Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 1012   Vol. 27  No. 11   April 18, 2023

Research and reports


Bone tissue construction

Proliferation and differentiation of osteoblasts promoted by the two extracts of Sambucus adnata Wall.

Zheng Meimei, Zheng Jianbin, Jiang Zixian, Jia Zhaoyu, Wang Tao, Wang Wenjing

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Mechanism by which naringin regulates osteogenic differentiation in osteoblasts

Wu Jingjing, Lin Haixiong, Sun Weipeng, Li Zige, Jiang Ziwei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Calcitonin for postmenopausal osteoporotic hip fractures: a prospective randomized controlled trial

Liu Zhi, Zhu Yong, Lin Zhangyuan, Zhao Ruibo, Long Haitao, Lu Bangbao, Sun Buhua, Cheng Liang, Zhao Shushan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Significance of miR-27b/peroxisome proliferators-activated receptor gamma 2 axis for proliferation and osteoblast differentiation of mouse embryonic osteogenic precursor cells

Wang Lei, Bai Xuesong, Du Yu, He Aimin, Zheng Jun, Zhang Zhipeng, Lyu Huicheng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Cartilage tissue construction

Effects of epidermal growth factor receptor on proliferation, differentiation and apoptosis of mouse articular cartilage surface cells

Zhu Zhoujun, Zhang Jiahui, Gao Jian, Xu Bin, Wang Chao, Xiang Wei, Jia Haoruo, Wang Guosheng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Oral tissue construction

Effect of maxillary protraction on temporomandibular joint changes in skeletal class III children: a correlation analysis

Zhang Haolin, Wang Yalin, Liu Yafei, Zuo Yanping, Zhang Xiaohuan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effects of carvacrol on osteoblasts and common oral pathogens

Zhang Zihan, Wang Wenli, Li Jinnuo, Li Yourui

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Vascular tissue construction

Intervention with platelet-rich fibrin in rabbit models after microvascular anastomosis surgery of the femoral artery: changes in vascular structure and soft tissue

Lu Yangyang, Yan Ruihong, Qiu Zhongpeng, Dai Yi, Wang Zixin, Wang Weishan, Shi Chenhui, Du Xinhui, Li Gang

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Muscle, tendon and ligament tissue construction

Radial extracorporeal shockwave combined with resistance exercise for treating senile primary sarcopenia

Shen Lianwei, Wang Wei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Effects of short-term low-frequency pulsed electrical magnetic field-induced classical transient receptor potential channel 1 on maximum voluntary contraction and strength endurance of the biceps brachii

Li Zhongshan, Wang Chunlu, Liu Jie, Yang Tieli, Kong Weiqian, Li Wei, Zhang Qinyang, Chen Song, Che Tongtong, Li Zhiyuan, Guan Rongxin, Bai Shi

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Skin tissue construction

miR-382-3p inhibits the proliferation of human hypertrophic scar fibroblasts

He Xi, Ma Fang, Wan Yu, Tang Yuting, Ma Shengchao, Jiang Yideng, Shen Jiangyong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Techniques and methods


Experimental modeling in tissue construction

Correlation analysis between thyroid function-related Thrβ and Thrsp genes and mechanical properties of Achilles tendon development in rats

Niu Jingwei, Zhang Qingtao, Wang Na, Guan Shuo, Wang Ying

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Comparison of cerebral microcirculation perfusion in rat models of middle cerebral artery occlusion prepared through common carotid artery insertion and external carotid artery insertion

Li Yong, Yuan Jianmei, Lu Danni, Ren Mihong, Deng Bowen, Wang Jiajun, Ma Rong, Xie Qian, Li Jinxiu, Xu Zhuo, Wang Jian

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Hyperoxia-induced differential expression of microRNAs mediates lung injury in neonatal rats

Wang Lina, Zhang Rong, Kang Lan, Lei Xiaoping, He Hongxia, Dong Wenbin

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Mechanism by which tetramethylpyrazine improves inflammatory microenvironment after spinal cord injury in rats

Zhang Houjun, Jiang Shengyuan, Deng Bowen, Liu Gang, Bai Huizhong, Tao Jingwei, Fan Xiao, Zhao Yi, Ren Jingpei, Xu Lin, Mu Xiaohong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Suture-occluded method versus chemical destruction method to induce swallowing disorders in model rats

Hua Xiaoqiong, Li Yanjie, Li Sijin, Zhang Shuqin, Liu Haoyuan, Ding Huimin, Zhao Nannan

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Apelin promotes locomotor recovery and spinal cord morphology repair in rats with spinal cord injury

Liu Qing, Wang Xiao, Gu Chengxu, Guo Qixuan, Li Xikai, Zhang Luping, Huang Fei

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Cytology experiments in tissue construction

Role of thioredoxin-interacting protein-mediated inflammatory response and apoptosis in myocardial infarction

Wang Xuejiao, Shi Wenjuan, Zhang Yan, Xing Dehai, Li Dongxue, Jiao Xiangying

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Establishment of an in vitro model of H2O2-induced neuronal senescence

Fu Xinya, Ma Jinjin, Li Meimei, Wang Xingran, Xie Jile, Saijilafu

[ Abstract‍ ][ Full text ]


piRNA-5938 can regulate cardiomyocyte apoptosis and mitochondrial fission

Wu Xiaolei, Han Yu, Li Jialei, Wang Shuang, Cao Jimin, Sun Teng

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Therapeutic efficacy of amniotic membrane transplantation in different stages and degrees of ocular alkali chemical burns

Li Ying, Chen Yingxin, Gao Minghong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Big data analysis in tissue constrution

Bioinformatics analysis of cuproptosis genes in immune infiltration of osteoarthritis

Wang Weiwei, Ou Zhixue, Zhou Yi, Li Tong

[ Abstract‍ ][ Full text ]


Rheumatoid arthritis Hub genes and their significance with gene set enrichment analysis and weighted gene co-expression network analysis methods

Sun Yumin, Song Jiexin, Yang Yanmei, Yang Dongliang

[ Abstract‍ ][ Full text ]分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org