for lumbar discogenic neuralgia

Li Tusheng, Ding Yu, Jiang Qiang, Zhang Hanshuo

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Evidence-based medicine


Proprioception characteristics of functional ankle instability: a meta-analysis

Wu Yihan, Wei Qiaoye, Pang Yu, Liu Zhongqiang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org