Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 948   Vol. 25  No. 19   July 8, 2021

Research and reports


Bone marrow stem cells   

Simvastatin stimulates osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells

Guo Zhibin, Wu Chunfang, Liu Zihong, Zhang Yuying, Chi Bojing, Wang Bao, Ma Chao, Zhang Guobin, Tian Faming

[ Full text ]


Platelet-derived growth factor-BB induces the differentiation of rat bone marrow mesenchymal stem cells into osteoblasts

Wei Qin, Zhang Xue, Ma Lei, Li Zhiqiang, Shou Xi, Duan Mingjun, Wu Shuo, Jia Qiyu, Ma Chuang

[ Full text ]Adipose-derived stem cells

Identification and chondrogenic differentiation of human infrapatellar fat pad derived stem cells

Li Congcong, Yao Nan, Huang Dane, Song Min, Peng Sha, Li Anan, Lu Chao, Liu Wengang

[ Full text ]


Adipose-derived stem cells integrated with concentrated growth factors prevent bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws in SD rats

Zhang Shengmin, Cao Changhong, Liu Chao

[ Full text ]


Knee injury repair using human adipose-derived mesenchymal stem cells-based scaffold-free three-dimensional gel-like construct in pigs

Zhang Jianhui, Ma Heran, Tan Yi, Wang Zhihui

[ Full text ]


Comparison of biological characteristics of adipose derived mesenchymal stem cells in Wuzhishan inbreed miniature pigs aged two different months

Gao Yuanhui, Xiang Yang, Cao Hui, Wang Shunlan, Zheng Linlin, He Haowei, Zhang Yingai, Zhang Shufang, Huang Denggao

[ Full text ]


Hematopoietic stem cells

Factors affecting the mobilization and collection of autologous peripheral blood hematopoietic stem cells

Chen Xiao, Guo Zhi, Chen Lina, Liu Xuanyong, Zhang Yihuizhi, Li Xumian, Wang Yueqiao, Wei Liya, Xie Jing, Lin Li

[ Full text ]

Techniques and methods


Stem cell culture and differentiation

Mechanism by which exosomes from human fetal placental mesenchymal stem cells protect lung epithelial cells against oxidative stress injury

Yan Xiurui, Tao Jin, Liang Xueyun

[ Full text ]


Radial extracorporeal shock wave therapy regulates the proliferation and differentiation of neural stem cells in the hippocampus via Notch1/Hes1 pathway after cerebral ischemia

Su Mingzhu, Ma Yuewen

[ Full text ]


Construction of miR-146b overexpression lentiviral vector and the effect on the proliferation of hippocampal neural stem cells   

Dai Yaling, Chen Lewen, He Xiaojun, Lin Huawei, Jia Weiwei, Chen Lidian, Tao Jing, Liu Weilin

[ Full text ]


Biological characteristics of hypoxic preconditioned human amniotic mesenchymal stem cells

Dai Min, Wang Shuai, Zhang Nini, Huang Guilin, Yu Limei, Hu Xiaohua, Yi Jie, Yao Li, Zhang Ligang

[ Full text ]


Chinese medicine compound preparation inhibits proliferation of CD133+ liver cancer stem cells and the expression of stemness transcription factors

Qin Yanchun, Rong Zhen, Jiang Ruiyuan, Fu Bin, Hong Xiaohua, Mo Chunmei

[ Full text ]


Basic experiments of cells

Isolation and culture of rabbit aortic endothelial cells and biological characteristics

Cao Yang, Zhang Junping, Peng Li, Ding Yi, Li Guanghui

[ Full text ]


Stem cell-related big data analysis

Mesenchymal stem cells for treatment of intervertebral disc degeneration: a bibliometric and visualization analysis based on Web of Science database

Zhang Kai, Zhang Xiaobo, Shi Jintao, Wang Keping, Zhou Haiyu

[ Full text ]


Review and special topics

Problems and challenges in regeneration and repair of spinal cord injury   

Tian Ting, Li Xiaoguang

[ Full text ]


Effectiveness and clinical application limitations of stem cells in the treatment of multiple sclerosis and optic neuromyelitis spectrum diseases

Zhang Hongqing, Xie Xufang, Wu Xiaomu

[ Full text ]


Stem cells, cytokines, hormones, neuropeptides and genes in traumatic brain trauma to promote fracture healing

Li Xiangze, Bu Xianmin, Li Dongmei, Chi Yulei, Su Qiang, Jin Xintong, Zhao Jian, Zhang Gaotian, Wu Bin, Meng Chunyang

[ Full text ]


Bone morphogenetic protein 9 regulates stem cell differentiation and bone regeneration

Wang Liu, Song Dongzhe, Huang Dingming

[ Full text ]


Application prospects and problems of peripheral blood derived mesenchymal stem cells in cartilage repair of osteoarthritis

Yang Tengyun, Li Yanlin, Liu Dejian, Wang Guoliang

[ Full text ]


Application and effect of induced pluripotent stem cells in bone surgery tissue engineering      Xia Guoming, Xu Qiang, Liu Xuqiang, Yu Xiaolong, Dai Min

[ Full text ]


Effect of stem cell derived exosomes on repairing peripheral nerve injury

Wang Kang, Zhi Xiaodong, Wang Wei

[ Full text ]


Bladder cancer stem cell markers and related signaling pathways: antibody targeted therapy

Chen Jie, Liao Chengcheng, Chen Zhiwei, Wang Yan

[ Full text ]


Role and mechanism of exosomes derived from mesenchymal stem cells in reproductive system diseases

Zhao Shuangdan, Zheng Jiahua, Qi Wenbo, Huang Xianghua

[ Full text ]


Mesenchymal stem cell transplantation in the treatment of myocardial infarction: problems, crux and new breakthrough

Sun Weixing, Zhao Yongchao, Zhao Ranzun

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Stem cell transplantation for diabetic patients with lower-extremity arterial disease: a meta-analysis

Xia Wenshen, He Renjiao, Ai Jinwei, Wang Jun, Li Desheng, Pei Bin

[ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org