Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 942   Vol. 25  No. 13   May 8, 2021

Research and reports


Bone marrow stem cells   

Effect of icaritin on ferroptosis of bone marrow mesenchymal stem cells and their differentiation into cardiomyocytes

Li Qi, Sun Guicai

[ Full text ]


Bone marrow mesenchymal stem cells from pigs inhibit inflammatory response induced by lipopolysaccharide and improve islet cell dysfunction in pigs

Yuan Baohong, Zhao Weishan, Wang Ruotian, Guan Aoran, Wang Yu, Li Ruhong

[ Full text ]


Platelet-derived growth factor BB promotes the proliferation of bone marrow mesenchymal stem cells of Sprague-Dawley rats

Jiang Tao, Wu Shuo, Li Zhiqiang, Shou Xi, Mayire·Nuermaimaiti, Ma Chuang, Wei Qin

[ Full text ]


Hematopoietic stem cells

Muscle mass evaluation and influencing factors of sarcopenia in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation patients

Zhang Wenjian, Ma Lingfu, Wang Zhimin, Mo Wenjian, Zhou Ruiqing

[ Full text ]


Efficacy and influencing factors of autologous hematopoietic stem cell transplantation in the treatment of malignant lymphoma

Cao Linlin, Ding Kaiyang, Song Hao, Wu Guolin, Hu Maogui, Fan Dandan, Zhou Chenyang, Wang Cuicui, Feng Yuanyuan

[ Full text ]


Adipose-derived stem cells

Effects of dynamic pressure on the proliferation and mechanical properties of rabbit adipose mesenchymal stem cells transfected with insulin-like growth factor-1

Zhang Chuanhui, Li Jianjun, Yang Jun

[ Full text ]


Therapeutic mechanism of adipose mesenchymal stem cells in mice with systemic sclerosis

Zhang Jingying, Sun Xiaolin, Geng Lixia

[ Full text ]


Dental pulp and periodontal ligament cells

Effects of conditioned medium of human periodontal ligament stem cells on proliferation and osteogenic differentiation of inflammatory tissue-derived human periodontal ligament stem cells

Liu Yan, Gao Xiang, Zhao Xiaoxia, Chen Qingyu, Gao Junwu

[ Full text ]

Techniques and methods


Stem cell culture and differentiation

A downtrend of mesenchymal cells derived from the second heart field and cardiac neural crest in the outflow tract of Cx43 knockout embryonic mouse heart

Li Hang, Jing Ya, Li Yunhua, Li Hairong, Yang Yanping

[ Full text ]


Stem cell transplantation

Severe aplastic anemia treated with unrelated cord blood combined with matched sibling allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Wei Zhongling, Jiang Yizhi, Huang Laiquan, Yan Jiawei, Yu Zhengzhi, Wang Nana, Huang Chen, Wang Ran, Huang Dongping

[ Full text ]


Effect of immature dendritic cells derived from bone marrow on rejection of orthotopic liver transplantation in rats

Li Liqiang, Jiao Longxing, Zhang Wu, Yan Wentao, Li Jian, Li Minghao

[ Full text ]


Stem cell factors and regulatory factors

Nerve growth factor interferes with proliferation and alpha-actin expression of skeletal muscle satellite cells in rats

Yan Nan, Si Xiaofeng, Zeng Liang, Tian Wei, Shan Guangdong, Xiong Lishuo, Yang Weijie, Wang Zhengdong

[ Full text ]


Basic experiments of stem cells

Difference in the culture of dorsal root ganglion cells in serum-free medium and serum medium

Xu Jinhui, Qin Xuzhen, Zhang Hongcheng, Ma Yanxia, Qi Shibin, Saijilafu

[ Full text ]


Glia maturation factor-gamma inhibits the proliferation of human colorectal cancer LoVo cells and affects the cytoskeletal motion of human umbilical vein endothelial cells

Wang Huili, Chen Zhijiang, Wu Bingyi

[ Full text ]


Exosomal miR-1307 of osteosarcoma and the proliferation and apoptosis of osteosarcoma cells

Han Fei, Pu Peidong, Ma Qingyuan, Zhu Zhoujun, Wang Mengyu, Wang Chao, Shi Chong, Shi Chenhui, Wang Weishan

[ Full text ]


Review and special topics

Effect and mechanism of traditional Chinese medicine for replenishing qi and promoting blood combined with bone marrow mesenchymal stem cells in promoting angiogenesis in ischemic stroke

Fan Feiyan, Zhang Yunke

[ Full text ]


Important role of mesenchymal stem cells in immune tolerance induction in heart transplantation

Mao Xin, Yu Limei, Wang Feng

[ Full text ]


Application and progress of umbilical cord mesenchymal stem cells in bone tissue engineering

Han Ningning, Zuo Jinfu, Sun Miao, Tang Shengjian, Liu Fangjun

[ Full text ]


Role and potential of adipose-derived stem cells in cranio-maxillofacial bone regeneration

Chen Jufang, Tian Yulou, Hao Xin

[ Full text ]


Therapeutic application of adipose stem cell-free liquid extracts: skin aging, wound healing, scar recovery and nerve regeneration

Cai Yuan, Deng Chengliang

[ Full text ]


Pathological changes and functional reconstruction of radiation-induced salivary glands repaired by stem cells and biomaterials     

Liu Lu, Zhang Nini, Dai Min, Huang Guilin

[ Full text ]


Effects and mechanisms of enamel matrix derivatives on osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells

Meng Maohua, Li Ying, Chen Xin, Cheng Lu, Dong Qiang

[ Full text ]


Mesenchymal stem cells in the treatment of spinal cord injury: cell therapy and combination of new drugs and biomaterials

Qian Nannan, Zhang Qian, Yang Rui, Ao Jun, Zhang Tao

[ Full text ]


Relationship between extracellular vesicles and radiation-induced tissue injury

Liu Tao, Zhang Nini, Huang Guilin

[ Full text ]


Application and prospect of induced pluripotent stem cells in tumor diseases

Ni Jinghua, Luo Jia, Jiang Sen, Li Heng, Zhu Jianzhong

[ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org