Journal Info

Journal Info

副标题

For Authors

For Authors

副标题

For Reviewers

For Reviewers

副标题

Total No. 906   Vol. 24  No. 13   May 8, 2020

Research and reports


Bone marrow stem cells

Regulatory effect of uncarboxylated osteocalcin on osteogenic and adipogenic differentiation of mouse bone marrow mesenchymal stem cells under high-glucose conditions

Liu Zhongsheng, Yang Jianhong

[ Full text ]


miRNA expression profiling of osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells induced by microchannel porous hydroxyapatite scaffold

Zheng Jiajun, Qing Wei, Huang Lijuan, Ren Jing, Liu Chunhui, Peng Pairan, Huang Jie, Mu Yandong

[ Full text ]


Guishen Pill water extract intervenes with the proliferation of bone marrow mesenchymal stem cells and expression levels of PI3K and AKT in Sprague-Dawley rats

Liu Yan, Guan Yongge, Song Yang

[ Full text ]


Hematopoietic stem cells

Matched-sibling donor versus unrelated umbilical cord blood transplantation for treating hematological malignancies in children

Qin Yang, Wan Dingming, Cao Weijie, Zhang Suping, Li Li, Zhang Ran, Song Yongping, Zhang Yanli, Wang Dao

[ Full text ]


Adipose-derived stem cells

Therapeutic effect of human adipose stem cells derived exosomes on carbon tetrachloride induced liver fibrosis in rats

Li Hongchao, Wang Xi, Li Li, Li Zhenyu, Zang Zusheng, Zhou Heng, Wang Xiaojin, Chen Chengwei, Cheng Mingliang, Wu Jun, Jin Yinpeng, Fu Qingchun

[ Full text ]


Proteomics analysis of exosomes from adipose-derived stem cells in skin damage repair   

Qin Danying, Zhang Yuheng, Li Xueyong, Yang Wenxian

[ Full text ]


Separation of adipose-derived stromal vascular fraction cells by a variety of physical methods: a comparative study   

Lu Peiling, Feng Chunchao, Liang Miaomiao, Wei Jiatian, Huang Jing, Cai Haiming, Wu Guohui, Zhang Linghua, Nie Yunfei

[ Full text ]


Umbilical cord and umbilical cord blood stem cells

Interferon-gamma combined with lipopolysaccharide polarizes human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells to a MSC2 phenotype

Huang Tian, Huang Xin, Lai Peilong, Geng Suxia, Chen Xiaomei, Wang Yulian, Guo Liyan, Zeng Gaochun, Han Fengzhen, Li Xiaohong, Du Xin, Weng Jianyu

[ Full text ]


In vitro hematopoietic support of human umbilical cord blood CD34+ cells by human skeletal muscle-derived pericytes/perivascular cells   

Yang Xiaoping, Yang Tingting, Gu Jingjing, Zhou Rui, Xu Fei, Yang Jihui, Zheng Bo

[ Full text ]


Umbilical cord mesenchymal stem cells for the treatment of refractory chronic graft-versus-host disease

Zhang Ling, Sun Yanling, Wang Xiaozhen, Long Bing , Liu Jiajun

[ Full text ]


Dental pulp and periodontal ligament cells

Extension and dentin differentiation potential of dental pulp stem cells from human deciduous teeth on the stiff matrix surface

Li Zhangyi, Liu Fengting, Huang Jianyong, Su Xiaoying, Wang Zhixing, Zheng Quan, Li Yanxia, Liu Xiaozhi

[ Full text ]


Biological characteristics of dental pulp stem cells induced by lipopolysaccharid

Liu Ying, Gao Jie, Wu Buling

[ Full text ]


Techniques and methods


Stem cell culture and differentiation

The system for directional and stable differentiation of amniotic fluid stem cells into neuron-like cells

Zong Ling, Chen Guangui, Zhang Lanzhen, Zhai Jinming, Long Yanbo, Liu Xiaolan

[ Full text ]


Basic experiments of stem cells

Acellular amniotic membrane scaffold combined with human amniotic mesenchymal stem cells transfected with Scleraxis lentivirus can promote tendon-bone healing in rabbits    Zhang Jun, Yang Jibin, Jin Ying, Zou Gang, Tang Jingfeng, Ge Zhen, Yang Qifan, Liu Yi

[ Full text ]


Scleraxis lentivirus-transfected human amniotic mesenchymal stem cells promote tendon-bone healing in rabbits

Zou Gang, Zhang Jun, You Qi, Tang Jingfeng, Jin Ying, Yang Jibin, Zhu Xizhong, Liu Yi

[ Full text ]


Immunoregulation of allograft rejection: a role played by human CD200+ sub-population from human placenta-derived mesenchymal stem cells

Liu Ting, Yang Tingting, Ma Xiaona, Ma Haibin, Jin Yiran, Liang Xueyun

[ Full text ]


Mechanism of angelica polysaccharide regulating mitochondrial apoptosis for improving bone marrow failure

Zhong Ping, Cui Xing

[ Full text ]


Review and special topics

Detection methods of mesenchymal stem cells-derived exosomes

Yang Qinxin, Wang Dali, Wei Xue

[ Full text ]


Research and progress in the correlation between exosomes from different sources and tumorigenesis

Cui Guoning, Liu Xiping, Hu Junrui, Li Peiqing

[ Full text ]


Regulation of osteosarcoma and stem cell-related signaling pathways

Tao Hai, Guo Weichun

[ Full text ]


Immunomodulatory characteristics of mesenchymal stem cells mediated by inflammatory factors

Wang Jie, Yu Limei

[ Full text ]


Biological characteristics and differentiation potential of fibroblasts

Yang Guiran, Wang Fuke, Li Yanlin

[ Full text ]


Insight into white matter changes in Alzheimer’s disease: a focus on myelin and oligodendrocyte

Zhao Hong, Wang Suping, Lian Jianwen

[ Full text ]


Evidence-based medicine

Changes of cardiac function in rats with myocardial infarction after umbilical cord-derived mesenchymal stem cell transplantation: a meta-analysis

Chen Siyu, Zhang Tao, Yin Wenjuan, Cai Lei, Li Yannan, Xie Liying, Zuo Lin

[ Full text ]

分享到:

Publishing Information

Publishing House of Chinese Journal of Tissue Engineering Research


The Official Publication of

Chinese Association of Rehabilitation Medicine

Contact Us

General editorial enquiries:

Email: bwb01@crter.org

Copyright related contact:

Email: crter@crter.org

Commercial Sales contact (Reprints, advertising, etc.):

Email: bwb@crter.org