Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 901   Vol. 24  No. 8   March 18, 2020

Research and reports


Bone tissue construction

Toxic effects of different-concentration isoniazid on newborn rat osteoblasts in vitro

Chen Qiang, Zhuo Hongwu, Xia Tian, Ye Zhewei

[ Full text ]


Cartilage tissue construction

Phenotypic maintenance of chondrocytes in vitro under tensile stress enhanced by the extract of Clematis chinensis

Tu Pengcheng, Guo Yang, Ma Yong, Pan Yalan, Zheng Suyang, Wang Lining, Wu Chengjie, Guo Junjie

[ Full text ]


Effect of Psammosilene gavage on the expression of apoptosis-related proteins in chondrocytes of a rabbit osteoarthritis model

Peng Xu, Yang Jibin, You Qi, Jin Ying, Zhang Jun, Ge Zhen, Zou Gang, Jiang Kongjun, Liu Yi

[ Full text ]


Protocatechuic acid alleviates degeneration of chondrocytes

Zhan Long, Meng Nongqin, Nong Juan, Li Xiaofeng, Yang Yuan, Yu Xue

[ Full text ]


Spinal tissue construction

Biomechanical analysis of the lumbar spine and pelvis in adolescent idiopathic scoliosis with lumbar major curve

Zhang Cong, Zhao Yan, Du Xiaoyu, Du Xinrui, Pang Tingjuan, Fu Yining, Zhang Hao, Zhang Buzhou, Li Xiaohe, Wang Lidong

[ Full text ]


Effect of Yaobishu on protein expression of aquaporin 1 and aquaporin 3 in nucleus pulposus of the degenerated lumbar intervertebral disc in a rabbit

Chen Tiezhu, Wang Ningke, Li Xiaosheng

[ Full text ]


The role of autophagy in ossification of the human ligamentum flavum

Xu Guofeng, Li Xuebin, Tang Yifan, Zhao Yin, Zhou Shengyuan, Chen Xiongsheng, Jia Lianshun

[ Full text ]


Apoptosis and expression of apoptotic factors caspase-3, fas and p53 in lumbar ligamentum flavum

Zhang Fangxin, Kang Peng, Wang Qiteng, Zhang Xiao, Liu Wei, Yang Hongtao, Aierken•Amudong

[ Full text ]


Proliferative activity of nucleus pulposus cells in human intervertebral disc and intervention with Yishen Huoxue Tongluo Recipe

Chen Jiang, Xiao Huideng, Sun Qi, Zhang Fan, Zhu Yonggang, Liu Zhichao, Guo Feiyu, Liu Genzhe

[ Full text ]


Muscle, tendon and ligament tissue construction

Effect of exercise-induced muscle damage on desmin aggregates

Gao Yang, Bai Shengchao, Chen Shengju, Wang Ruiyuan, Li Junping

[ Full text ]


Changes of mitochondrial respiratory function and PHB1 expression in rat skeletal muscle after moderate-intensity training

Fang Wen, Li Ze, Liu Zhaoming, Feng Hong

[ Full text ]


Preparing single cell suspension of rat diaphragm tissues: mechanical grinding versus mechanical-enzymatic digestion

Zhang Yuanyuan, Zhang Shanshan, Chang Xu, Zhao Pengwei, Yu Xiaoxian, Wu Xuedong

[ Full text ]


Vascular tissue construction

Effects of sand therapy on hemodynamics in the femoral artery bifurcation at different degrees of stenosis

Qiao Yuqi, Fu Rongchang, Zhang Lihong

[ Full text ]


Oral tissue construction

MicroRNA-21 regulates proliferation and differentiation of osteoclasts in periodontitis

Xu Nuo, Cao Zhen, Li Xiaojie, Shi Chun

[ Full text ]


Skin and mucosa tissue construction

The clinical application of platelet-rich plasma to repair chronic refractory wounds: a retrospective study and literature retrieval evidence analysis

Xiu Yiping, Zhang Liyan, Qian Xueyi, Li Yan, Li Wantong

[ Full text ]


Techniques and methods


Experimental modeling in tissue construction

Photodynamic antimicrobial chemotherapy for repairing a rabbit model of osteomyelitis

Ma Jinchao, Liu Tiansheng, Liu Aipeng, Wang Hao, Wang Qi, Liang Yongjian, Wang Lin, Di Haiwei

[ Full text ]


Effect of 8-hydroxy-2-(di-n-propylamino) tetralin on hypoxia inducible factor 1 alpha expression following diffuse axonal injury in rats

Mao Zhenli, Song Zhenquan, Zhang Haisong, Liu Enzhi

[ Full text ]


Constructing and assessing a rat model of sepsis-induced myocardial dysfunction

Zhang Sheng, Bai Jijia, Xu Yanping, Wang Xiaohong

[ Full text ]


Tissue construction and biomechanics

Biomechanics of lower extremities from straight forward to side-step cutting

Li Shanghua, Wang Haiyan

[ Full text ]


Basic research and analysis of tissue construction

China’s strengths in basic research in the main subfields of tissue engineering

Chen Juan, Zhang Ting, Wu Yidan, Lu Yan, Ouyang Zhaolian

[ Full text ]


Review and special topics

Tissue engineering methods for repair of articular cartilage defect under special conditions

Chen Jinsong, Wang Zhonghan, Chang Fei, Liu He

[ Full text ]


Finite element analysis on the biomechanical changes of patellar tendinitis           

Zhou Yu, Long Xiaoan, Li Ning, Wang Chun

[ Full text ]


Clinical application and focus of LARS ligament in anterior cruciate ligament reconstruction

Chen Wei, Zou Gang, Liu Yi

[ Full text ]


Exercises regulate bone marrow adipocytes derived from mesenchymal stem cells: roles and prospects

Qiao Xuesong, Chen Ni, Yang Fengying, Niu Yanmei

[ Full text ]


Evolution and progress of replacement therapy, materials and reconstruction of long ureteral injuries

Wang Gang, Li Donghui, Bai Zhiming

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Remote rehabilitation applied in patients with stable stage of chronic obstructive pulmonary disease: a meta-analysis

Ding Meizhu, Hu Peixin, Shen Qian, Zhong Shuxian, Yang Yalan, Li Chun

[ Full text ]


分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org