Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 950   Vol. 25  No. 21   July 28, 2021

Research and reports


Bone and joint biomechanics

Comparison of motion range of cervical spine after two cervical manipulations based on motion capture technique

Lin Dongxin, Huang Xuecheng, Qin Qingguang, Yang Yang, Deng Yuping, Tan Jinchuan,Wang Mian, Su Weiwei, Huang Tao, Huang Wenhua

[ Full text ]


Treatment of plantar fasciitis with extracorporeal shock wave and corticosteroid injection: comparison of plantar pressure and gait

Jiang Hai, Yu Yu, Liu Zhicheng, Zhang Qiliang

[ Full text ]

         

Feasibility of internal fixation removal of intertrochanteric fractures in elderly patients based on fracture mechanics

Cai Qunbin, Yang Lijuan, Li Qiumin, Chen Xinmin, Zheng Liqin, Huang Peizhen, Lin Ziling, Jiang Ziwei

[ Full text ]


Artificial prosthesis

Biological response of Co2+ to preosteoblasts during aseptic loosening of the prosthesis

Jiang Shengyuan, Li Dan, Jiang Jianhao, Shang-you Yang, Yang Shuye

[ Full text ]


Relationship between tibio-femoral mechanical axis deviation on coronal plane and early joint function recovery after total knee arthroplasty

Mieralimu•Muertizha, Ainiwaerjiang•Damaola, Lin Haishan, Wang Li

[ Full text ]


Computer-navigated versus conventional one-stage bilateral total knee arthroplasty

Zheng Kai, Li Rongqun, Sun Houyi, Zhang Weicheng, Li Ning, Zhou Jun,   Zhu Feng, Wang Yijun, Xu Yaozeng

[ Full text ]


Clinical significance of preoperative planning assisted unicompartmental knee arthroplasty with digital imaging system for fixed-bearing prosthesis           

Yu Yinghao, Zhao Jijun, Liu Dongcheng, Chen Yuhao, Feng Dehong

[ Full text ]


Spinal implants

3332    Factors affecting the height of early intervertebral space after lumbar interbody fusion via lateral approach

Zhao Hongshun, A Jiancuo, Wang Deyuan, Xu Zhihua, Gao Shunhong

[ Full text ]


Orthopedic implants

Effect of repeated intravenous tranexamic acid in the perioperative period of proximal femoral nail antirotation for femoral intertrochanteric fracture

Wang Hao, Wang Yitao, Lü Zexiang, Li Tengfei, Wang Shaolong, Wang Yehua

[ Full text ]

       

Proximal femoral nail antirotation combined with posteromedial wall reconstruction for the treatment of type A2 intertrochanteric fracture in the elderly   

Tian Kechao, Wang Lei, Tao Yong, Yao Tao

[ Full text ]


Therapeutic effects of different fixation methods of fragment of the dorsal ulnar of distal radius fracture   

Wu Shitong, Ning Rende, Fang Run, Bi Chenghao

[ Full text ]

Techniques and methods


Bone and joint imaging

Comparison of preoperative three-dimensional reconstruction simulation and intraoperative drawing of femoral osteotomy to measure rotation angle in vitro

Lin Tianye, Yang Peng, Xiong Binglang, He Xiaoming, Yan Xinhao, Zhang Jin,   He Wei, Wei Qiushi

[ Full text ]


Three-dimensional CT analysis of the treatment of thoracic disc herniation by percutaneous endoscopic posterolateral approach: establishment of a good osseous channel   

Li Yuefei, Li Rui, Ren Jiabin, Liu Xin, Sun Ning, Liu Weike, Bi Jingwei, Sun Zhaozhong

[ Full text ]


Imaging evaluation of the hip-knee-ankle angle and osteoarthritis progression before and after partial meniscectomy for degenerative medial meniscus posterior root tear Peng Chao, Liu Yunpeng, Hua Guojun, Yang Jiaji, Wang Xingliang, Wang Xiaolong

[ Full text ]


Quantitative measurement of resorption of cervical herniated disc after cervical microendoscopic laminoplasty by two-dimensional distance method and three-dimensional volume method

Wu Yanyu, Zhang Chunlin,Shao Chenglong, Yan Xu, Liu Xiaokang, Wang Yongkui, Li Dongzhe

[ Full text ]


Orthopedic implants related big data analysis

Effect and molecular mechanism of Honeysuckle-Rhizoma coptidis in the treatment of periprosthetic joint infection based on molecular docking and network pharmacology   

Zhang Haitao, Chen Jinlun, Zhu Xingyang, Zeng Huiliang, Li Jie, Sun Xiaobo, Qi Xinyu, Zeng Jianchun, Zeng Yirong

[ Full text ]


Visualization analysis of traumatic osteoarthritis research hotspots and content based on CiteSpace

Ren Wenbo, Liao Yuanpeng

[ Full text ]


Research and application of biological three-dimensional printing technology in the field of precision medicine: analysis of Chinese and English literature

Pan Xuan, Zhao Meng, Zhang Xiumei, Zhao Jie, Zhai Yunkai

[ Full text ]


Review and special topics

Advantages and significance of S2 alar iliac screw fixation in sacropelvic fixation

Liu Gang, Yang Qiang, Hao Yonghong, Deng Shucai
[ Full text ]


Evidence-based medicine

Local infiltration anesthesia versus femoral nerve block for pain control and safety after total knee arthroplasty: a meta-analysis

Deng Zhibo, Li Zhi, Wu Yahong, Mu Yuan, Mu Yuexi, Yin Liangjun

[ Full text ]


Efficacy of anterolateral minimally invasive approach versus traditional posterolateral approach in total hip arthroplasty: a meta-analysis

Fu Panfeng, Shang Wei, Kang Zhe,   Deng Yu, Zhu Shaobo

[ Full text ]


Meta-analysis of the postoperative effects of robot-assisted unicompartmental knee arthroplasty versus conventional surgery

Ren Xingyu, Zhang Yi, Xu Haoran, Fan Bin, Dai Shifeng, Liang Chunyu

[ Full text ]


Bankart pepair versus Bristow-Latarjet procedure for recurrent anterior instability of the shoulder: a meta-analysis

Wang Yanjiao, Wang Rui, Sun Luning

[ Full text ]


Comparison of the effects of arthroscopic double-row suture fixation and suture bridge fixation for rotator cuff injury: a meta-analysis

Jiang Lingkai, Wei Lei, Dong Zhengquan, Gu Xiaodong, Li Pengcui

[ Full text ]


Meta-analysis of comparison of the effect of tibial fixation using absorbable screws and metal screws in anterior cruciate ligament reconstruction with autologous hamstrings

Xiong Xiaolong, Wang Guangji, Fang Yehan, Du Xiufan, Hang Hui, Ye Zhifang

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org