Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 932   Vol. 25  No. 3   January 28, 2021

Research and reports


Bone and joint biomechanics

Mechanical stability of medial support nail in treatment of severe osteoporotic intertrochanteric fracture

Nie Shaobo, Li Jiantao, Sun Jien, Zhao Zhe, Zhao Yanpeng, Zhang Licheng, Tang Peifu

[ Full text ]


Biomechanical analysis of elastic nail combined with end caps and wire fixation for long oblique femoral shaft fractures

Tan Jiachang, Yuan Zhenchao, Wu Zhenjie, Liu Bin, Zhao Jinmin

[ Full text ]


Biomechanical characteristics of the lumbar disc after fatigue injury

Xie Zhifeng, Liu Qing, Liu Bing, Zhang Tao, Li Kun, Zhang Chunqiu, Sun Yanfang

[ Full text ]


Digital orthopedics

Comparison of gait characteristics between young and elderly people under dual tasks using three-dimensional gait analysis

Yang Fengjiao, Wang Xiangbin, Hou Meijin, Yu Jiao, Li Zhenhui, Fu Shengxing, Lin Ziling, Liu Benke

[ Full text ]


Three-dimensional gait of patients with developmental dysplasia of hip undergoing total hip arthroplasty with high hip center

Zhang Yu, Feng Shuo, Yang Zhi, Zhang Ye, Sun Jianning, An Lun, Chen Xiangyang

[ Full text ]


Finite element analysis of locking screw assisted acetabular cup fixation

Chen Lu, Zhang Jianguang, Deng Changgong, Yan Caiping, Zhang Wei, Zhang Yuan

[ Full text ]


Artificial prosthesis

Comparison of the standard and long-stem bone cement prosthesis replacement in the treatment of intertrochanteric fractures in elderly patients

Cheng Shigao, Wang Wanchun, Jiang Dong, Li Tengfei, Li Xun, Ren Lian

[ Full text ]


A mid-term clinical follow-up of unicompartmental knee arthroplasty with fixed bearing

Wang Weigang, Yang Zhidong, Feng Zongquan, Wang Ding

[ Full text ]


Risk assessment of contralateral knee arthroplasty after unilateral total knee arthroplasty

Zheng Li, Li Dadi, Hu Weifan, Tang Jinlong, Zhao Fengchao

[ Full text ]


Relationship of pathogenic bacteria distribution with drug resistance and treatment cycle for periprosthetic joint infection after total joint arthroplasty

Ma Rui, Wang Jialin, Wu Mengjun, Ge Ying, Wang Wei, Wang Kunzheng

[ Full text ]


Effect of tranexamic acid combined with carbazochrome sodium sulfonate on blood loss and safety after total knee arthroplasty           

Lü Zexiang, Wu Jutai, Jiang Jian, Feng Xiao, Li Tengfei, Wang Yehua

[ Full text ]


Orthopedic implants

Evaluation of internal fixation with proximal femoral nail antirotation in elderly knee osteoarthritis patients with femoral intertrochanteric fractures

Lü Jiaxing, Bai Leipeng, Yang Zhaoxin, Miao Yuesong, Jin Yu, Li Zhehong, Sun Guangpu, Xu Ying, Zhang Qingzhu

[ Full text ]


Herbert screw internal fixation for treating adult osteochondritis dissecans of the knees

Wang Xiaofei, Teng Xueren, Cong Linyan, Zhou Xu, Ma Zhenhua

[ Full text ]


Comparison of three different internal fixation methods in treatment of ipsilateral femoral neck and shaft fracture

Xiang Feifan, Ye Junwu, Zhang Xihai, Ge Jianhua, Tang Lian, Yang Yunkang

[ Full text ]


Spinal implants

Minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion in the treatment of sciatic scoliosis caused by lumbar disc herniation: a 2-year follow-up of coronal and sagittal balance

Liang Yan, Zhao Yongfei, Zhu Zhenqi, Liu Haiying, Mao Keya

[ Full text ]

Techniques and methods


Implant related big data analysis

Research status and development trend of bibliometrics and visualization analysis in the assessment of femoroacetabular impingement

Fan Yinuo, Guan Zhiying, Li Weifeng, Chen Lixin, Wei Qiushi, He Wei, Chen Zhenqiu

[ Full text ]


Review and special topics

Biological reconstruction of large bone defects after resection of malignant tumor of extremities

He Jie, Chang Qi

[ Full text ]


Advantages and disadvantages of repairing large-segment bone defect

Xing Hao, Zhang Yonghong, Wang Dong

[ Full text ]


A new strategy for the treatment of osteonecrosis of the femoral head

Zeng Xianghong, Liang Bowei

[ Full text ]


Application of 3D printing technology in fracture and deformity of foot and ankle

Huang Youyi, Yuan Wei

[ Full text ]


Comparison of the advantages and disadvantages of multiple implants in treatment of traumatic dislocation of sternoclavicular joint         

Zhou Jihui, Li Xinzhi, Zhou You, Huang Wei, Chen Wenyao

[ Full text ]


Hot issues in clinical application of dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging in orthopedics

Yu Langbo, Qing Mingsong, Zhao Chuntao, Peng Jiachen

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Meta-analysis of the efficacy and safety of percutaneous curved vertebroplasty and unilateral pedicle approach percutaneous vertebroplasty in the treatment of osteoporotic vertebral compression fracture           

Zhong Yuanming, Wan Tong, Zhong Xifeng, Wu Zhuotan, He Bingkun, Wu Sixian

[ Full text ]


Meta-analysis of the effect of double Endobutton and clavicular hook plate on the treatment of acromioclavicular dislocation

Li Yang, Zhang Mingyong

[ Full text ]


Intramedullary nail fixation versus plate fixation in the treatment of displaced midshaft clavicular fractures in adults: a meta-analysis

Li Yanle, Yue Xiaohua, Wang Pei, Nie Weizhi, Zhang Junwei, Tan Yonghai, Jiang Hongjiang

[ Full text ]


Interlocking intramedullary nail for proximal femur versus proximal femoral anti-rotation intramedullary nail or proximal femoral anti-rotation intramedullary nail of Asian for intertrochanteric fractures in older adults: a meta-analysis

Liu Chang, Han Shufeng

[ Full text ]


Systematic review and meta-analysis of bone morphogenetic protein for the treatment of acute tibial fracture

Xie Chengxin, Wang Wei, Wang Chenglong, Li Qinglong, Yin Dong

[ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org