Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 894   Vol. 24  No. 1   January 8, 2020

Research and reports


Bone marrow stem cells

Effects of vascular endothelial growth factor combined with platelet-derived growth factor-BB on the angiogenic and proliferative abilities of bone marrow mesenchymal stem cells

Sun An, Bi Xiangyu, Han Xiangzhen, Zhou Qiqi, He Huiyu

[ Full text ]


Changes in serum levels of fibroblast growth factor-2, hypoxia-inducible factor-1alpha and vascular endothelial growth factor in patients with avascular necrosis of femoral head treated by enriched autologous bone marrow stem cell transplantation combined with core decompression

Zhang Jingyi, Hai Guodong, Yang Haofei, Fan Congliang, Yan Lei, Zhang Chunlei, Dou Junfeng, Ma Hailong

[ Full text ]


Overexpression of P75 neurotrophin receptor negatively regulates osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells in vitro

Zhu Lunjing, Duan Jiangtao, Huang Yijie, Wang Ning, Chen Junyi, Ma Yuegang, Bei Chaoyong

[ Full text ]


Biocompatibility of tissue engineered cartilage constructed in vivo by silk fibroin-chitosan scaffold carrying bone marrow mesenchymal stem cells

She Rongfeng, Zhang Yi, Chen Long, Wang Yuanzheng, Zhang Bin, Huang Qixiang

[ Full text ]


An increase in proliferation of rat bone mesenchymal stem cells and secretion of vascular endothelial growth factor under negative pressure in vitro

Yang Xiongfeng, Jiang Huijiao, Wang Xiaoyi, Guo Lijiao, Zhou Qing, Han Huanhuan, Li Linlin, Liao Zhenyu, Lei Zhen, Chen Xueling, Zhang Hongwei, Wu Xiangwei

[ Full text ]


Effects of bone morphogenetic protein 2 and basic fibroblast growth factor 2 on proliferation and osteogenic differentiation of rat bone marrow mesenchymal stem cell sheet

Zhang Wenjing, Wang Jia, Tian Mengting, Han Xiangzhen, Zhou Qiqi, He Huiyu

[ Full text ]


Psoralen induces proliferation of rabbit endosteal mesenchymal stem cells and constructs cell-scaffold bone complex in nonunion repair

Lai Lijin, Mo Haoxuan

[ Full text ]


Adipose-derived stem cells

Conditioned medium of adipose-derived mesenchymal stem cells combined with bone morphogenetic protein 2 effectively mitigates ovariectomy induced osteoporosis in rats

Yang Jiujie, Zhao Wei, Wang Nan, Chen Xiaochun, Li Zhi, Ma Ji, Shen Dewei, Wang Yong, Niu Qingfei, Wang Tao, Zhou Yubo,   Zhang Yang

[ Full text ]


Ammonium chloride lysis method versus non-lysis method for isolation of human adipose-derived stem cells

Li Zifei, Wang Qian, Luan Jie, Mu Dali, Liu Chunjun, Xin Minqiang, Fu Su, Xu Boyang, Liu Wenyue, Chen Lin, Cheng Hao, Wang Chenglong, Kang Deni, Li Shangshan, Qi Jun

[ Full text ]


Umbilical cord and umbilical cord blood stem cells

Allogeneic umbilical cord mesenchymal stem cell transplantation for metabolic syndrome in a tree shrew model

Ruan Guangping, Yao Xiang, Cai Xuemin, Li Zian, Pang Rongqing, Pan Xinghua

[ Full text ]


Embryonic stem cells

Comparison of two passage methods affecting the transfection efficiency of human embryonic stem cells

Sun Li, Zong Yanyan, Wei Jianfeng

[ Full text ]


Dental pulp and periodontal ligament cells

The C-terminus of the amelogenin peptide promotes the proliferation of ALC ameloblasts through accelerating cell cycle

Liu Min, Wang Ruijie, Song Danyang, Yang Sui, Tan Tao, Wang Lei, Wang Yixiang

[ Full text ]


Effect of microRNA-132-3p overexpression on proliferation and osteogenic differentiation of MC3T3-E1 cells

Sun Fen, Liu Mingyan, Liu Ming, Sun Xinyi, Feng Yunxia

[ Full text ]


Hematopoietic stem cells

Analysis of full-length sequence and 18 point mutations of HLA-B in a leukemia patient and her family

Zhong Yanping, Zou Hongyan, Quan Zhanrou, Deng Zhihui, Hong Wenxu

[ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell culture and differentiation

In vitro differentiation potential of human urine-derived stem cells into neuron-like cells and their protective effects against spinal cord injury in rats

Deng Ming, Xie Ping, Wu Fei, Ma Yonggang, Zhou Yan, Chen Qing, Liu Shiqing, Ming Jianghua

[ Full text ]


Basic experiments of stem cells

Changes of peripheral and bone marrow erythrocytes in plateau pikas and rats after hypoxia exposure

Ma Jie, Ji Linhua, Li Zhanquan, Liu Huihui, Ma Lan, Xi Rui, Cui Sen

[ Full text ]


A metrics method for cellular network structure

Zhang Yu, Liu Fang

[ Full text ]


Spinal cord homogenate promotes neurite outgrowth through activation of formyl peptide receptor 2 after spinal cord injury

Zhang Liang, Liu Mingyong, Liu Peng, Xue Xin, Chen Zongfeng, Zhang Liangmin, Zhang Jian, Guo Qiaonan, Zhao Jianhua

[ Full text ]


Effects of cytokine-induced neutrophil chemoattractant 3 on the survival and proliferation of neural stem cells

Sun Nai, Wang Dali, Zhang Jun, Cao Jinming, Qiu Fucheng, Liu Huimiao, Li Dong, Gu Ping

[ Full text ]


Mechanical properties and cytoskeletal protein changes after ANLN deficiency

Xu Limeng, Luo Wenyu, Zhang Shuwei, Wang Li

[ Full text ]


Disulfiram combined with cooper inhibits proliferation and induces apoptosis of osteosarcoma

Xu Chaojian, Zhang Long, Cheng Caitong, Sun Xiaojuan, Lü Zhi

[ Full text ]


Rhodiola intervention improves mitochondrial autophagy and fusion-division in skeletal muscle cells of mice with high intensity exercise   

Cao Haixin, Wang Xiaomei

[ Full text ]


Effect of sex combing protein 1 on proliferation and differentiation of osteoblasts in inflammatory microenvironment

Xu Huijun, Shi Dongmei, Zhang Mi, Wu Saixuan, Dong Ming, Lu Ying, Niu Weidong

[ Full text ]


Review and special topics

Factors affecting the secretion of vascular endothelial growth factor from dental pulp stem cells

He Hongzhi, Ma Dandan

[ Full text ]


Research progress of mesenchymal stem cells in treating lung injury

Zhang Yunqiang, Ke Xixian, Zhang Lingtao, Liang Guiyou

[ Full text ]


New insight into cell transplantation for repairing intervertebral discs

Liu Tingting, Han Changxu, Wang Guoqiang

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org